Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО РОЗГЛЯДУ

юридичний довідник

Мета цього посібника - допомогти судам у кваліфікованому розгляді

цивільних справ.

Підготовка справ до судового розгляду є самостійною і важливою стадією

цивільного процесу, і має провадитись у всіх без винятку випадках.

Згідно із цивільно-процесуальним кодексом України, суддя, готуючи

цивільну справу до судового розгляду, зобов'язаний провести ряд

дій, зокрема: допитати позивача по суті позивних вимог, викликати

відповідача і з'ясувати, чи є в нього докази проти позову, прийняти

рішення про доцільність притягнення до справи співвідповідачів і

третіх осіб, про участь у справі прокурора і допущення в судове

засідання представників громадських організацій і трудових колективів,

 про виклик у судове засідання свідків, проведення експертизи, витребування доказів.

Досить часто юристи (судді, адвокати, юрисконсульти, прокурори)

відчувають труднощі, коли збирають письмові докази, які є найпоширенішим

джерелом відомостей про факти, що стосуються справи. Письмовим доказам

належить особливе місце в цивільному процесі. Практично по кожній

цивільній справі сторони представляють письмові докази для підтвердження

обставин, що обґрунтовують їхні вимоги і спростування. У ряді випадків

цей вид доказів виступає як винятковий захід доказування.

Посібник містить близько 400 різних за змістом видів позовів і заяв.

 У кожного свої особливості. Тому для правильного розв'язання справи

необхідні конкретні докази, якими повинен володіти суд під час розгляду

справи. Посібник укладено за принципом: питання - відповідь.

"Питання" -"- це види позовів і заяв. "Відповідь" - перелік документів,

 які необхідно витребувати, готуючи справи до розгляду.

В окремих випадках зроблено примітки, в яких звертається увага на

підвідомчість справ, предмет доказування, вказується, кого слід

залучити до участі у справі. При необхідності, виходячи із обставин

справи, яка розглядається, суддя чи суд за власною ініціативою можуть

витребувати й інші письмові докази, не зазначені в посібнику.

Посібник розрахований насамперед на юристів-початківців і студентів

юридичних навчальних закладів. Прислужиться він і суддям та прокурорам,

 які здійснюють нагляд за дотриманням законності в судах, адвокатам,

 юрисконсультам, працівникам загсів та нотаріусам, державним адміністраціям

і громадським організаціям.

 

!!!З

 

СПРАВИ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ Й ГІДНОСТІ ГРОМАДЯН І ОРГАНІЗАЦІЙ

Справи за позовами про захист честі й гідності громадян і організацій

Докази, які підтверджують розповсюдження відповідачем відомостей,

 що принижують честь і гідність громадян і організацій (вирізки

або виписки з газет, книг, інших періодичних видань; виписки з протоколів

зборів, засідань, з наведенням у них виступів відповідача, письмові

заяви в організації, листи і т. і.)

Примітки:

1. Необхідно з'ясовувати, чи були поширені відповідачем відомості,

 про спростування яких подано позов, чи принижують вони честь і

гідність громадянина або організації і, чи відповідають вони дійсності.

Такими, що принижують честь і гідність, е відомості, які призменшують

честь і гідність громадянина або організації в громадській думці

або думці окремих громадян з точки зору дотримання законів, правил

співжиття і принципів моралі.

2. Під поширенням відомостей, які принижують честь і гідність громадянина

або організації, треба розуміти опублікування їх у пресі або повідомлення

в іншій, в тому числі усній, формі невизначеному колу осіб, кільком

особам чи хоча б одній особі.

3. Якщо пред'явлено позов про спростування відомостей, опублікованих

у пресі, відповідач запрошує автора і орган преси (редакцію, видавництво).

4. З вимогою про спростування відомостей, які принижують честь і

гідність померлого, можуть звернутися до суду зацікавлені особи

(спадкоємці, члени сім'ї, родичі, співавтори) або прокурор.

Позов про захист честі й гідності не може подати неповнолітній,

а також повнолітній, але недієздатний громадянин.

5. Правдивість поширених відомостей доводить відповідач. Позивач повинен довести факт поширення про нього неправдивих відомостей особою,

проти якої пред'явлено позов. Він має право подати докази про невідповідність

дійсності розповсюджених відомостей, що принижують його честь і гідність.

6. На цю. категорію справ позовна давність не поширюється.

 

 

СПРАВИ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИЛИЙ БУДИНОК           1. Позови

сторонніх для забудовника осіб, членів його сім'ї або родичів про

визнання за ними права власності на частину жилого буднику у окрім подружжя).

Правоустановчі документи на жилий будинок (нотаріально засвідчений

договір про надання земельної ділянки лід будівництво індивідуального

жилого будинку на праві власності; акт прийомки будинку в експлуатацію;

 довідка бюро технічно! інвентаризації (БТІ) про правову реєстрацію

будинку або довідка сільської Ради (держадміністрації) про належність

будинку із зазначенням лати його забудови; план-схема будинку; документи

про справжню вартість будинку і його частин, акт компетентної комісії і т. і.).

2. Докази, які засвідчують участь позивача працею і коштами у будівництві

будинку (рахунки на придбання, перевезення будівельних матеріалів,

 накладні, товарні чеки, довідки, квитанції, акти тощо).

3. Докази, які свідчать, що між позивачем і забудовником була домовленість

про утворення спільної власності на жилий будинок, договір про спільне

будівництво, інші документи.

4. Документи, в яких викладена думка виконкому місцевої Ради народних

депутатів (держадміністрації), правління колгоспу, адміністрації

радгоспу чи іншого сільськогосподарського підприємства, установи,

 організації, які надавали земельну ділянку, щодо заявлених вимог.

!!4

 

5. Якщо на будівництво будинку надавалась позика, необхідно одержати

згоду позикодавця на передачу зобов'язання щодо погашення цієї позики

іншим учасникам будівництва, а також довідку про розмір отримано!

 позики і суми заборгованості по ній.

Примітки:

І. Коли розглядається справа про визнання права власності на жилий

будинок, доказуванню підлягає: домовленість про створення спільної

власності, ступінь участі кожної із сторін працею і коштами у спорудженні

будинку, думка організацій, які виділяли для цього земельну ділянку;

 надання позики і згода позикодавця на погашення заборгованості

іншими учасниками будівництва.

2. Позови сторонніх для забудовника осіб або членів його сім'! чи

родичів про визнання права власності на частину жилого будинку можуть

бути задоволені лише у тих випадках, коли між цими особами і забудовником

була домовленість про створення спільної власності на жилий будинок

і саме для цього вони укладали свої кошти і працю у будівництво

жилого будинку.

3. З урахуванням конкретних обставин може бути задоволений позов

про визнання за членами сім'ї права спільної власності на сумісно

придбаний за договором купівлі-продажу будинок, якщо буде встановлено,

 що між-цими особами і членом сім'ї, який вказаний у договорі як

покупець, була досягнута домовленість про спільну купівлю будинку,

 і з цією метою члени сім'ї вкладали свої кошти в його придбання.

4. Збудований чи придбаний подружжям у шлюбі жилий будинок є їхнім

спільним майном, незалежно від того, кому з них надана в безстрокове

користування земельна ділянка для будівництва будинку, хто з них

вказаний у договорі на придбання будинку і на чиє ім'я зареєстровано будинок.

5. Судам непідвідомчі справи за позовами про визнання права власності

на самовільно збудовані будинки і підсобні будівлі, а також про

знесення таких будівель як у місті, так і в селі.

2. Позови між власниками про розділення жилих будинків у натурі (виділ долі).

1. Документи, які стверджують права сторін на ідеальні долі в будинку

(довідки БТІ про правову реєстрацію будинку, договори купівлі-продажу,

 дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину, копія рішення суду).

2. Копія плану-схеми будівлі.

3. Технічний висновок фахівців про можливі варіанти розділення жилого

будинку в натурі між власниками відпоііідію до їх ідеальних часток,

 а також про вартість переобладнання домоволодіння. В разі необхідності призначається проведення експертизи.

4. Якщо сторони не згодні з визначеною вартістю, необхідно затребувати

документи про справжню вартість будинку і його частин (акт компетентної

комісії та ін.).

5. План (плани) можливих варіантів розділення відповідно до технічного висновку.

3. Позови між власниками про порядок користування жилим будинком.

1. Документи, які засвідчують право власності кожної із сторін на

жилий будинок (довідка БТІ про правову реєстрацію.будинку, договори

купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину,

 копія рішення суду та ін.).

2. План будинку (із зазначенням жилих приміщень, самовільно збудованих

частин будинку).

3. Виписка з книг або довідки про склад сімей власників жилого будинку.

Примітка:

1. За позовом власників суд може визначити порядок користування

жилим будинком, який є в їхній спільній дольовій чи сумісній власності.             '

В користування власників можуть бути виділені окремі жилі приміщення,

 в тому числі і неізольовані. Підсобні приміщення і прибудови (сходи,

 коридори, опалювальні прилади та інше) можуть бути залишені в спільному користуванні.

 

!!5

 

4. Позови власників про зміну розміру ідеальних частин у жилому

будинку в зв'язку з добудовою, надбудовою чи перебудовою будинку.

1. Правовстановлюючі документи на жилий будинок (договір) про надання

земельної ділянки, довідки БТІ про- правову реєстрацію будинку,

договори купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право на

спадщину, копія рішення суду.

2. Докази того, що позивач з дозволу компетентних органів провів

надбудову, добудову чи перебудову будинку, а також акт комісії про

прийняття їх в експлуатацію, копія рішення держадміністрації про

дозвіл на виконання вказаних робіт, належним чином затверджений

проект добудови чи переобладнання будинку.

3. Копія плану будівлі (або надбудови, прибудови чи переобладнання)

, висновок спеціалістів або органів БТІ про те, яка ідеальна доля

належить позивачу і відповідачам після відповідного переобладнання.

5. Позови про порядок користування земельними ділянками між співвласниками

індивідуальних житлових будинків на землях міст, робітничих, курортних,

 дачних селищ і на відведених держадміністрацією земельних ділянках

сільських населених пунктів.

1. Правовстановлюючі документи на жилий будинок (договір про надання

земельної ділянки під будівництво індивідуального будинку, довідка

БТІ про правову реєстрацію будинку, договори купівлі-продажу, дарування,

 Міни, свідоцтво про право на спадщину, копія рішення суду.

2. Висновок компетентної комісії або фахівця про можливі варіанти

порядку користування земельною ділянкою між співвласниками з урахуванням

належних ім в жилому будинку ідеальних часток.

3. Копія з плану земельної ділянки і проект можливих варіантів порядку

користування земельною ділянкою (із зазначенням розміру і межі)

відповідно до висновків комісії.

Примітки:

і. Визначаючи порядок користування спільною земельною ділянкою співвласників

індивідуальної будівлі з урахуванням належних ім часток у загальній

власності на будинок, суду належить з'ясувати: чи існував між сторонами,

 до виникнення спору порядок користування ділянкою. Якщо існував,

 то чи можливо його змінити без суттєвого порушення інтересів співвласників.

2. Спори про порядок користування земельними ділянками між громадянами-власникам

и окремих, самостійних домоволодінь суду непідвідомчі.

3. Непідвідомчі судам спори між співвласниками індивідуальних жилих

будинків про порядок користування земельною ділянкою, наданою в

користування колгоспами і радгоспами.

 

СПРАВДІ ПРО ВИДІЛ І РОЗДІЛЕННЯ МАЙНА

1. Позови про розділення спільного майна в господарстві між власниками

(окрім подружжя).

1. Акт опису майна, яке підлягає розділенню, із зазначенням його

якості і фактичної вартості, складений сторонами. В разі спору про

наявність майна і його оцінки необхідно витребувати акт комісії,

 складений з участю сторін, а також висновок компетентної комісії

або довідку від комісійного магазину про вартість спільного майна з урахуванням його зносу.

2. Докази, які підтверджують ступінь участі сторін у придбанні спірного

майна (довідки про заробітну плату сторін, інші документа, які свідчать

про наявність коштів і інших прибутків у позивача, відповідача і таке ін.).

 

!!6

Примітки:

І. Якщо пред'явлено позов про розділення спільного майна, яке знаходиться

у сільській місцевості, необхідно одержати довідку від держадміністрації

про те, що спірне майно належить до господарства робітників і службовців.

2. Про право власності на жилий будинок і його розділення в натурі

див.: розділ II "Справи про. право власності на жилий будинок".

 

СПРАВИ ПРО ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

1. Позови про витребування майна з чужого незаконного володіння.

1. Докази, які підтверджують право позивача на спірне майно. а)

на жилий будинок (договір про надання в безстрокове користування

земельної ділянки для будівництва будинку або Типовий договір про

спорудження індивідуального жилого будинку на праві особистої власності

на відведеній земельній ділянці, довідка БТІ про правову реєстрацію

будинку, договори купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про

спадщину, копія рішення суду);

б) на інше майно (паспорти і посвідчення на майно, копія рішення

суду, квитанції, накладні; рахунки, товарні чеки, договори купівлі-продажу,

 дарування тощо).

2. Докази, які підтверджують наявність спірного майна у відповідача

(акти, . постанови судово-слідчих органів, листи і ін.).

3. Документи про справжню вартість майна (акти комісій, довідки

магазинів і ін.).

4. Якщо спірне майно відповідач придбав самостійно, без позивача,

 то останній повинен надати докази того, що це майно він втратив

або його викрали в нього.

5. Докази про розмір прибутків, які одержав відповідач (або про

ті, що він має одержати) за користування майном, яке підлягає відшкодуванню

позивачеві, якщо він заявив про це вимогу,

Примітка:

Розглядаючи ці справи необхідно встановити: чи належить позивачу

зазначене майно на правах особистої власності, чи правомірно володіє

ним відповідач, чи мав він від користування майном прибутки.

 

СПРАВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА ВІД АРЕШТУ (ВИКЛЮЧЕННЯ З ОПИСУ)

1. Позови третіх осіб про звільнення майна від арешту (виключення з опису).

1. Копія акту про арешт (опис) і оцінку майна.

2. Документи, на підставі яких накладано арешт (копія вироку або

рішення суду, копія постанови слідчих органів, ухвала суду або судді

про забезпечення позову, виконавчий лист, виконавчий напис тощо).

3. Докази, що підтверджують право власності позивача на майно, яке

(витребується) вимагається (договори про надання земельної ділянки

під будівництво індивідуального жилого будинку на праві власності;

 договори купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про спадщину;

 рахунки, заповіти, чеки, документи про придбання іншого майна в

кредит; реєстраційне посвідчення, паспорти на технічні вироби тощо).

Докази, які підтверджують, що позивач не є власником спірного майна,

 але володіє ним правомірно - на підставі закону або договору -,

 (якщо позивачами е батьки неповнолітніх, на майно яких накладено

арешт, треба подати копію свідоцтва про народження дітей, якщо позивачами

е опікун або піклувальник, необхідно подати копію рішення держадміністрації

про встановлення опіки або піклування щодо осіб, майно яких описане;

 письмові договори по найму майна, схову, перевезенню, підряду,

 

!!7

 

позиці, комісії та інші документи, які стверджують факт правомірного

володіння позивача майном, що не належить боржнику). Примітки:

1. Необхідно врахувати, що боржник (засуджений) не має права звертатись

до суду з позовом про звільнення майна з-під арешту.

Заява боржника (засудженого) про відміну арешту з тих мотивів, що

судовим виконавцем арештовано майно, на яке не може бути накладено

стягнення, незалежно від приналежності майна боржнику або іншим

особам, розглядається судом.

2. Позови про звільнення майна від арешту можуть бути подані власниками,

 а також особами, які володіють цим майном на підставі закону чи договору.

3. Відповідачами за такими позовами є: боржник, у якого майно арештовано, і ті організації або особи, в інтересах яких арешт

накладено. Якщо арешт на майно накладено у зв'язку з конфіскацією,

 відповідачами е засуджений і відповідний фінансовий орган.

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З БЕЗОПЛАТНИМ ВИЛУЧЕННЯМ  БЕЗ ДОЗВОЛУ ЗБУДОВАНИХ

ЖИЛИХ БУДИНКІВ (ДАЧ)

1. Позови про безоплатне вилучення без дозволу збудованих жилих

будинків (дач) або частин будинків (дач).

1. Копія рішення держадміністрації про передачу матеріалів у суд

про вилучення і зарахування будинку (дачі), частини будинку (дачі)

 в муніципальний фонд.

2. Докази, які підтверджують чи спростовують правомірність спорудження

відповідачем жилого будинку (дачі), або частини будинку (дачі):

а) нотаріально засвідчений договір про надання в безстрокове користування

земельної ділянки під будівництво індивідуального жилого будинку

(дачі) на праві власності, укладений між відповідачем і держадміністрацією;

б) затверджена проектно-технічна документація на будівництво будинку

(план земельної ділянки, проект жилого будинку і господарських будівель);

в) копія рішення про відведення земельної ділянки під забудову;

г) акт про відведення земельної ділянки в натурі;

д) висновки комісії держадміністрації (інколи за участю фахівців)

 про допущені порушення будівельних норм і правил та суттєві відхилення

від проекту під час будівництва будинку (дачі);

є) план фактично збудованого будинку із зазначенням площі, кількості

поверхів, кількості кімнат, інших приміщень, їх розміри.

3. У зв'язку з тим, що розглядаючи справу, суд водночас може позбавити

громадянина і тих, хто з ним проживає, права користування цим будинком

(дачею), необхідно також завчасно одержати додаткову довідку від

будинкоуправління (ЖКВ, БТІ) про інше житло у відповідача і довідку

про склад його сім'ї, а також документи від держадміністрації про

надання іншої житлоплощі відповідачу та його сім'ї (план квартири,

 її площа, адреса, вільна вона від інших мешканців чи ні тощо). -лПримітки:

1. Ці справи порушуються тоді, коли держадміністрація приймає рішення

не про знесення будинку (дачі) або-Іх частини, а про передачу матеріалів

у суд для вилучення і зарахування вказаних будівель до місцевого

(муніципального) .фонду.

2. Розглядаючи справи цієї категорії необхідно з'ясовувати: чи правомірно

відповідач збудував будинок (дачу), частини будинку (дачі), чи допущені

при будівництві відхилення від проекту або грубі порушення будівельних

норм і правил, чи ні.

3. При розв'язанні справи за позовом держадміністрації або прокурора

про безоплатне вилучення збудованого без дозволу будинку (дачі),

 або частини будинку (дачі), суд може розглянути лише заявлені вимоги,

 але не має права вирішувати питання

 

!!8

 

доцільності знесення будинку замість зарахування його до муніципального

(комунального) фонду.

4. Питання про позбавлення права користування жилою площею в будинку,

 який вилучається, суд вирішує у випадку, якщо про це подано позов.

 Його суд розглядає одночасне) з вимогою про безоплатне вилучення будівлі.

Відповідачами за цими позовами е громадяни, які без дозволу збудували

будинок, та неповнолітні, що з ними проживають. Суд зобов'язаний

перевірити, чи забезпечені відповідач і ті, хто з ним мешкає, іншим житлом.

5. Справи цієї .категорії порушуються в суді за місцем знаходження

будівлі. На вимогу про безоплатне вилучення збудованих без дозволу

будівель позовна давність не поширюєтья.

 

СПРАВИ ЗОБОВ'ЯЗУВАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ / ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ

ІЗ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1. Позови про визнання недійсними договору купівлі-продажу жилого

будинку, укладеного з порушенням закону або встановленої форми.

1. Договір купівлі-продажу жилого будинку з розпискою про одержання

продавцем грошей.

2. Документи, які підтверджують право власності продавця на жилий

будинок: договір про надання у безстрокове користування земельної

ділянки для будівництва будинку або Типовий договір про спорудження

індивідуального жилого будинку на праві власності на відведеній

земельній ділянці, довідка БТІ про правову реєстрацію будинку, договір дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину, копія рішення суду тощо).

3. Довідка БТІ про відсутність арешту на будівлю. Примітки:

1. Купівля-продаж, дарування, оренда будинків та інші договори,

які фактично прикривають продаж земельної ділянки, можуть бути визнані

судом недійсними.

2. Позови про визнання недійсними договорів купівлі-продажу зведеного

без дозволу жилого будинку судам непідвідомчі.

3. Після прийняття держадміністрацією рішення про відведення земельної

ділянки для державних і громадських потреб і припинення права землекористування,

 власник не може відчужувати будинок, який міститься на цій ділянці,

 окрім відчуження на знесення або продаж підприємствам, установам,

 організаціям, яким ця ділянка відведена.

1. Позови про розірвання договору у зв'язку з невідповідністю проданого

жилого будинку умовам договору купівлі-продажу.

1. Нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу будинку, зареєстрований

в держадміністрації.

2. Акт висновку спеціалістів та інші докази, що підтверджують невідповідність

проданого будинку умовам договору; розрахунки, які визначають розмір збитків.

З. Позови про стягнення грошових сум, які відповідають ціні за проданий

будинок і обумовлені сторонами при укладанні договору купівлі-продажу.

1. Нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу будинку.

2. Розписки та інші письмові документи, які підтверджують заборгованість,

 тобто факт недоплати грошей до ціни, обумовленої договором купівлі-продажу будинку.

4. Позови про розірвання договору купівлі-продажу жилого будинку

з умовою довічного утримання продавця:

а) на вимогу продавця;

1. Договір купівлі-продажу жилого будинку з умовою довічного утримання продавця.

 

!!

 

2. Докази, які підтверджують факт невиконання покупцем зобов'язань,

 взятих згідно з цим договором (акти обстеження житлово-побутових

умов продавця, висновки органів опіки і піклування, вуличних комітетів тощо). '

3. Дані, які характеризують поведінку покупця (копії рішення товариського

суду, постанови зборів та інше).

б) на вимогу покупця;

1. Договір купівлі-продажу жилого будинку з умовою довічного утримання.

2. Докази, які засвідчують, що у покупця з незалежних від нього

причин матеріальний стан змінився настільки, що він не спроможний

надавати продавцю обумовлене утримання, або, що продавець повністю

відновив свою працездатність (довідки про матеріальний і сімейний

стан покупця до укладення договору і на момент подання позову, акт

про нещасний випадок, довідка про середній заробіток позивача, висновки

ЛКК або ЛТЕК про стан працездатності продавця).

5. Позови про переважне право купівлі частки у спільній дольовій

власності на жилий будинок (про переведення на позивача прав і обов'язків покупця).

1. Договір купівлі-продажу долі в жилому будинку, яка належить відповідачу,

 сторонній особі.

2. Документи про те, що жилий будинок належить позивачу і продавцю

на праві спільної дольової власності і по був розділений (довідка

органів БТІ про правову реєстрацію жилого будинку, копія рішення

суду, договір дарування, свідоцтво про спадщину тощо).

3. Докази, які підтверджують ціну, по якій фактично була продана

ідеальна доля (довідка, листи, листування між продавцем і покупцем тощо).

4. Письмове повідомлення продавцем решти учасників спільної дольової

власності про намір продати свою долю сторонній особі із зазначенням

ціни та інших умов продажу.

5. Якщо у продавця є письмова відмова решти учасників спільної дольової

власності від переважного права купівлі або він має їхню згоду на

купівлю долі в будинку, то необхідно їх затребувати.

6. Документ, який свідчить про те, що позивач, подаючи позов, вніс

на депозит суду сплачені покупцем за будинок суми, збори і мито,

 а також інші суми, що підлягають сплаті покупцем на відшкодування

необхідних витрат, які він мав під час купівлі будинку.

7. Докази, які підтверджують причини пропуску строку для пред'явлення

вимог про переведення прав і обов'язків покупця (довідка лікувальної

установи про хворобу позивача, копія наказу або посвідчення про службове відрядження, довідка військкомату про перебування в лавах

Збройних Сил тощо).

Примітки:

1. Якщо продаж долі здійснено з-порушенням переважного права покупки,

 інший учасник спільної дольової власності має право вимагати в

судовому порядку переведення на нього прав і обов'язків покупця.

2. Виділ долі (розділення будинку) тягне за собою припинення спільної

власності на виділену частину будинку і втрату рештою учасників

спільної дольової власності переважного права купівлі під час продажу

виділеної долі.

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ 13 ДОГОВОРІВ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1. Позови, які випливають з договору купівлі-продажу:

а) про розірвання договору і стягнення сплаченої суми в зв'язку

з Недоброякісністю речі, проданої з гарантійним терміном;

1. Паспорт (гарантійний талон) на проданий магазином товар.

2. Довідка гарантійної майстерні про виявлені недоліки товару.

 

!!10

 

3. Висновок бюро товарних експертиз, якщо між покупцем і майстернею

гарантійного ремонту є розбіжності про причини походження недоліків

у придбаному товарі.

4. Висновок експертної комісії (за участю представників магазину,

 автогосподарства, експерта бюро товарних експертиз і представника

заводу-виробника), якщо предметом спору є легковий автомобіль.

 б) про обмін недоброякісного товару на товар якісний, якщо магазин

 відмовився добровільно замінити придбаний товар;

1. Якщо пред'явлено позов про обмін товару, для якого встановлено

гарантійний строк, необхідні:

а) паспорт (гарантійний талон) на проданий магазином товар;

б) довідка майстерні гарантійного ремонту або заводу- виробника

про виявлену несправність товару;

в) висновок Бюро товарних експертиз, якщо між*покупцем і майстернею

гарантійного ремонту є розбіжності про причини походження недоліків

у придбаному товарі;

г) висновок експертної комісії (за участю представника магазину,

 автогосподарства, експерта бюро товарних експертиз і представника

заводу-виробника), якщо позов заявлено про заміну легкового автомобіля.

2. Якщо пред'явлено позов про обмін товару, на який не встановлено

гарантійний строк, тоді треба:

а) касовий або товарний чек магазину, а також фабричний ярлик (якщо

товари продаються з таким ярликом);

б) висновок бюро товарних експертиз або письмові дані лабораторного

аналізу про виявлені у придбаній речі недоліки, що. не були 'помічені

під час покупки;

в) висновок експертизи, якщо між покупцем і дирекцією магазину є

розбіжності про характер дефектів і їх походження.

в) про стягнення заборгованості за проданий у кредит товар (у тих

випадках, коли закінчився строк для одержання виконавчого напису

або нотаріус відмовив у видачі виконавчого напису з інших підстав).

1. Оригінал або копія доручення-зобов'язання.

2. Довідка-розрахунок магазину про заборгованість за товар, придбаний у кредит.

3. Письмова відмова нотаріуса про видачу виконавчого напису, якщо

встановлений законом строк для отримання виконавчого напису не минув.

Примітка:

1. Продаж товарів здійснюється за цінами, що діють на день продажу.

 Подальші зміни цін на проданий у кредит товар, не тягнуть за собою перерахунку.

ПОЗОВИ. ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРІВ МІНИ ЖИЛИХ БУДИНКІВ

Позови про визнання недійсним договору міни жилого будинку, укладеного

з порушенням закону чи форми договору.

1. Договір міни жилих будинків.

2. Документа, які встановлюють право власності на жилі будинки сторін,

 котрі обмінюються (договори про надання земельних ділянок під будівництво

індивідуальних жилих будинків, договори купівлі-продажу, свідоцтво

про спадщину, довідки БТІ Про правову реєстрацію будівель, копія

рішення суду та ін.).

3. Докази, які підтверджують порушення закону під час укладання

договору міни (копія рішення суду про визнання відповідача недієздатною

особою, листи, акти, постанови, які б свідчили про те, що вказана

угода здійснена внаслідок обману, насилля, погрози тощо).

Примітка:

За договором міни здійснюється обмін одного жилого будинку на інший.

 

!!11

 

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРІВ ДАРУВАННЯ

1. Позови про визнання недійсним договору дарування жилого будинку, укладеного з порушенням закону чи форми договору.

1. Договір дарування жилого будинку.

2. Документи, які засвідчують право власності дарувальника на жилий

будинок (договір про надання земельної ділянки під будівництво індивідуального

жилого будинку на праві власності, договори купівлі-продажу та міни,

 свідоцтво про спадщину, копія рішення суду, довідки БТІ про правову

реєстрацію будинку і про відсутність арешту на будівлю).

Примітка:

Купівля-продаж, дарування, оренда будинків та інші договори, котрі

фактично прикривають продаж земельної ділянки, повинні визнаватись недійсними.

2. Позови про визнання договору дарування жилого будинку недійсним

із-за недієздатності дарувальника в момент здійснення дарування.

1. Договір дарування.

2. Копія рішення суду про визнання дарувальника недієздатним внаслідок душевної

Ж зловживання алкоголем чи наркотиками.

ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРІВ ПОЗИКИ /У/ Позови про стягнення заборгованості

за договорами позики;-

1. Письмовий договір позики або розписка боржника в отриманні грошей.

Примітка:

1. Договір позики повинен укладатись письмово. Недотримання письмової

форми договору, позбавляє сторони права в підтвердження угоди посилатись

на докази свідків (за винятком кримінальних дій), але не позбавляє

надавати інші письмові докази.

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)

1. Позови про витребування найнятого майна і про відшкодування збитків

у разі иенадания його иаймодавцем в користування наймача.

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

наявність договору найму.

2. Розрахунки збитків.

2. Позови про стягнення найомиої плати.

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

наявність договору найму.

2. Розрахунки заборгованості по найомній платі.

3. Сиори наймачів у зв'язку з капітальним ремонтом.

1. Письмовий договір найму, інші письмові докази, які підтверджують

наявність договору найму.

2. Акти техніків та інших спеціалістів про невідкладну необхідність

капітального ремонту з розрахунком його вартості.

3. Договори, розписки, рахунки, акти комісії та інші докази, які

підтверджують фактичні затрати на капітальний ремонт.

4. Позови про відшкодування збитків внаслідок погіршення найнятого

майна.Х                                                    

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

наявність договору найму.

 

!!12

 

2. Акти техніків та інших спеціалістів, які визначають розмір завданої

майну шкоди, кошториси тощо.

3. Докази, які підтверджують, що погіршення найнятого відповідачем

майна сталося з його вини (акти комісії, висновки спеціалістів і ін.).

5. Позови про відшкодування понесених затрат, пов'язаних з поліпшенням

найнятого майна.

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

наявність договору найму.

2. Акти техніків та інших спеціалістів, які визначають вартість

поліпшення найнятого майна, і документи, які підтверджують витрати

наймача на поліпшення найнятого ним майна (рахунки, квитанції, товарні чеки тощо).

3. Письмовий дозвіл наймодавця на поліпшення зданого у найом майна.

6. Позови про вилучення поліпшень, зроблених наймачем у найнятому манні.

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

наявність договору найму.

2. Висновки техніків, інших спеціалістів про можливість відокремлення

поліпшень, зроблених у найнятому майні, без шкоди для останнього.

7. Позови про дострокове розірвання договору найму на вимогу наймодавця:

а) якщо наймач користується майном невідповідно до договору або

його призначення;

1. Письмовий договір або інші докази, які підтверджують наявність

договору найму.

2. Акти, висновки спеціалістів, інші докази, які підтверджують користування

майном невідповідно до договору або його призначення.

б) якщо наймач навмисно або необережно погіршує стан майна;

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які засвідчують

його наявність.

2. Акти техніків, інших спеціалістів, акти комісій та інші докази, що свідчать про те, як наймач погіршує стан майна.

в) якщо наймач не вніс наномної плати протягом обумовленого строку;

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

його наявність.

2. Розрахунки заборгованості.

г) якщо наймач не проводить капітальний ремонт у випадках, коли

згідно із законом або договором проведення капітального ремонту

входить у обов'язки наймача. .

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

його наявність.

2. Акти техніків та інших спеціалістів про невідкладну необхідність

проведення капітального ремонту майна, зданого в найом.

8. Позови про дострокове розірвання договору найму на вимогу наймача:

а) якщо наймодавець усупереч своїм обов'язкам не проводить капітального ремонту майна;

1. Письмовий договір найму, а6 -іші письмові докази, які підтверджують

його наявність.

 

!!13

 

2. Акти техніків та інших спеціалістів про необхідність капітального

ремонту зданого в кайм майна.                                           Х

б) якщо майно через обставини, за які наймач не відповідає, стане

непридатним для користування.

1. Письмовий договір найму або інші письмові докази, які підтверджують

його наявність.

2. Акти, висновки спеціалістів або інші докази непридатності найнятого

майна для обумовленого договором користування із зазначенням причин,

 за яких майно стало непридатним.

позови, що випливають із договору побутового прокату

1. Позови про дострокове розірвання договору і повернення предмета

прокату або стягнення його вартості, якщо він загублений чи зіпсований,

 а отже непридатний для подальшого користування.

1. Договір побутового прокату або зобов'язання-квитанція.

2. Довідка (або інший письмовий документ) підприємства побутового

прокату про вартість взятого напрокат майна з урахуванням його зносу.

3. Докази, які засвідчують, що предмет прокату загублено або зіпсовано

і він непридатний для подальшого користування (акти, висновки компетентної

комісії, бюро товарних експертиз).

4. Письмовий розрахунок заборгованості по оплаті за користування

предметом прокату (в тому випадку, коли позов про стягнення заборгованості

пред'явлений одночасно з вимогою про стягнення інших збитків). Примітки:

1. Розглядаючи спір, пов'язаний з відмовою повернути предмет прокату,

 необхідно враховувати, що зобов'язання повинно бути виконане в

натурі. Вартість неповерненого майна підлягає стягненню лише в'тому

випадку, якщо воно втрачене або зіпсоване так, що вже непридатне

для подальшого користування.

Розраховуючи розмір відшкодування збитків, завданих неможливістю

повернути .майно в натурі, необхідно виходити з його вартості, з

урахуванням зносу.

Встановлюючи процент зносу втраченого предмета прокату, необхідно

взяти до уваги період, на який розрахована його нормальна експлуатація,

 час, протягом якого предмет договору фактично використовувався,

 інші докази його якості.

2. Стягнення заборгованості по сплаті за користування наданим майном

згідно з договором побутового прокату (якщо одночасно не заявлені

вимоги про відшкодування інших збитків) провадиться в беззаперечному

порядку по виконавчому напису нотаріальної контори, якщо відповідач

не оспорює розмір і підстави заборгованості» або коли закінчився

строк для одержання виконавчого напису; чи відсутні необхідні для

цього документи.

2. Позови про відшкодування вартості ремонту предмета прокату, якщо

він пошкоджений з вини наймача.

1. Договір побутового прокату або зобов'язання-квитанція.

2. Довідка компетентного органу про вартість ремонту предмета прокату

згідно з прейскурантом.

3. Висновок державної інспекції, бюро товарних експертиз або компетентного

представника незацікавленої організації, якщо виникла суперечка

про причини відшкодування предмета прокату.

Примітка:

Наймач оплачує вартість ремонту, якщо пошкодження предмета прокату

сталось внаслідок порушення наймачем правил експлуатації і утримання

предмета. Відсутність вини наймача повинен доказати відповідач.

 

!!14

 

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ

1. Позови про розірвання договору підряду і відшкодування збитків у зв'язку з недоброякісним виконанням робіт.

1. Письмовий договір підряду або інші докази, які підтверджують

укладання договору підряду (листи, телеграми, рахунки тощо).

2. Висновки, акти компетентних комісій, які підтверджують наявність

у- роботі суттєвих відхилень від договору підряду або інших суттєвих недоліків.

3. Письмовий розрахунок розмірів збитків.

Примітка:

Замовник має право вимагати розірвання договору і відшкодування

збитків у тому випадку, коли підрядчик допустив суттєві відхилення

від договору або інші суттєві недоліки під час виконання робіт.

2. Позови про безкоштовне усунення недоліків, допущених під час

виконання робіт за договором підряду.

). Письмовий договір підряду або інші письмові докази, які підтверджують

його наявність.

2. Акти спеціалістів, висновки експертизи, які встановлюють недоброякісність

виконання робіт за договором підряду, а також вартість робіт по

виправленню цих недоліків.

3. Позови про стягнення винагороди за виконані підрядчиком роботи.

1. Письмовий договір підряду та інші письмові докази, які підтверджують

укладання договору і його умови.

2. Акт прийняття-здачі роботи.

3. Кошторис на виконані роботи.

4. Висновок спеціаліста про вартість виконаних робіт, виходячи з

діючих на даний в^рбіт норм і розцінок. ^^А^   аШ^Г^у^ ^УПОЗОВИ,

 ЩО ВИПЛИВАЮТЬ             ^<У/У -лССС. ЦГ7^ ІЗ ДОГОВОРІВ ПОБУТОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ

1. Спори, пов'язані з неякісним виконанням договору підряду на ремонт

жилого приміщення.

1. Договір підряду на ремонт жилого приміщення.

2. Висновки експертизи, акти комісії про якість виконаного ремонту,

 про характер недоробок, які необхідно усунути, і вартість виконання цих робіт.

Примітка:

Якіцо роботи за договором підряду на ремонт жилого приміщення виконано

неякісне, підрядчик зобов'язаний усунути недоробки, встановлені

компетентною комісією.

2. Позови замовників про розірвання договору побутового замовлення

і відшкодування збитків у зв'язку з недоброякісним виконанням робіт.

- 1. Квитанція (наряд-замовлення).

2. Наряд-акт на прийняття речі для виправлення.

3. Висновок експертизи, акт комісії з участю представника незацікавлспої

організації про якість виконаного замовлення, роботи.

4. Довідка про вартість речі з урахуванням зносу.

П р й м і т к а:

Під суттєвими недоліками, які дають право замовнику вимагати розірвання

договору і відшкодування збитків, треба розуміти такі недоліки,

які унеможливлюють використання речі відповідно до її цільового

призначення, або не можуть бути усунені в

 

!!15

 

умовах ремонтної майстерні, або, якщо для їх усунення, необхідні

великі затрати праці й часу, чи коли в результаті переробки предмет

стає іншим, ніж це передбачено договором.

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРІВ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1. Позови про стягнення страхової винагороди за договорами добровільного

страхування будівель, що належать громадянам.

1. Страхове свідоцтво про добровільне страхування будівель.

2. Акт за встановленою формою про руйнування (пошкодження) будівель.

3. Складений відповідачем розрахунок страхової винагороди.

4. Письмова відмова страхової компанії у сплаті страхової винагороди.

5. Докази, які спростовують необґрунтованість відмови у сплаті страхової

винагороди, (довідка держадміністрації про те, що страхувальник

вживав заходів щодо врятування застрахованих будівель, своєчасно

заявив про страховий випадок; копія вироку суду; постанова слідчих органів тощо).

Примітки:

1. До акту про руйнування (пошкодження) будівель необхідно додати

висновки органів внутрішніх справ сільськогосподарських установ,

 гідрометеорологічної служби, пожежного нагляду й інших компетентних

органів про місце, час, причину руйнування, знищення, втрати або

пошкодження майна, а також про інші обставини, які мають відношення

до розв'язання справи.'

2. Позови, які випливають із договору обов'язкового страхування,

 судам непідвідомчі. Претензії громадян по обов'язковому окладному

страхуванню розглядає страхова компанія та суд.

2. Позови про стягнення страхової винагороди згідно з договором добровільного страхування тварин, які належать громадянам.

1. Страхове свідоцтво про добровільне страхування тварин.

2. Акт про загибель застрахованої тварини (за встановленою формою).

3. Складений відповідачем розрахунок страхової винагороди.

4. Письмова відмова страхової компанії про сплату винагороди.

5. Докази, які спростовують обгрунтованість відмови у сплаті страхової

винагороди (висновки ветеринарних служб про причини захворювання

і загибелі тварин; матеріали перевірок; висновок пожежного нагляду,

 якщо тварини загинули внаслідок пожежі).

3. Позови про стягнення страхової винагороди згідно з договорами

добровільного страхування домашнього майна.

1. Страхове свідоцтво про добровільне страхування домашнього майна.

2. Акт про загибель (пошкодження, викрадення) домашнього майна за

встановленою формою.

3. Складений відповідачем розрахунок про розмір страхової винагороди.

4. Позови про стягнення страхової винагороди згідно з договорами

добровільного страхування транспортних засобів, які належать громадянам.

1. Страхове свідоцтво про добровільне страхування транспортних засобів.

2. Акт про знищення (пошкодження, викрадення) транспортних засобів

за встановленою формою.           ,,

3. Складений відповідачем розрахунок про розмір страхової винагороди.

4. Письмова відмова страхової компанії від сплати страхової винагороди.

5. Докази, які спростовують обгрунтованість відмови від сплати страхової

винагороди (копія вироку суду, постанови слідчих органів, довідки

міліції, ДАГ про те, що страхувальник заявляв про аварію або викрадення

транспортних засобів тощо).

 

!!16

 

5. Позови про- стягнення страхової винагороди згідно з договорами

індивідуального страхування від нещасних випадків.

1. Страхове свідоцтво.

2. Акт про нещасний випадок.

3. Висновок лікарсько-страхової експертної комісії (ЛСЕК) або лікаря-експерта

страхової компанії про причини пошкодження чи розладу здоров'я у

страхувальника.

4. Історія хвороби, амбулаторні карти та інші документи з лікувальних

установ, якщо страхувальник звертався за лікарською допомогою.

5. У разі смерті страхувальника необхідно затребувати свідоцтво

(копію) про смерть, а також його розпорядження на випадок смерті

щодо страхової суми, якщо воно складене окремо. Якщо страхова сума

підлягає сплаті спадкоємцям, то необхідно додати свідоцтво нотаріальної

контори про спадщину.

6. Складений відповідачем письмовий розрахунок про розмір страхової винагороди.

7. Розрахунок страхової компанії про сплату страхової винагороди.

8. Докази, які спростовують обгрунтованість відмови у сплаті страхової винагороди.

 

6. Позови про стягнення страхової винагороди за договором змішаного

страхування життя.

1. Страхове свідоцтво.

2. Акт про нещасний випадок.

3. Висновок ЛСЕК або лікаря-експерта про причини розладу здоров'я

у страхувальника.

4. У разі смерті страхувальника необхідно витребувати свідоцтво

(або копію) про його смерть, а також розпорядження на випадок смерті

щодо страхової суми, якщо воно складене окремо. Якщо страхова сума

підлягає сплаті спадкоємцям, то необхідно подати свідоцтво чи заповіт

про спадщину, або нотаріально засвідчену його копію.

5. Квитанція про сплату останнього страхового внеску.

6. Складений відповідачем письмовий розрахунок про розмір страхової винагороди.

7. Відмова страхової компанії від сплати страхової винагороди.

7. Позови про стягнення страхової винагороди за договорами добровільного

комбінованого страхування автомобіля, водія і вантажу.

1. Страхове свідоцтво про добровільне комбіноване страхування автомобіля,

 водія і вантажу.

2. Акт про нещасний випадок.

3. Висновок ЛСЕК або лікаря-експерта про причини розладу здоров'я

у страхувальника.

4. Акт про пошкодження автомобіля (за встановленою формою) і акт

про пошкодження вантажу.

5. Письмова відмова страхової компанії від сплати страхової винагороди.

6. Докази, які спростовують обгрунтованість відмови від сплати страхової

винагороди (висновки ДАІ, копія вироку суду, постанови слідчих органів тощо).

7. Складений відповідачем розрахунок про розмір страхової винагороди.

8. В разі смерті страхувальника необхідно додати свідоцтво (або

копію) про його смерть. Якщо страхова сума підлягає сплаті спадкоєміїям,

 то треба ще й свідоцтво чи заповіт про спадщину.

8. Позови про стягнення страхової винагороди за договорами страхування дітей.

1. Страхове свідоцтво.

2. Акт про нещасний випадок.

3. Висновок ЛСЕК або лікаря-експерта про причини розладу здоров'я

у страхувальника.

                                                    - !!17

 

4. Історія хвороби, амбулаторна карта й інші документи з лікувальних

установ, де страхувальник проходив курс лікування.

5. Складений відповідачем письмовий розрахунок про розмір страхової винагороди.

9. Регресні позови страхових компаній про стягнення сплачених, сум

страхової винагороди з осіб, які винуваті в загибелі або пошкоджені

застрахованого майна.

1. Страхове свідоцтво.

2. Акт про загибель (пошкодження) застрахованого майна, про загибель

або вимушене забиття тварини.

3. Довідка страхової компанії про розмір сплаченої страхової винагороди

згідно з майновим страхуванням.

4. Докази, які стверджують вину відповідача в загибелі або знищенні

застрахованого майна, тварини, транспортних засобів (копія вироку

або рішення суду, копія постанов слідчих органів тощо).

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРІВ КОМІСІЇ

1. Позови третіх осіб (покупців) до комісіонерів (комісійних магазинів)

 про визнання недійсною угоди і стягнення сплаченої суми в разі

виявлення недоліків у проданій речі.

1. Квитанція і товарний чек.

2. Висновок експертизи, акт комісії з участю представника сторонньої

організації з приводу того, чи мала придбана в комісійному магазині річ дефекти.

3. Довідка комісійного магазину про ціну речі, що її придбав позивач.

Примітка:

Речі, куплені в комісійному магазині, назад не приймаються, за винятком

речей з дефектами, які не були виявлені під час прийому на комісії.

 Речі з дефектами повертаються комітентам.

ПОЗОВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРУ СХОВУ

1. Позови про відшкодування вартості втраченого майна, або майна,

 зданого на схов, якого не вистачає.

1. Договір схову.

2; Жетон або номер (у разі короткочасного схову в гардеробі підприємства,

 установи, організації).

3. Акт комісії про втрату, зникнення майна.

4. Довідка торгового підприємства про вартість майна з урахуванням його зносу.

5. Докази, які підтверджують час придбання майна і його стан (якість)

 - (товарні чеки, квитанції, довідки ательє про час виготовлення

речі тощо).         '

Примітка:

Готелі, будинки відпочинку, санаторії, гуртожитки і таке інше відповідають

за втрату або пошкодження майна громадян, яке зберігалось у відведених

для цього приміщеннях, навіть, якщо це майно, окрім грошей і цінностей,

 не було окремо здане на схов організаціям.

2. Позови про відшкодування вартості втрачених або пошкоджених речей,

 зданих на схов у ломбард.

1. Іменні квитанції на схов.

2. Акт про втрату майна.

3. Висновки компетентної комісії про пошкодження майна і вартість ремонту.

3. Позови ломбардів про. стягнення позики, виданої під заклад майна.

1. Іменні квитки на заклад.

2. Письмовий розрахунок про заборгованість по позиці, виданій під

заклад з урахуванням процентів і витрат по страхуванню.

 

!!18

 

3. Довідка ломбарду про заборгованість відповідача за схов (зберігання)

 майна, якщо одночасно пред'явлений позов про стягнення заборгованості

за зберігання речей.

Примітка:

Якщо накладено стягнення на манно боржника, який не повернув позику,

 забезпечену закладом, то ломбард може реалізувати це майно по його

справжній вартості, але не нижче встановленої ломбардом ціни.

Проте, якщо по цій ціні неможливо реалізувати майно (неправильна

оцінка, зміна вартості аналогічного майна в суспільстві інші причини)

, неповернену позику ломбард стягує із боржника в судовому порядку.

 В цьому випадку майно, здане під заклад, повертається боржникові.

 

Гпозови про відшкодування збитків,

ЗАВДАНИХ ЗНИКНЕННЯМ РЕЧЕЙ ІЗ АВТОМАТИЧНИХ КАМЕР СХОВУ

Позови про стягнення вартості речей, що зникли з автоматичних камер схову.

1. Докази, які свідчать про те, що автоматична камера мала технічні

неполадки і не відповідала встановленим технічним вимогам (акт компетентної

комісії про дефекти камери і ін.).

2. Документи, які встановлюють вартість зниклих речей (опис майна,

 довідка магазину, акт оцінки, пасгорти на речі, товарні чеки і ін.).

3. Якщо позивач надсилав адміністрації письмову заяву про врегулювання

спору, тоді необхідно додати її і матеріали службового розслідування.

СПРАВИ ЗА ПОЗОВАМИ

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ГРОМАДЯН ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ,

 ЗАВДАНИХ БЕЗОБЛІКОВИМ КОРИСТУВАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ

Позови енергопостачальних організацій до побутових абонентів-громадян

про відшкодування збитків, завданих безобліковим користуванням електроенергією.

1. Акт про порушення, допущені відповідачем при користуванні електроенергією,

 складений представником енергоііостачальної організації і абонента.

2. Виписка з особового рахунку відповідача-споживача електроенергії.

3. Додатковий платіжний документ для сплати недоврахованої електроенергії.

4. Розрахунок по визначенню кількості нсдоврахованої електроенергії і її вартості.

5. Довідка про суму, сплачену абонентом добровільно, за користування

електроенергією протягом часу, за який позивач зробив перерахунок. Примітки:

1. У разі виявлення у споживача електроенергії зміни схеми включення

розрахункового лічильника, його пошкодження, зриву пломб, штучного

гальмування диску та . інших порушень з метою заниження показань

споживання електроенергії, енергопос-тачальна організація зобов'язана

провести переоблік за користування електроенергією споживачем протягом

часу, який не перевищує строку позовної давності.

Якщо абонент з метою крадіжки електроенергії обладнав таємну електропроводку

або встановив пристрій, що викривлює показання електролічильника,

 а представникові енергопостачальної організації під час попередніх

відвідин не вдалося її виявити, абоненту робиться перерахунок за

користування електроенергією з дня відкриття на нього рахунку, але

не більше строку позовної давності.

2. Порушення оформляються двосторонніми актами представника енергопостачальної

організації і абонента у двох примірниках.

 

!!19

 

СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИХ І ВОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ

1. Позови до перевізника про відшкодування збитків у зв'язку з втратою,

 недостачею, пошкодженням вантажу чи багажу.

1. Копія претензії і відповідь перевізника (залізниці) чи пароплавства)

 про повне або часткове відхилення претензії, а якщо претензія залишена

без відповіді, - докази про її надсилання відповідачеві (поштові

квитанції, розписки тощо).

2. Транспортна накладна.

3. Якщо втрачено вантаж -вантажна квитанція або документи, що її

заміняють (документи про оплату вантажу, довідки перевізника про

відправлення вантажу з відміткою станції (порту), а також з місця

призначення - про неприбуття вантажу).

4. Уразі недостачі, псування, пошкодження вантажу - комерційний

акт або докази, які підтверджують відмову перевізника скласти комерційний

акт чи представити накладну з відміткою залізниці або пароплавства

про складання комерційного акту (якщо його втрачено).

5. У разі втрати багажу - багажна квитанція, а в разі недостачі,

 псування або пошкодження - багажна квитанція і виданий перевізником акт про недостачу,

 псування або пошкодження багажу.

6. Для встановлення вартості втраченого, зіпсованого, пошкодженого

вантажу необхідно затребувати рахунки вантажо-відправника (чи документи,

 які їх заміняють) або довідку торговельних організацій про ціну,

 якщо вантаж належить громадянинові.

7. Докази, які підтверджують, що втрата, недостача, псування або

пошкодження вантажу виникли внаслідок обставин, котрі перевізник

не міг передбачити, і усунення яких від нього не залежало.

Примітки:

і. Розглядаючи позов про відшкодування збитків, завданих втратою,

 недостачею, пошкодженням або псуванням вантажів, що перевозяться

в прямому міжнародному сполученні, суд повинен вирішити питання

про відповідальність перевізника.

2. Спори, що виникають із перевезенням вантажів і багажу, підвідомчі судам:

а) якщо у справі однією із сторін є громадянин.

б) якщо спори виникають з договорів перевезення вантажів у прямому

сполученні і розв'язуються відповідно до міжнародних угод.

3. Спори між тим, хто отримує вантаж і замовниками вантажу, між

замовниками вантажу і імпортними об'єднаннями народним судам непідвідомчі.

2. Позови до перевізника про стягнення штрафу за прострочення в

доставці вантажу.

1. Копія претензії і відповідь перевізника (залізниці або пароплавства)

 про повне або часткове відхилення претензії, а на випадок, коли

претензія залишена без відповіді, докази пред'явлення претензії

(поштові квитанції, розписка в отриманні'претензії тощо).

2. Оригінал транспортної накладної, а на випадок, коли видача вантажу

була затримана - додатково складений акт про цс.

3. Точний розрахунок сум, які необхідно сплатити за прострочення

доставки вантажу. В розрахунку повинно бути зазначено: нормальний

строк проходження вантажу, фактичний строк доставки, кількість прострочених

днів, сума 'перевізної плати, розмір штрафу (в процентах) і сума винагороди.

4. Докази, які підтверджують, що прострочення доставки вантажу сталося

не з вини перевізника.

3. Позови до перевізника про повернення штрафу, стягненого в безакцентному

порядку за простій вагонів чи суден.

1. Копія претензії і відповідь перевізника про повне або часткове

відхилення претензії.

!!20

 

2. Банківський документ або копія платіжної вимоги перевізника про

списання штрафу.

3. Письмові документи, які підтверджують строки навантажувально-розвантажува-льн

их робіт, час подачі перевізних засобів під завантаження або розвантаження,

 тобто документи, які засвідчують простій кожного вагону або судна

і термін простою.

4. Розрахунок штрафних сум і документи, які його підтверджують.

5. Докази, які підтверджують підстави списання штрафу.

6.. Докази, які свідчать про те, що простій суден і вагонів стався

не з вини вантажоотримувача.

Примітка:

Штраф за простій вагонів і суден стягується незалежно від штрафу

за невиконання плану перевезень вантажів.

4. Позови про стягнення штрафу за невиконання плану перевезень.

1. Докази, які підтверджують невиконання плану перевезень: облікові

картки, підписані тільки після закінчення кожної облікової доби

(якщо відправник відмовляється від підпису, тоді надаються акти

про відмову або ухилення відправника від підписання облікової картки,

 складені в ті дні, коли картка повинна бути підписана);

документи, в яких указані строки подачі суден і пред'явлення вантажу

(договори, графіки подачі перевізних засобів тощо); акти про непред'явлеиня

вантажу, до перевезення, неподачу суден або про відмову в прийманні

вантажу для перевезення.

2. Завірені виписки з плану перевезень.

3. Складений позивачем письмовий розрахунок штрафних сум. »П римітка:

Майнова відповідальність колективних господарств за невиконання

плану перевезень настає при умові, що перевезення були включені

в план згідно з їхньою заявкою

 

ЖИТлоВІ СПРАВИ

ПОЗОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИЗНАННЯМ ПРАВА НА ЖИЛУ ПЛОЩУ І ВТРАТОЮ ПРАВА

КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМ ПРИМІЩЕННЯМ, СТЯГНЕННЯМ КВАРТИРНОЇ ПЛАТИ, ОБ'ЄДНАННЯМ

ОСОБОВИХ РАХУНКІВ І РОЗДІЛЕННЯМ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

1. Позови про визнання осіб такими, що втратили право користування жилими приміщеннями внаслідок того, що

тривалий час були відсутні.

1. Копія особового рахунку.

2. Докази, які встановлюють дату вибуття і час, коли відповідач

був відсутній на спірній площі (виписка з будинкової книги, акти,

 листи, довідки будиіікоуправлінь, учбових або лікувальних закладів,

 військкоматів тощо).

3. Документи, які свідчать про, вимушене непроживания відповідача

на спірній площі (акти комісії про заміну членами сім'ї замка в

дверях, заяви і листи, що містять відомості про висловлювання на

адресу відповідача погроз, довідки медичних установ про нанесення

тілесних пошкоджень, інші документи).

4. Докази, які свідчать про те, що відповідач належить до осіб,

за якими закон зберігає жилу площу на час їх відсутності (довідка

військкомату, охоронне свідоцтво, довідка з місця роботи чи навчання,

 довідка будинкоу правління, медичної установи, копія вироку або

постанови суду, довідка лікувально-трудового профілакторію тощо).

Примітка:

Розглядаючи справи зазначеної категорії необхідно з'ясувати час

відсутності відповідача на спірній площі; поважні чи ні причини

його відсутності; зберігається чи ні на весь час відсутності за

особою право користування жилим приміщенням.

 

!!21

 

 

2. Позови про визнання такими, що втратили право на жилу площу

наймачів і членів їхньої сім'ї у разі її виїзду на постійне проживання в інше місце.

1. Копія особового рахунку.

2. Докази, які підтверджують факт вибуття відповідачів на інше постійне

місце проживання (виписки з будинкової книги, довідка з військкомату

про зняття з обліку, копія наказу про звільнення з попередньої роботи,

 документ про прописку (виписку), документ про надання відповідачам

жилої площі за новим місцем проживання, довідка про зарахування

на роботу в іншій місцевості тощо).

Примітки:

1. По цьому виду позовів доказуванню підлягає факт виїзду наймача

і членів його сім'ї на постійне проживання в інше місце.

2. Наймач і члени його сім'ї, які вибули на інше місце проживання,

 втрачають право на займане ними жиле приміщення з часу виїзду.

ЇЛ Л  3. Позови про стягнення квартирної плати з наймачів, що живуть

у будинках, які належать громадянам на праві власності.

1. Договір найму жилого приміщення в будинку, який належить позивачу

на праві власності.

2. Письмова угода між сторонами про розмір квартирної плати за користування приміщенням.

3. Копія плану будинку із зазначенням жилої площі, яку займає сім'я наймача. '

4. Докази, які підтверджують заборгованість відповідача по квартирній

платі (розписки, листи, поштові перекази та інші письмові документи,

 що засвідчують останній внесок за користування жилим приміщенням.

/ 4. Позови про стягнення квартирної плати з наймачів, які проживають

Х=»у будинках державного або громадського фонду в разі виникнення

спору про підстави нарахування і про розмір квартирної плати.

1. Письмова відмова нотаріуса дати виконавчий напис стягнення заборгованості

по квартирній площі, якщо позивач з цього питання звернеться в нотаріальну контору.

2. Документи, які встановлюють заборгованість по квартирній платі

із зазначенням сум і періоду, за який вона виникла (копія рахунку,

 надісланого наймачеві, з відміткою позивача про заборгованість,

 письмове підтвердження про сплату за квартиру, розрахункова книжка тощо).

3. Копія особового рахунку, ордер і план квартири, якщо відповідач

не погоджується з розміром жилої площі і сумою нарахованої квартирної плати.

4. Якщо відповідач має пільги по квартирній платі і з цієї причини

не згоден з розрахунками житлових органів, то необхідно витребувати

докази, які підтверджують його право на пільгову оплату.

Примітка:

Згідно з чинним законодавством квартирна плата, не внесена у встановлений

строк наймачами жилих приміщень у будинках державного і громадського

житлового фонду, стягується за нотаріальними написами, а після закінчення

строку на видачу виконавчого напису - судом.

Спори про підстави нарахування і про розміри квартирної плати підлягають

судовому розгляду.

Ц 5. Позови про розділення жилої площі.

1. Виписки з особового рахунку і домової книги.

2. План квартири із зазначенням площі кожної кімнати.

3. Документ, який засвідчує, що наймодавець відмовив в укладанні

окремого договору найму, якщо спір виник між наймачем і наймодавцем.

4. Якщо між наймачем і членами його сім'ї раніше була,досягнута

домовленість про порядок користування жилим приміщенням, необхідно

витребувати письмову угоду про це.

Примітки:

1. Під час розгляду позовів про розділення жилої площі доказуванню

підлягає: хто є власником будинку; склад членів сім'ї наймача; можливість

укладання окремого договору найму.

2. Розділення жилого приміщення в будинках підприємств, установ,

 організацій можливе лише за їхньою згодою, окрім випадків, коли

наймач не може бути виселений із найманого ним приміщення без надання

іншої квартири.

^-6. Позови про визнання права користування жилим приміщенням, "якщо

воно не визнається членами сім'ї наймача.

1. Згода всіх повнолітніх членів сім'ї на його вселення в жиле приміщення

для постійного проживання (заява на прописку у відділ внутрішніх

справ, виписка з особового рахунку, письмова згода відповідачів

на вселення тощо), а також документи про прописку позивача на вказаній площі.

2. Докази, які свідчать про те, що позивач е членом сім'ї наймача

(копії свідоцтва про шлюб, про народження, копія рішення суду про

встановлення родинних стосунків, факт перебування на утриманні та

інші документи, які свідчать про наявність родинних . стосунків

(ведення спільного господарства, спільні витрати, надання взаємної

допомоги тощо).

3. Докази про відсутність у позивача права на інше жиле приміщення

(довідка ' житлових органів і т. п.).

- '''7. Позови про укладання одного договору найму жилого приміщення

на вимогу наймачів, які проживають в одній квартирі і об'єднуються в одну сім'ю.

1. Договори найму жилих приміщень.

2. Копії особових рахунків наймачів, які об'єднуються в одну сім'ю

3. Докази, які засвідчують родинні стосунки, наявність однієї сім'ї,

 або намір тих, хто спільно проживав, створити одну сім'ю (копії

свідоцтв про шлюб, народження, листи, довідки будинкоуправлінь,

акти комісії, копії рішень судів тощо).

Примітка:

Відмова наймодавця від укладання одного договору найму може бути

оскаржена в суді.

^ 8. Позови про визнання члена сім'ї наймачем жилого приміщення

замість попереднього наймача зі згоди останнього або в разі його смерті.

1. Договір найму жилого приміщення.

2. Копія особового рахунку.

3. Письмова згода наймача і решти повнолітніх членів його сім'ї

на зміну договору найму жилого приміщення.

4. Копія свідоцтва про смерть наймача.

П р й мі т к а:

Застосування цих правил у будинках, які належать підприємствам,

установам, організаціям можливе лише з їхньої згоди, окрім випадків,

 коли наймач і члени його сім'ї не можуть бути виселені без надання

іншої квартири.

ПОЗОВИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАСЕЛЕННЯМ ВИВІЛЬНЕНИХ КІМНАТ В КВАРТИРАХ, ОБМІНОМ

І БРОНЮВАННЯМ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

1. Позови про передачу в квартирах звільнених неізольованих жилих

Хприміщень, які займають інші наймачі.

1. Копія особового рахунку і ордера.

2. План квартири.

 

!!23

 

3. Докази, які підтверджують, що спірна кімната звільнилась від

попередніх мешканців (довідка будинкоуправління, виписка з будинкової книги тощо).

// .» 2. Позови про передачу в користування вивільнених ізольованих

жилих ""^йриміщень в квартирах, де мешкає кілька наймачів.

1. Письмова відмова власника житла про надання наймачу вивільненого

ізольованого жилого приміщення, розташованого в квартирі, де він

мешкає, або ордер (копія ордера), виданого іншій особі.

2. План квартири.

3. Довідка про склад сім'ї позивача, копія особового рахунку наймача,

 який звільнив ізольоване жиле приміщення, і копії особових рахунків

наймачів, котрі мешкають у цій квартирі і претендують на одержання

цього приміщення.

4. Документи, які засвідчують право на додаткову жилу площу.

5. Довідка держадміністрації, яка засвідчує норму жилої площі, згідно

з якою в даному регіоні ставлять на облік громадян, що потребують

поліпшення житлових умов. Примітки:

1. Суди приймають ці справи до розгляду, лише в разі відмови держадміністрації

надати це приміщення позивачеві.

2. Суди розглядають ці справи також і тоді, коли на вільне приміщення

претендує кілька наймачів інших приміщень у цій самій квартирі.

  3. Позови про обмін жилої площі на осіб, котрі своєю поведінкою

Ш- унеможливлюють сумісне проживання.

'1. Докази, які підтверджують факт неможливості сумісного проживання

позивача з відповідачем (акти відповідних комісій, висновки судово-медичної

експертизи і довідки лікувальних установ про тілесні пошкодження

позивача, інші докази).

2. Копії з протоколів міліції і постанов прокуратури, копії вироків

і рішень судів про вживані раніше заходи до правопорушника та заходи

громадського впливу.

3. Заяви третіх осіб про обмін житлоплощі.

4. Виписки з особових рахунків відповідача, третіх осіб.

5. Варіанти обміну (плани квартир; у разі спору про придатність

житла - висновок санітарних органів). Примітки:

1. Розглядаючи ці справи треба: доказати факти, які свідчать про

негативну поведінку відповідача, що унеможливлює сумісне проживання;

 згода третіх осіб на обмін по варіанту, запропонованому зацікавленою особою.

2. До участі в справі належить залучити в якості третіх осіб на

стороні позивача наймача (наймачів) і повнолітніх членів його (їх)

 сім'ї, з якими може бути проведено обмін.

г-?т 4. Позови про примусовий обмін жилого приміщення в разі відмови

^ ГХденів сім'ї наймача від обміну.

1. Заява від позивача і третіх осіб про обмін жилої площі.

2. Копії особових рахунків; розмір площі, яку займають наймачі,

члени їхніх сімей, треті особи.

3. Виписка з домової книги, якщо повнолітні члени сім'ї (колишні

члени) наймача вибули з квартири.

4. Варіанти обміну (плани квартир; якщо виникає спір про ступінь

благоустрою - висновок санітарної служби і комунального органу). Примітки:

1. Розглядаючи спори, що виникли внаслідок нсдосягнення згоди про

обмін жилої площі між членами сім'ї, суд повинен враховувати докази,

 які заслуговують на увагу, а також інтереси осіб, котрі проживають

у жилому приміщенні.

2. Якщо між наймачем і членами сім'ї, котрі вселилися пізніше, була

досягнута угода, яка визначає інший порядок користування жилим приміщенням,

 суд може врахувати цю обставину.

Ел ^^ 5. Позови наймачів про обмін жилих приміщень у зв'язку з відмовою

^-^ТЇідприємств, установ, організацій дати згоду на обмін або держадміністрації

- видати ордер.

1. Заява від позивача і третіх осіб на обмін жилих приміщень.

2. Копія особових рахунків; відомості про розмір приміщень, які вони займають.

3. Варіанти обміну (плани квартир).

4. Письмовий документ про відмову або згоду на обмін-, якщо на заяві

про обмін немає відповідної резолюції.

5.' Докази, якими відомство чи державна адміністрація мотивували

свою відмову дати згоду на обмін або видачу ордера:

а) колія позовної заяви чи рішення суду, якщо до наймача пред'явлений

позов про розірвання або зміну договору найму жилого приміщення;

б) копія вироку, постанова слідчих органів та інші документи, які

засвідчують, що обмін носить фіктивний характер;

в) копія рішення (розпорядження) держадміністрації, висновок компетентної

комісії, інші документи, які підтверджують той факт, що будинок

підлягає знесенню або переобладнанню для використання в інших цілях;

 що будинку загрожує обвал; що він потребує капітального ремонту

з перебудовою і переплануванням жилих приміщень;

г) копія ордеру або інші документи, якщо приміщення, що обмінюється,

 є службовим чи знаходиться в гуртожитку;

д) копія ордерів, плани квартир, якщо внаслідок обміну одна із сторін

суттєво погіршує свої житлові умови і стає такою, що потребує поліпшення житлових умов;

с) при родинному обміні письмова згода наймача і членів його сім'ї.

Ху .у 6. Позови про визнання обміну жилих приміщень недійсним.

_^--Г" 1. Обмінні ордери.

/Р 1 2. Заява на обмін, якщо виник спір про те, що хтось із повнолітніх

членів сім'ї був ЦЛ /не згоден на обмін. Одночасно слід витребувати

документи на відсутніх членів сім'ї, (у/за якими зберігається право на житло. су/   3. Акти компетентної

комісії про суттєві недоліки квартири, які не були помітні при

'   обміні і їх не можна усунути. Висновок санітарного органу про

придатність житла.

4. Довідки про стан здоров'я осіб, які проживають у загальній квартирі

і хворіють на інфекційну чи душевну хворобу, внаслідок чого сумісне

з ними проживання не' можливе"

5. Докази: що обмін носить фіктивний характер; будинок підлягає знесенню;

переобладнанню; йому загрожує обвал; приміщення є службовим або

одне з них знаходиться в гуртожитку чи відомчому будинку; копія

вироку, постанова слідчих органів, рішення держадміністрації, кошторис,

 довідки, інші документи.

Примітка:

Розглядаючи цю справу необхідно запросити до участі в суді всіх

осіб, зацікавлених у обміні.

'У^// 7. Позови про виселення осіб на вимогу військовослужбовців,

 г Цяхл повернулися додому після проходження строкової служби.

^ С\\  1- Документи, які засвідчують право позивача - колишнього

військовослужбовця - ^,\ на спірну жилу площу (ордер, копія особового

рахунку, довідка житлового органу).

Х^/   2. Довідка військкомату про проходження строкової служби.

/    3. Докази, які підтверджують право відповідача на тимчасове

поселення на житлоплощу позивача (договір піднайму жилого приміщення,

 дозвіл наймача на вселення

відповідача, виписка з домової книги тощо).

у/у 8. Позови про виселення піднаймачів і тимчасових мешканців у

із заброньованих жилих приміщень.

Х~    1. Документи, які підтверджують право позивача на спірну площу

(ордер, копія І особового рахунку, договір житлового найму).

^} 4-808к                                                              -25

2. Охоронне свідоцтво (бронь).

3. Докази, які свідчать про те, що відповідачі були поселені, як

піднаймачі або тимчасові мешканці (договір піднайму, виписка з домової

книги, письмовий дозвіл наймача на вселення тимчасових мешканців,

 розписки про одержання грошей за користування жилим приміщенням тощо).

4. Документи, які засвідчують час прибуття наймача (або членів його

сім'ї) до постійного місця проживання (довідка будинкоуправління,

 вуличного комітету, довідка з місця роботи, інші докази).

Примітки:

ї. Розглядаючи цю справу, необхідно з'ясувати наявність охоронного

свідоцтва на заброньоване приміщення; укладання договору піднайму

жилого приміщення; час фактичного прибуття наймача і членів його

сім'ї на постійне місце проживання.

2: Охоронне свідоцтво має бути видане не пізнеше б місяців з моменту

виїзду наймача.

-  9. Позови про бронювавші жилих приміщень у зв'язку з відмовою

у _ держадміністрації видати охоронне свідоцтво.

   1. Нормативні акти, які підтверджують право позивача на бронювання

жилого, приміщення.

2. Докази, що позивач перебуває за кордоном і таке інше.

3. Довідка про належність жилого будинку.

4. Документи від держадміністрації на підставі яких було відмовлено в бронюванні.

Примітки:

і. У будинках житлово-будівельних кооперативів жилі приміщення бронюються

лише за членами сім'ї члена ЖБК.

2. Не бронюються жилі приміщення в гуртожитках, готелях, службових

приміщеннях, а також за тимчасовими мешканцями і піднаймачами.

^Хяейови, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕБУДОВОЮ І ПЕРЕПЛАНУВАННЯМ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ,

 КАПІТАЛЬНИМ РЕМОНТОМ БУДИНКІВ

І Позови про перебудову і перепланування жилих і підсобних &>Х приміщень.

1. Виписка з особових рахунків.

2. Копія рішення держадміністрації про дозвіл на перебудову і перепланування

жилих і підсобних приміщень.

3. План квартири і проект перебудови і перепланування жилих і підсобних приміщень.

Примітки:

1. Спори між членами сім'ї наймача, між наймачем і нанмодавцем підвідомчі

суду лише при наявності дозволу адміністрації на перебудову чи перепланування.

2. Якщо будинок є приватною власністю, то насамперед необхідно мати

дозвіл власника.

3. Розглядаючи справи про перебудову і перепланування одночасно

може бути розглянуто і позов про розділення жилих приміщень.

4. До розгляду цих справ необхідно залучати органи житлово-комунального господарства.

2. Позови про виселення наймачів на час капітального ремонту:

а) з будинків комунальної власності і відомств;

1. Копія рішення держадміністрації або дефектна відомість, якщо

будинок відомчий.

2. Докази того, що капітальний ремонт неможливо проводити без звільнення

приміщення (акт обстеження і технічний висновок про необхідність

капітального ремонту з виселенням мешканців).

 

!!26

 

3. Копія особового рахунку.

4. Документи, про стан житла, що надається на час виселення     (акти

комісій, висновки санітарних органів).

б) з будинків, що належать громадянам ва праві власності.

1. .Копія рішення держадміністрації про дозвіл на капітальний ремонт будинку.

2. Докази того, що ремонт вимагає звільнення приміщення.

3. Виписка з домової книги.

4. Докази, які свідчать про реальну можливість власника будинку

розпочати капітальний ремонт (наявність коштів, матеріалів тощо).

ад^»- 3. Позови наймачів про надання їм і членам сім'ї, що мешкають

спільно ^/з ними, іншого впорядкованого жилого приміщення, якщо

під час капітального ремонту і проведення перебудови чи перепланування

жилого приміщення, яке .раніше займав наймач, не збережено або суттєво

збільшено чи зменшено його розміри.

1. Виписка з особового рахунку наймача.

2. План квартири, яку раніше займав наймач і члени його сім'ї до

перебудови і перепланування.

3. Копія плану жилого приміщення після проведеного ремонту.

4. План іншого приміщення, яке надається наймачеві й членам його сім'ї.

ПОЗОВИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ ПІДНАЙМАЧІВ І ТИМЧАСОВИХ МЕШКАНЦІВ, А ТАКОЖ

НАЙМАЧІВ З БУДИНКІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ГРОМАДЯНАМ, У ЗВ'ЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ

В ЖИТЛОВІЙ ПЛОЩІ Л/) 1'- Позови про виселення піднаймачів і тимчасових мешканців.

^у 1. Документи, які підтверджують право позивача на спірну площу

(копія особового ^Урахунку, договір найму жилого приміщення).

2. Договір піднайму.

3. Письмове попередження наймача піднаймачеві про припинення договору

піднайму, якщо договір піднайму укладено без зазначення строку. Примітки:

1. Попередження має бути зроблено не пізніше, ніж за 3 місяці.

2. До участі в процесі необхідно залучити, як співвідповідачів,

усіх повнолітніх членів сім'ї піднаймача.

7 <^ 2. Позови про виселення піднаймачів і тимчасових мешканців,

 Х^ушкш.о припиняється договір найму жилого приміщення.

ї І~. Договір піднайму жилого приміщення.

2. Докази, які засвідчують припинення договору найму жилого приміщення

(копія свідоцтва про смерть наймача, виписка із домової книги, довідка

про вибуття наймача і членів його сім'ї на інше постійне місце проживання тощої.

3. Документи, які засвідчують, що відповідач проживає, як тимчасовий

мешканець, (виписка з особового рахунку, заяви тощо). Примітки:

1. Піднаймачі, незалежно від строку проживання, самостійного права

на житлоплощу наймача не мають. Строк давності до вимог про виселення

тимчасових мешканців і піднаймачів не поширюється.

                               .

2. До участі в судовому процесі, як співвідповідачі, залучаються

всі повнолітні члени сім'ї піднаймача, тимчасових мешканців, які

живуть на спірній площі.

І   3. Позови про виселення піднаймачів, вселених без згоди інших

наймачів, що мешкають в одній квартирі.

1. Договір піднайму жилого приміщення з відповідачем.

2. Довідка про склад сім'ї наймача, який вселив у загальну квартиру піднаймача.

4*-808к                                                    -27

 3. Копія особового рахунку наймача, який не дав згоди на вселення піднаймача.

4. План квартири, яку займають сторони.

Примітка:

Не дозволяється здавати в піднайм жиле приміщення, в якому мешкають

особи, хворі тяжкими формами деяких хронічних захворювань.__Д,ДД.ДДДДД_Д..,,

4. Позови про виселення наймачів з будинків, які належать громадянам

У л& праві власності, коли приміщення потрібне для особистого користування

власника будинку або членів його сім'ї.

1. План будинку із зазначенням площі кожної кімнати.

2. Довідка про склад сім'ї позивача.     /Х-Х

3. Докази, які підтверджують, що спірне приміщення потрібне для

особистого користування власника будинку і членів його сім'ї.

4. Договір найму жилого приміщення.

5. Довідка БТІ про належність будинку позивачеві. Примітки:

1. Необхідно доказувати: на який час укладено договір найму; потребу

власника будинку і членів його сім'ї у спірній жилій площі; її розмір.

2. Якщо укладено договір на період не більше 1 року в будинку, нкгналежить

громадянину на праві власності - наймач, по закінченні цього .строку,

 зобов'язаний виселитись.

3. До участі в справі мають бути залучені повнолітні члени сім'ї наймача.

ПОЗОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗНЕСЕННЯМ І ПЕРЕОБЛАДНАННЯМ ЖИЛИХ БУДИНКІВ,

 ПОЛІПШЕННЯМ ЖИТЛОВИХ УМОВ

І у 1. Позови про виселення наймачів і членів їхніх сімей з будинків

"/державного або громадського фонду, які підлягають знесенню у зв'язку

з вилученням земельних ділянок.

1. Копія держадміністрації про знесення будинку у зв'язку з відведення

земельної ділянки для державних і громадських потреб.

2. План квартири, яку займає наймач, із зазначенням кількості кімнат і їх розміру.

3. Виписки з особового рахунку наймача.

4. Документи про характер і розмір жилої площі, яку надає відповідач,

 і адреса, де вона міститься (ордер, план квартири).

5. Довідка держадміністрації про норму жилої площі, згідно з якою

надаються приміщення. Примітки:

1. Необхідно з'ясувати, хто власник будинку; кому відводиться земельна ділянка;

факт знесення; благоустрій і розмір житла, яке надається.

2. До участі в процесі мають бути залучені повнолітні члени сім'ї наймача.

І' 2. Позови про виселення наймачів і членів їхніх сімей у зв'язку

з переобладнанням будинку (жилого приміщення) в нежиле.

1. Копія рішення держадміністрації про переобладнання жилих будинків і жилих

| приміщень у нежилі.

"   2. План квартири, яку займає наймач, із зазначенням кількості

кімнат, їх розміру.

^   3. Виписка із особового рахунку наймача.

Х    4. Документи про характер і розмір жилої площі, яку надає відповідач; за якою

її адресою вона міститься (ордер або його копія, план квартири).

'   Примітки:

\. Переведення жилих будинків і жилих приміщень відомчого і громадського

житлового фонду в нежилі проводиться на пропозицію міністерств,

державних комітетів, відомств і центральних органів громадських організацій.

28-

 2. Переведення жилих будинків і жилих приміщень, які належать колгоспам,

 у нежилі здійснюються за рішенням загальних зборів членів колгоспу

або зборів уповноважених. ^

/^/^З. Позови про виселення громадян і членів їхніх сімей з будинків,

 ^-їкі належать їм на праві приватної власності, і підлягають знесенню

^/^у зв'язку з відведенням земельних ділянок для державних і громадських

потреб.

1. Копія рішення держадміністрації про знесення будинків, які знаходяться

у власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для

державних і громадських потреб.

2. Довідки БТІ про належність відповідачу будинку, який підлягає знесенню.

3. План будинку із зазначенням кімнат, частин будинку, зведених

без дозволу, а також внутрішніх і зовнішніх перепланувань).

4. Виписка із домовон книги і довідка про склад сім'ї власника будинку.

5. Документи про характер і розмір жилої площі, яка надається власнику

будинку і членам його сім'ї. За якою адресою вона міститься (ордер

або його копія, план квартири; висновки комунальних і санітарних

органів про придатність житла для проживання). Л ^Й 4. Позови про

виселення колишніх членів сім'ї власника будинку

Х-діу зв'язку з його знесенням.

У-Д 1. Копія держадміністрації про знесення будинку, який належить

громадянину на *^ праві власності, у зв'язку з відведенням земельної

ділянки для державних чи громадських потреб.

2. Виписка з домової книги.

3. План будинку, який зноситься, із зазначенням кімнат.

4. Довідка про склад сім'ї відповідача.

5. Документи про характер і розмір жилої площі, яка надається відповідачам,

 її адреса (ордер або його копія, план квартири, висновки комунального

і санітарного органу про придатність житла для проживання).

Примітки:

1. Члени сім'ї власника будинку, що підлягає знесенню, які живуть

у цьому самому будинку, але ведуть окреме господарство, забезпечуються жилою площею нарівні з господарем.

2. До участі в справі, яі; співвідповідачі, залучаються всі колишні

члени сім'ї власника будинку, які досягли повноліття.

^"/^5. Позови про виселення наймачів і членів їхніх сімей із будинків,

-Х які належать громадянам на праві власності, у зв'язку із знесенням

^) і вилученням земельних ділянок.

1. Копія рішення держадміністрації про знесення будинку, який належить

громадянину на праві власності, у зв'язку з відведенням земельної

ділянки для державних і громадських потреб.

2. Виписки з домової книги.

3. Довідка про склад сім'ї наймача.

4. План будинку, який підлягає знесенню із зазначенням кімнат.

5. Документи про характер і розмір жилої площі, яка надається сім'ї,

 її адреса (ордер або його копія, план квартири; висновки комунальної

і санітарної служби про придатність житла для проживання).

   6. Позови про виселення громадян із будинків, зведених без

дозволу, У _І, які підлягають знесенню у зв'язку з відведенням земельних

ділянок у \ для державних чи громадських потреб.

'/    1. Копія держадміністрації про знесення будинку, зведеного

без дозволу, в зв'язку з відведенням земельної ділянки для державних

або громадських потреб.

-29

 2. Документ про характер і розмір жилої площі, яка надається відповідачам,

 її адреса (ордер або його копія, план квартири); довідки комунальної

і санітарної служб про придатність житла, для проживання. -

3. Довідка про склад сім'ї відповідача.

^/7. Позови-лро надання жилих приміщень у зв'язку із знесенням /

^ будинків, якГ-иалежать громадянам на праві власності.

1. Якщо позивачем є власник будинку, який підлягає знесенню, а позивач

тимчасово у цьому населеному пункті не проживає, необхідно витребувати:

а) копію рішення держадміністрації про знесення будинку в зв'язку

із відведенням земельної ділянки для державних або громадських потреб;

б) довідку БТІ про належність будинку, який підлягає знесенню;

в) план будинку (із зазначенням кімнат, частин будинку, збудованих

без Дозволу, а також внутрішніх і зовнішніх перепланувань);

г) виписку з домової книги;

д) ордер, виписку з особового рахунку, план квартири і довідку про

склад сім'ї власника будинку, якщо він і члени його сім'ї забезпечені

в тому самому населеному пункті жилим приміщенням меншим за норму,

 по якій у цьому населеному пункті забезпечуються громадяни, що

потребують поліпшення житлових умов.

2. Якщо позивачами є колишні члени сім'ї власника будинку, які тимчасово

в ньому не живуть, тоді необхідно витребувати:

а) копію рішення компетентного органу про знесення будинку в зв'язку

із відведенням земельної ділянки для державних чи громадських потреб;

б) виписку з домової книги і довідки про склад сім'ї позивача;

в) план будинку, який підлягає знесенню із зазначенням кімнат;

г) документи, які засвідчують причини тимчасової відсутності в домі

колишніх членів сім'ї власника будинку, який підлягає знесенню (довідка

військкомату, медичної установи тощо).

3. Якщо позивачем е наймач, який тимчасово не проживає в будинку,

 що підлягає знесенню, і належить громадянину на праві власності

- необхідно витребувати:

а) копію рішення про знесення будинку і вилучення земельної ділянки

для господарських і громадських потреб;

б) виписку з домової книги;

в) план будинку із зазначенням кімнат;

г) довідку про склад сім'ї наймача;

д) докази, які засвідчують поважну причину відсутності наймача в

будинку, що підлягає знесенню (довідка військкомату, медичної установи

тощо). Примітки:

1. Розглядаючи ці справи необхідно пам'ятати, що не допускається

заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років,

 крім подружжя.

2. Вимога власника будинку і особи, яка тимчасово в цьому будинку

не проживає щодо надання квартири у зв'язку із знесенням будинку

може бути заявлена протягом трирічного строку позовної давності.

3. Належні відповідачі ті, кому надається земельна ділянка.

4. Судам непідвідомчі спори з приводу перенесення будинку на інше

місце у зв'язку з одержанням земельної ділянки.

8. Позови про виселення членів сім'ї наймача із вселенням їх в інше жиле приміщення, надане наймачеві у зв'язку

з поліпшенням житлових умов.

1. Виписка з особового рахунку і довідка про фактичний склад сім'ї наймача.

2.. План квартири, яку займають відповідачі, із зазначенням числа

кімнат і їх розміру.

ЗО-

 3. Ордер і план квартири, наданої наймачу.

4. Письмова згода членів сім'ї наймача на проживання у наданому

жилому приміщенні.

5. Інші документи, які засвідчують, що всі члени сім'ї згодні звільнити

жиле приміщення, яке вони займають (акти, заяви, листи, зобов'язання тощо).

Примітки:

І. Розглядаючи ці справи необхідно доказати факти: чи з урахуванням

усіх членів сім'ї надане наймачеві інше жиле приміщення; чи всі

члени сім'ї включені в ордер; чи дали вони письмову згоду на проживання

в новому жилому приміщенні; чи погодились вони звільнити старе приміщення.

2. До участі в процесі залучаються як співвідповідачі наймач і повнолітні

члени його сім'ї, які переселилися з ним у нове жиле приміщення.

ПОЗОВИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ ГРОМАДЯН У ЗВ'ЯЗКУ З РУЙНУВАННЯМ,

ПСУВАННЯМ І використанням ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, ЧЕРЕЗ СИСТЕМАТИЧНЕ ПОРУШЕННЯ

ПРАВИЛ СПІВЖИТТЯ, ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

І СИСТЕМАТИЧНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО КВАРТПЛАТІ В БУДИНКАХ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ГРОМАДЯНАМ НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ

- ^л» !Х Позови про виселення у зв'язку з систематичним руйнуванням

У^Цабо псуванням жилого приміщення чи використанням його ' -'^не

за призначенням.

1. Акт комунальної служби про те, що жиле приміщення руйнується, псується.

2. Докази того, що відповідач руйнує або псує житло чи використовує

його не за призначенням (акти обстежень, висновки комісії, рішення

товариського суду тощо). Примітка:

Використання жилого приміщення не за призначенням, зокрема означає:

перетво-__  рення його в нежиле.

^ ., ^2. Позови про виселення із-за неможливості сумісного проживання.

у Д !Ї 1 Х Докази, які підтверджують факт систематичного порушення

відповідачем правил співжиття (акти комісій, лікарських установ

про тілесні ушкодження позивача, інші документи про неправомірну

поведінку відповідача).

. 2. Копії матеріалів а міліції, прокуратури, народного суду про

притягнення відповідача до відповідальності; вживання заходів громадського

впливу. Примітка:

Осіб, які підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення

за порушення правил співжиття і неможливість сумісного проживання,

 суд може зобов'язати замість виселення провести обмін приміщення,

 яке вони займають, на інше, вказане _.   зацікавленою в обміні стороною.

^'^ /і 3. Позови про виселення осіб, позбавлених батьківських прав.

' " " 1. Копія рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав.

2. Докази, які підтверджують факти порушення відповідачем правил

співжиття, які роблять для дітей неможливим спільне з ними проживання

(акти обстеження житлово-побутових умов дітей, висновки райвідділів

освіти, комісій, довідки лікувальних установ Тощо).

3. Довідки житлових органів про те, що діти проживають в одному

з відповідачем приміщенні.

і*/   4. Позови про виселення у зв'язку з систематичною заборгованістю

иу^ по квартирній платі наймачами жилих приміщень у будинках, '"у/

які належать громадянам на праві власності.

/    1. Договір найму жилого приміщення.

- 31

 2. Докази, які свідчать про систематичну несплату за проживання

(копії рішень суду про стягнення з відповідача квартирної плати,

 розписки, поштові перекази, інші документи).

Примітка:

Розглядаючи ці справи, необхідно з'ясувати причини заборгованості,

 чи є в тому вина відповідача.

ПОЗОВИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ З НАДАННЯМ ІНШИХ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

^   1. Позови про виселення з будинків підприємств, установ,

Х_ організацій найважливіших галузей народного господарства її з

наданням іншого жилого приміщення.

1. Виписка з постанови Уряду про належність позивача до підприємств,

 установ, організацій найважливіших галузей народного господарства

і окремих відомств.

2. Докази, які підтверджують, що жила площа надана відповідачеві

у зв'язку з трудовими відносинами (виписка з рішення адміністрації і профспілкового комітету про надання житла).

3. Копії наказів про прийом на роботу і звільнення з роботи.

4. Докази того, що будинок належить позивачу, орендується ним, або

перебуває па балансі місцевої держадміністрації.

5. Копія письмової пропозиції адміністрації про повернення відповідача

на роботу (в разі звільнення його за власним бажанням).

6. Виписка з особового рахунку наймача.

7. Документи про характер і розмір іншого жилого приміщення, яке

надається сім'ї відповідача із зазначенням адреси (ордер, план квартири)

; висновки комунальної і санітарної служб про придатність житла

для проживання.

'й 2. Позови про виселення громадян, виключених з членів колгоспу

_..або тих, хто вийшов з колгоспу за власним бажанням, 5/3 наданням

іншого жилого приміщення.

у   1. Копія рішення загальних зборів про виключення відповідача

з членів колгоспу або виходу його з колгоспу за власним бажанням.

2. Документи, які підтверджують, що приміщення, котре займає сім'я

відповідача, не занесене до числа службових.

3. Докази, які свідчать про належність будинку позивачеві (довідка

про перебування жилого будинку на балансі колгоспу).

4. Довідка про склад сім'ї відповідача.

5. Документи про характер і розміри жилого приміщення, яке надається

сім'ї відповідача, із зазначенням адреси (ордер, план квартири).

Примітка:

Розглядаючи ці справи необхідно з'ясувати, чи не є жиле приміщення,

 що його займає відповідач, службовим.

ПОЗОВИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СЛУЖБОВИХ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

7 ^-/і- Позови про виселення із службових жилих приміщень у будинках,

-які належать колгоспам.

^ І і. Копія рішення загальних зборів членів колгоспу або зборів

уповноважених про /*італежність жилого приміщення, в якому проживає

відповідач, до числа службових. / 2. Копія затвердженого загальними

зборами членів колгоспу (зборами уповноважених) переліку категорій

працівників, котрим можуть надаватись службові жилі приміщення.

3. Копія рішення держадміністрації про затвердження рішення загальних

зборів членів колгоспу (зборів уповноважених) про належність жилих

приміщень до числа

32-

 службових і встановлення переліку категорій працівників, яким можуть

надаватись такі приміщення.

4. Довідка про належність жилого будинку колгоспу.

5. Документи, які свідчать, ким працював відповідач у колгоспі,

коли йому було надано службове жиле приміщення (копія рішення правління

колгоспу про прийняття на роботу, копія спільного рішення правління

і профспілкового комітету про надання відповідачеві житла тощо).

6. Докази, які підтверджують виключення або вибуття відповідача

з колгоспу за власним бажанням (копія рішення загальних зборів членів

колгоспу, копія рішення правління тощо).

7. Додатково можуть бути затребувані докази того, що відповідач

або члени його сім'ї користуються пільгами і не можуть бути виселені

без надання іншого жилого приміщення (довідку про склад сім'ї, про

стан здоров'я членів сім'ї і відповідача тощо), а також ордер і

план квартири, запропонованої у цьому випадку.

/  2. Позови про виселення з належних радгоспам жилих будинків осіб,

 "^^які втратили трудові відносини з радгоспом.

^11. Докази, які свідчать про те, що жиле приміщення надане відповідачеві

у зв'язку ' /з трудовими відносинами (копія рішення адміністрації

і профспілкового комітету про надання жилої площі, колії наказів

про прийняття на роботу тощо).

2. Копія наказу про розірвання трудового договору.

3. Копія письмової пропозиції адміністрації радгоспу про повернення

відповідача на роботу в радгосп, якщо він був звільнений за власним бажанням.

4. Довідка про те, що ніхто з членів сім'ї відповідача не перебуває

у трудових відносинах з радгоспом.

5*' Довідка про належність жилого будинку радгоспу.

6. Додатково можуть бути затребувані докази того, що відповідач

або члени його сім'ї користуються пільгами і не можуть бути виселені

без надання іншого жилого приміщення (довідку про склад сім'ї, стан

здоров'я членів сім'ї і відповідача тощо), а також ордер і план

квартири, запропонованої в цьому випадку.

Примітка:

В житлофонді радгоспів усі жилі будинки вважаються службовими незалежно від часу заселення, і рішення

держадміністрації про це не потрібно.

й 3. Позови про виселення із службових жилих приміщень.

^Т~1. Копія рішення держадміністрації про занесення жилого приміщення,

 яке займає ' відповідач, до числа службових.

/ 2. Виписка з переліку категорій працівників, котрим можуть надаватись

службові /жилі приміщення.

3. Документи, які свідчать, що службове жиле приміщення перебуває

у віданні позивача, і це приміщення надане відповідачеві у зв'язку з роботою.

4. Копія наказу про розірвання трудового договору з відповідачем.

5. Копія письмової пропозиції адміністрації про повернення відповідача

на роботу, якщо він був звільнений за власним бажанням.

6. Додатково можуть бути затребувані докази того, що відповідач

або члени його сім'ї користуються пільгами і не можуть бути виселені

без надання іншого жилого приміщення (довідки про склад сім'ї, стан

здоров'я членів сім'ї і відповідача тощо, а також ордер і план квартири,

 запропонованої в цьому випадку.

Примітка:

Якщо відповідач не належить до категорії працівників, які мають

право проживати в службовому жилому приміщенні, але таке приміщення

було йому надане, питання про його виселення повинно вирішуватись

залежно від підстав визнання ордера недійсним, згідно з яким відбулось його вселення.

5-808к                                .                   -зз

 ПОЗОВИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКІВ ^ ^ ф 1. Позови про виселення з гуртожитків.

*" Х" 1. Докази, які підтверджують, що гуртожиток знаходиться у

віданні позивача (акт У Щ | комісії про прийом спеціально збудованого

або переобладнаного для цього жилого

- ) будинку чи довідка про належність позивачеві гуртожитку або

будинку, в якому /л/ міститься гуртожиток, інші документи).

'     2. Копія дозволу санепідемстанції на заселення будинку, як гуртожитку.

3. Копія рішення адміністрації і профспілкового комітету або керівника

підприємства (відомства) про надання відповідачеві жилої площі в

гуртожитку; ордер на житлоплощу в ньому.

4. Копія наказу про розірвання з відповідачем трудового договору,

 за власним бажанням, внаслідок порушення трудової дисципліни чи

скоєння злочину.

5. Копія письмової пропозиції про повернення його на роботу, якщо

він був звільнений за власним бажанням.

6. Додатково можуть бути затребувані докази того, що відповідач

або члени його сім'ї користуються пільгами і не можуть бути виселені

без надання іншого жилого приміщення (довідки про склад сім'ї, стан

здоров'я відповідача і членів його сім'ї та інші докази), а також

ордер і план квартири, запропонованої у цьому випадку.

Примітка:

Якщо житло було надано громадянину, який не перебуває в трудових

відносинах з організацією, якій належить гуртожиток, тоді ордер

на жилу площу в гуртожитку визнається недійсним. Залежно від цього

вирішується питання про виселення: з ,   наданням іншого жилого

приміщення чи без надання. ^ __

ПОЗОВИ ПРО ВИЗНАННЯ ОРДЕРІВ НЕДІЙСНИМИ /    і. Позови про визнання

ордера недійсним і про виселення громадян,

-у які проживають у жилому приміщенні на підставі цього ордера, у 7 випадках:

а) коли.ордер видано з порушенням встановленого порядку;

1. Ордер і договір найму жилого приміщення.

2. Докази того, що рішення про надання відповідачеві жилого приміщення

не приймалось (офіційні відповіді на запити суду, листи, заяви і

подання держадміністрації, адміністрації підприємств, установ, організацій тощо).

3. Документи на підставі яких було видано ордер (копія рішення держадміністрації

, адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи,

 організації, письмове розпорядження керівника, копія списку осіб,

 які перебувають на квартирному обліку, матеріали житлово-побутових комісій тощо).

4. Довідка про склад сім'ї і копія особового рахунку, якщо відповідач

і члени його сім'ї до вселення на спірну площу користувались за

договором найму жилим приміщенням у будинку державного або громадського

житлового фонду.

5. Плани квартир: тієї, яку відповідач займав раніше і, що пропонується, якіцо повернути попередню неможливо.

б) коли порушені права громадян і організацій на надане їм жиле приміщення;

1. Копія особового рахунку позивача та інші документи, які засвідчують

його право на спірну площу (охоронне свідоцтво, довідка військкомату,

 лікувальних закладів, з місця навчання тощо).

2. Договір найму жилого приміщення і ордер, виданий відповідачеві..

3. Копія особового рахунку, якщо відповідач і члени його сім'ї до

вселення на спірну площу користувались за договором найму жилим

приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду.

 

!!34

 4. Плани квартир: тієї, яку раніше займав відповідач і, що пропонується,

   якщо попередню повернути неможливо.  5. Документи про передачу

відомством будинку держадміністрації,  або про спорудження цього

будинку із залученням в порядку дольової  участі- коштів підприємства,

 установи, організації.  Примітка:  Якщо громадянин одержав ордер

на приміщення, яке звільнилось у будинку  (квартирі), але ще не

вселився, суд вирішує лише питання про визнання  ордера недійсним

і не розглядає питання про виселення, оскільки  вселення не відбулось.

  /в) коли під час вирішення питання про надання жилого приміщення,

   посадові особи вдались до неправомірних дій.  1. Договір найму

жилого приміщення і ордер.  2. Докази, які засвідчують, що посадові

особи вирішуючи питання  про надання відповідачеві жилого приміщення,

 вдались до неправомірних  дій (копія вироку; копія постанови слідчих

органів; виписка з наказу  про накладення дисциплінарного стягнення;

 акти, інші матеріали перевірок;   виписку з книг обліку громадян,

 які потребують поліпшення житлових  умов; списки осіб, яким намічено

виділення житла в поточному році;   одноосібні письмові розпорядження;

 документи, подані в профспілковий комітет;  документи, які містять

неправдиві відомості про необхідність поліпшення  житлових умов

громадянином, інші матеріали).  3. Копія особового рахунку, якщо

відповідач і члени його сім'ї до  заселення на спірну площу користувались

за договором найму жилим  приміщенням у будинку державного або громадського

житлового фонду.  4. Плани квартир: тієї, яку відповідач займав

раніше і, що пропонується,   якщо попередню повернути неможливо.

  г) коли громадянин подав відомості, які не відповідали дійсності,

   і завдяки цьому був узятий на облік, як такий, що потребує поліпшення

житлових умов.  1. Договір найму жилого приміщення, ордер і документи,

 на підставі  яких держадміністрація чи адміністрація і профспілковий

комітет  прийняли ріщення про надання відповідачеві жилого приміщення

(заява,   довідки, акти, інші документи).  2. Докази, які засвідчують

факт надання відповідачем неправдивих  відомостей про житлові умови

чи про склад сім'ї (виписка з домової  книги; акти обстеження житлових

умов; довідки будинкоуправління  про фактичний склад сім'ї; Довідки

БТІ про наявність будинку в цьому  ж населеному пункті, який належить

відповідачеві або членам його  сім'ї на праві власності; довідки

житлово-будівельних кооперативів  про те, що відповідач або члени

його сім'ї мають кооперативну квартиру  в цьому ж населеному пункті;

 матеріали перевірок та інші докази).  3. Копія особового рахунку,

 якщо відповідач і члени його сім'ї,  до заселення спірної площі,

 користувались за договором найму жилим  приміщенням у будинку державного

або громадського фонду.  4. Плани квартир: тієї, яку відповідач

займав раніше і, що пропонується,   якщо попередню повернути неможливо.

 Примітки;  1. Розглядаючи позови про визнання ордера недійсним,

 слід залучити  до участі в справі організацію, на яку згідно із

законом може бути  покладено обов'язок надати відповідачеві інше

жиле приміщення. Крім  того, необхідно залучити до участі в справі,

 як співвідповідачів,   усіх повнолітніх осіб, що проживають у приміщенні,

 котрим раніше  користувались відповідачі.  2. Якщо суд визнає ордер

недійсним, він може на підставі заяви відповідачів,   осіб, які

брали участь у справі, відстрочити виконання рішення про виселення.

  5*-808к

 -35   ПРИМІТКИ ДО ГЛАВИ "ЖИТЛОВІ СПРАВИ"  І. Якщо справа, що розглядається,

 зачіпає інтереси держадміністрації,   підприємств, установ, організацій,

 тоді до участі у ній необхідно залучити і №.  2. Якщо розглядається

питання про виселення з наданням іншого жилого  приміщення, в резолютивній

частині рішення суду має бути зазначено,   яке конкретно приміщення

надаєтьсЯуадреса і перелік осіб, хто туди  переселяється. ^Н ^^5'-^У^Х^^^/^^'^/<

У:7   У^/У-^^-0  )/а/- » V»         І »_^лС^7» Те/ /* Хл/.-^^^'Уі

 Х/  'СПРАВИ ПО СПОРАХ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ^ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗРАЗКОВОГО СТАТУТУ  улкитлово-будівельного

КООПЕРАТИВУ  1. Спори між членами ЖБК і житлово-будівельнимн кооперативами:

 а) позови членів ЖБК про надання їм у користування жилого приміщення,

   виділеного за рішенням загальних зборів членів ЖБК;  1. Виписка

з рішення загальних зборів про прийом у члени ЖБК.  2. Виписка з

рішення загальних зборів членів кооперативу про надання  члену ЖБК

конкретного жилого приміщення.  3. Довідка про розмір внесеного

пайового вкладу.  4. Копія рішення загальних зборів членів ЖБК про

відмову в наданні  раніше виділеної жилої площі.  5. Копія рішення

держадміністрації про скасування рішення загальних  зборів членів

кооперативу про надання позивачеві жилого приміщення,   або відмову

у видачі ордеру.  6. Докази, які підтверджують обгрунтованість відмови

у наданні раніше  виділеної жилої площі, або у видачі держадміністрацією

ордера (довідка  про склад сім'ї пайщика, заява про прийом у члени

ЖБК, документи  про відсутність чи наявність у члена ЖБК іншої жилої

площі тощо).  Примітки:  1. Громадянин може звернутися до суду з

позовом про захист порушеного  права на користування жилим приміщенням,

 наданим йому, як члену  кооперативу, за рішенням загальних зборів

членів кооперативу.  Х 2. Такий позов підвідомчий суду і тоді, коли

членові кооперативу  відмовлено у видачі ордеру на жиле приміщення.

  , ^~ 6) позови осіб про визнання рішень щодо їхнього виключення

 а /кооперативу необгрунтованими, і про право на подальше користування

 жилими приміщеннями;  1. Копія рішення загальних зборів про виключення

позивача з членів кооперативу.  2. Докази, які засвідчують обгрунтованість

його виключення з членів  ЖБК (копія вироку суду, рішення товариського

суду, постанови і протоколи  міліції, прокуратури, громадських організацій,

 акти обстежень, висновки комісій тощо).  3. План квартири.

               '  Примітка:  Рішення суду, що набрало чинності,

згідно з яким позивача визнано  необгрунтовано виключеним із членів

ЖБК, тягне за собою, як обов'язкове  до виконання, поновлення його

у членах кооперативу і в правах на  подальше користування жилою

площею.  !/<Р в) позови про виселення з жилих приміщень виключених

з кооперативу  'и^летв ЖБК і осіб, які з ними проживають;  1. Копія

рішення загальних зборів ЖБК про виключення відповідача  із членів

кооперативу.  2. Довідка про склад його сім'ї або виписка із особового

рахунку.  3. План кооперативної квартири із зазначенням адреси.

 

!!36

 

Примiтки:

1. По зазначених позовах суд повинен роз'яснити вiдповiдачевi його

право подати   зустрiчний позов-оскарження, якщо рiшення про виключення

з кооперативу вiн вважау   неправильним, iз проханням визнати право

на подальше користування жилим примi-   щенням.

  2. У разi виключення члена кооперативу iз-за неможливостi сумiсного

з ним   проживання, жиле примiщення залишауться а користуваннi членiв

сiм'Т, якi з ним   проживають, при умовi вступу одного з них у кооператив.

  3. До участi в справi за цими позовами суди повиннi залучати,

як спiввiдповiдачiв,   усiх повнолiтнiх осiб, що пiдлягають виселенню

разом iз пайщиком, виключеним з   членiв кооперативу.

  г) позови про визнання необгрунтованими незгод в обмiнi жилого

  примiщення, яке займау член ЖБК;

  1. Виписка з рiшення загальних зборiв ЖБК про згоду на обмiн i

прийом у члени   ЖБК особи, яка обмiнюу площу, яку займау, на жилу

площу в кооперативi.

  2. Виписка з рiшення держадмiнiстрацiє про результати розгляду

заяви про обмiн.

  3. Дозвiл на обмiн (за встановленою формою).

  4. Докази, якi пiдтверджують обгрунтованiсть незгод у обмiнi з

боку держадмiнiс-   трацiє i окремих членiв ЖБК (матерiали перевiрок,

 копi? вироку суду тощо).

  д) позови про визнання необгрунтованим рiшення загальних зборiв

  ЖБК про вiдмову в прийомi у члени ЖБК особам, якi мають переважне

  право на вступ до кооперативу;

  1. Виписка з рiшення загальних зборiв членiв' ЖБК про вiдмову

в прийомi в члени   ЖБК.

  2. Докази, якi засвiдчують про переважне право на вступ у кооператив:

  а) довiдка правлiння ЖБК про склад сiм'є члена ЖБК, виключеного

з кооперативу   iз-за неможливостi сумiсного проживання;

  б) свiдоцтво про розiрвання шлюбу (для подружжя, яке не у членом

ЖБК, у разi   подiлу паю);

  в) свiдоцтво про право на спадщину (на випадок смертi члена ЖБК);

  г) документи, якi засвiдчують, що позивач у членом сiм'є пайщика

ЖБК (свiдоцтво   про шлюб, народження батькiв, дiтей тощо).

  у) позови членiв кооперативу, якi потребують полiпшення житлових

  умов, про право на одержання вивiльнених квартир, наданих особам,

   нещодавно прийнятим у члени даного ЖБК;

  1. Копiя рiшення загальних зборiв про прийом у члени ЖБК сторонньоє особи.

  2. Виписка iз особового рахунку або довiдка про склад сiм'є позивача.

  3. Плани квартир: тiує, що займау позивач, i звiльненоє у будинку ЖБК.

  4. Довiдка правлiння кооперативу про те, чи у окрiм позивача,

iншi члени ЖБК,   якi потребують полiпшення житлових умов i претендують

на звiльнену квартиру в   будинку того ж кооперативу.

  Примiтка:

  Суду не пiдвiдомчий спiр мiж членами кооперативу, якi потребують

полiпшення   житлових умов, про те, хто з них мау переважне право

на отримання звiльненоє   квартири, або кому з тих, хто проживау

в загальнiй квартирi, повинна бути передана   звiльнена площа. Це

питання вирiшують загальнi збори членiв кооперативу (збори   уповноважених).

  ж) позови членiв ЖБК про стягнення переплат у рахунок   паунакопичення;

  1. Виписка з рiшення загальних зборiв про розмiр встановлених

пайових внескiв.

 

!!37

 

2. Довідка правління ЖБК про сплачені позивачем у рахунок паєнакопичення

суми із зазначенням періоду, за який вони внесені.

з) позови про стягнення з членів ЖБК заборгованості по чергових

пайових внесках, внесках на утримання і експлуатацію будинку, внесках

у спеціальні фонди, у разі виникнення спору про підстави нарахування

і про розмір чергових платежів.

1. Письмова відмова нотаріуса про видачу виконавчого напису про

стягнення заборгованості по платежах, якщо стягувач із цим питанням

звертався в нотаріальну контору.

2. Документи, які встановлюють заборгованість, із зазначенням суми

і періоду, за який вона утворилась (копія рахунку по платежах, надісланого

боржнику, інші грошові розрахунки, копія письмового попередження

відповідачеві про сплату платежів тощо).

2. Спори між членами ЖБК і членами їхніх сімей:

а) позови про розділення паю між розлученим подружжям;

1. Виписка із особового рахунку.

2. Довідка про розмір "паю.

3. План квартири.

4. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

5. Довідка правління ЖБК про проживання на кооперативній житловій

площі одного з подружжя (не члена ЖБК) та інших осіб.

6. На випадок суперечки між подружжям про те, що пай внесений одним

з них до вступу в шлюб, або, що він збільшився за рахунок коштів,

 одержаних подружжям у дар чи в спадщину, суду необхідно витребувати

докази, які підтверджують обгрунтованість цих тверджень (свідоцтво

про шлюб, довідку правління ЖБК про час внесення пайових внесків тощо).

7. Якщо квартира складається з двох або більше суміжних неізольованих

кімнат, необхідно взяти дозвіл держадміністрації на переобладнання

їх в ізольовані, і план переобладнання або перепланування квартири.

Примітки:

1. Доказуванню підлягає: факт участі одного з подружжя - не члена

ЖБК - в паєнакопиченні; можливість виділу кожному з них окремої

ізольованої кімнати у кооперативній квартирі.

2. Розділення жилого приміщення в будинку ЖБК може бути проведено

між подружжям незалежно від розміру долі паєнакопичення, яка належить

кожному з них і є їхнім спільним майном, лише у разі розірвання

шлюбу між ними та при наявності інших умов, передбачених житловим

законодавством України.

б) позови про визначення порядку користування жилими приміщеннями.

1. Довідка про склад сім'ї пайщика ЖБК, копія особового рахунку.

2. План квартири із зазначенням кожної кімнати.

3. Акт обстеження.

4. Докази, які підтверджують необхідність визначення порядку користування

жилою площею (акти, інші матеріали, що засвідчують ненормальні взаємовідносини сторін тощо).

Примітка:

Розглядаючи ці справи, суду необхідно перевірити: чи є позивач членом

або колишнім членом сім'ї пайщика; чи живе він на спірній площі

і чи можливо визначити порядок користування жилими приміщеннями.

 

!!38

 

ПРИМІТКА ДО ГЛАВИ "СПРАВИ ПО СПОРАХ. ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗРАЗКОВОГО СТАТУТУ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ"

Судам непідвідомчі спори, розв'язання яких належить до компетенції

загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів

уповноважених), зокрема, про розподілення жилих приміщень між членами

кооперативу; про встановлення розміру вступного і пайового внесків;

 внесків членів кооперативу на утримання і експлуатацію будинку,

 а також про прийом у члени кооперативу, крім випадків, коли названі

в Статуті житлово-будівельного кооперативу особи, мають переважне

право на вступ у члени кооперативу і зберігають право подальшого

користування жилим приміщенням в кооперативному будинку.

 

СПРАВИ ПО СПОРАХ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗРАЗКОВОГО СТАТУТУ

ДАЧНО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

1. Позови осіб про визнання рішення щодо їхнього виключення з членів

ДБК необгрунтованим і про право ва подальше користування жилими приміщеннями.

1. Копія рішення загальних зборів членів ДБК про прийом і виключення

позивача з кооперативу.

2. Документи, які підтверджують обставини, що спричинили виключення

з членів ДБК (акти відповідних комісій, копії рішень народного суду

і товариського суду, з яких видно, що відповідач систематично порушував

правила співжиття; копія рішення правління про попередження відповідача;

 інші матеріали, котрі засвідчують порушення відповідачем Статуту ДБК тощо).

3. Довідка про паєнакопичення (якщо виник спір про розмір паю, який

необхідно сплатити).

2. Позови про встановлення порядку користування жилими приміщеннями

між членами ДБК і членами його сім'ї.

1. Довідка правління кооперативу про членство в ДБК.

2. Плай дачі із зазначенням кожної кімнати.

3. Довідка про склад сім'ї пайщика ДБК.

4. Довідка про розмір паєнакопичення.

5. Документи, які засвідчують, що члени сім'ї пайщика користувались

дачним приміщенням (виписка з домової книги, інші дані про проживання).

6. Акти обстеження інші докази, які підтверджують необхідність встановлення

порядку користування дачними приміщеннями (акти, матеріали перевірок тощо).

3. Позови про визнання необгрунтованим рішення загальних зборів

ДБК про відмову у прийомі в члени кооперативу особам, які мають

переважне право на вступ до ДБК.

1. Виписка з рішення загальних зборів ДБК про відмову у прийомі

в члени кооперативу.

2. Виписка з особового рахунку пайщика.

3. Документи, які засвідчують переважне право на вступ позивача

у кооператив (довідка правління ДБК про склад сім'ї члена ДБК, виключеного

з кооперативу внаслідок неможливого сумісного проживання; свідоцтва

про розірвання шлюбу, про народження (батьків і дітей пайщика);

свідоцтва про право успадкування паєнакопичення тощо).

4. Докази, які підтверджують факт користування спадкоємцем жилим

приміщенням за життя спадкодавця (виписка з домової книги, інші

документи про проживання).

 

!!39

 

4. Спори про розмір паю в ДБК у зв'язку з відкриттям спадщини.

1. Рішення загальних зборів про прийом спадкодавця в члени ДБК.

2. Документи про надання спадкодавцю дачі (якщо дачу будував він,

 то дані пре прийом дачі на баланс ДБК).

3. Довідка правління ДБК про розмір і рух паю (збільшення паю у

зв'язку з покращенням майна, зменшення паю у зв'язку з амортизацією).

4. Свідоцтво про смерть члена ДБК.

5. Свідоцтво про право спадщини на пай.

6. Рішення загальних зборів ДБК про прийом спадкоємців у члени ДБК.

 ПРИМІТКА ДО ГЛАВИ "СПРАВИ ПО СПОРАХ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗРАЗКОВОГО СТАТУТУ ДАЧНО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ".

Судам непідвідомчі справи за позовами членів ДБК про надання дачного

приміщення, оскільки питання розподілу приміщень вирішуються загальними

зборами членів . кооперативу і не належать до компетенції судових

органів, крім випадків, коли названі у зразковому Статуті ДБК особи мають переважне право на вступ у члени кооперативу і зберігають право

подальшого користування жилим приміщенням у кооперативному

 

СПРАВИ ПО СПОРАХ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗРАЗКОВОГО СТАТУТУ

КООПЕРАТИВУ ПО БУДІВНИЦТВУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ГАРАЖІВ-СТОЯНОК

ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ

1. Позови членів ГБК про визнання рішення щодо їхнього виключення

із кооперативу необгрунтованим і про право на подальше користування

боксом або місцем стоянки.

1. Копія рішення загальних зборів членів ГБК про виключення позивача

із кооперативу.

2. План гаражного приміщення із зазначенням боксу (місця стоянки)

, яким користувався позивач.

3. Докази, які підтверджують обгрунтованість його виключення з членів

кооперативу (копії протоколів і рішень загальних зборів і правління,

 книга або списки членів кооперативу, присутніх на зборах (для з'ясування

повноважень зборів при вирішенні питання про виключення з ГБК),

копія фінансового особового рахунку, документи про невнесення в

кооператив грошей, довідки про стан здоров'я, про склад сім'ї і

кількість утриманців, майновий стан позивача, грошові перекази,

квитанції, чеки, акти обстежень, висновки комісій про руйнування

або псування гаражу тощо).

4. Документи, які встановлюють факт відчуження позивачем автомобіля

(довідка магазину про його продаж, договір дарування, довідка ДАІ

про зняття автомобіля з обліку тощо).

Примітка:

Член кооперативу може бути виключений з кооперативу в разі порушення Статуту;

невиконання зобов'язань, встановлених загальними зборами, руйнування

або псування гаража.

2. Позови про звільнення гаражного приміщення (боксу або місця стоянки)

 членами ГБК, виключеними з кооперативу, або добровільно вибулими з нього.

Т 1. Копія рішення загальних зборів членів ГБК про виключення відповідача з кооперативу.

 

!!40

 

2. Документи про те, що відповідач добровільно вибув із кооперативу

(довідка правління з цього питання, грошові розрахунки про повернення

йому паю тощо).

3. План гаражного приміщення із зазначенням боксу (місця стоянки)

, яким користувався відповідач.

4. Докази, які підтверджують факт перебування автомобіля або іншого

майна в боксі, чи на місці стоянки (акт комісії, довідка правління

кооперативу тощо).

3. Позови про визнання необгрунтованим рішення загальних зборів

ГБК про відмову в прийомі у члени кооперативу особам, які мають

переважне право на вступ у ГБК і подальше користування боксом або

місцем стоянки.

1. Копія рішення загальних зборів членів ГБК про відмову в прийомі

позивача в члени кооперативу.

2. Докази, які підтверджують, що позивач е спадкоємцем померлого

пайщика і і    одночасно членом його сім'ї (копія свідоцтва про

смерть члена ГБК, копія свідоцтва про право успадкування, копія

свідоцтва про шлюб; про народження дітей тощо).

3. Документи, які засвідчують, що позивач є власником автомобіля,

 зареєстрованого у встановленому порядку (технічний паспорт, довідка

ДАІ, довідка магазину про придбання автомобіля, інші правовстановлюючі

документи про належність автомобіля спадкоємцю - члену сім'ї померлого).

4. План гаражного приміщення із зазначенням боксу (місця стоянки)

, яким користувався спадкоємець.

Примітка:

Спадкоємці - члени сім'ї померлого - мають переважне право на подальше

користування гаражним приміщенням за умови вступу в кооператив одного

з членів сім'ї, який є власником автомобіля, зареєстрованого в ДАІ.

4. Позови про стягнення заборгованості по пайових внесках та інших

платежах для покриття витрат на утримання і експлуатацію гаражів-стоянок.

1. Копія рішення загальних зборів членів ГБК про прийом відповідача

у члени кооперативу.

2. Виписка з рішення загальних зборів про розмір встановлених пайових

внесків, а також інших внесків на утримання і експлуатацію гаражів-стоянок.

3. Документи, які засвідчують заборгованість за відповідачем пайових

та інших внесків, із зазначенням сум і періоду їх утворення. Примітки:

1. Розмір паю кожного члена кооперативу повинен відповідати вартості

боксу або місця стоянки одного автомобіля.

2. Член кооперативу повинен нести усі витрати по управлінню гаражем і його експлуатації

у розмірі, який визначають загальні збори членів кооперативу.

5. Позови осіб, вибулих із членів гаражного кооперативу, про повернення

пайових внесків, якщо виникне суперечка про їх розмір.

1. Копія рішення загальних зборів членів ГБК про виключення позивача

з кооперативу.

2. Довідка правління кооперативу про добровільний його вихід із членів ГБК.

3. Письмові грошові розрахунки правління кооперативу про розмір

паю, який належить повернути позивачеві.

Примітка:

Члену кооперативу, який вибув, його пай повертається з урахуванням

зносу основних фондів.

 

!!41

 

СПРАВИ ПО СПОРАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ САДОВИХ ТОВАРИСТВ

1. За позовами правління товариства:

а) про звільнення садової ділянки і садового будинку особами, вибулими

з товариства, і членами їхніх сімей; особами, які мали з колишніми

членами товариства сімейні стосунки; особами, які користуються ділянкою

або будиночком без достатніх підстав, або які одержали ділянку з

порушенням встановленого порядку;

1. Докази, які засвідчують, що особа, якій раніше була виділена

садова ділянка, вибула з товариства (копія рішення правління садівничого

товариства про добровільний вихід із товариства або копія рішення

адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи,

організації, копія рішення держадміністрації про виключення відповідача

з членів садівничого товариства).

2. Документи, які підтверджують, що відповідач не приймався в члени

садівничого товариства, або, які свідчать про те, що він користується

садовим будиночком, ділянкою без достатніх підстав, чи одержав ділянку

з порушенням встановленого порядку (довідки правління товариства,

 адміністрації, профспілкового комітету, акти комісій тощо).

б) про відшкодування збитків, яких завдали майну товариства члени

товариства й інші особи.

1. Докази, що підтверджують наявність шкоди, її справжній розмір

і вину відповідача: акти про оцінку знищених пожежою будівель, інвентаря

і насаджень, які належать садовому товариству, довідки страхових

компаній про суми виплаченої товариству страхової винагороди, постанови

органів пожежного нагляду тощо.

2. Акти комісії про вартість ремонтних робіт.

3. Документи про вартість викраденого та зниклого обладнання, інструменту,

 які належали товариству (акти, квитанції, рахунки-фактури, товарні

чеки, відомості, а також копії вироку суду, постанов слідчих органів і т. п.).

4. Якщо шкоди завдала особа, що перебуває в трудових відносинах

з товариством, необхідно витребувати також копію наказу (розпорядження)

 про прийом на роботу.

2. За позовами членів товариства:

а) про звільнення садового будиночка особами, які в ньому проживають

без законних підстав;

1. Докази, які свідчать, що позивач є членом товариства і, що саме

він збудував садовий будинок (довідка правління товариства про те,

 що позивач є членом товариства, або виписка з рішення адміністрації

і профспілкового комітету підприємства, установи, організації, чи

рішення держадміністрації про прийом позивача в члени садівничого

товариства; довідка правління товариства про те, що садовий будиночок

позивач збудував на виділеній йому земельній ділянці).

2. Документи, які свідчать, що відповідач заселився в садовий будиночок

без законних підстав (акти комісії, довідки правління товариства тощо).

б) про відшкодування збитків, завданих майну члена товариства, яке

знаходиться на садовій ділянці.

Докази, які підтверджують наявність шкоди, її розмір і вину відповідача

в пошкодженні майна (будиночку, інвентаря, насаджень тощо), що знаходиться

на садовій ділянці:

1. Акти про оцінку знищених будівель, насаджень, інвентаря, який

належав позивачеві; довідки страхових компаній про суми сплаченої

страхової винагороди;

постанови пожежного нагляду тощо.

 

!!42

 

2. Акти комісії про вартість ремонту пошкодженого садового будиночку

й інших будівель, інвентаря.

3. Акти комісії про розмір збитків, завданих плодово-ягідним насадженням.

4. Документи про вартість викраденого інвентаря й іншого майна, про належність його позивачеві (товарні чеки, квитанції, акти, копії

вироку суду, постанови слідчих органів тощо).

5. Якщо шкоди позивачеві завдала особа, яка перебуває з товариством

у трудових відносинах, необхідно мати копію наказу (розпорядження)

 про зарахування його на роботу.

3. За позовами осіб, які вибули з товариства:

а) про повернення правлінням цільових внесків, які член_говариства

зробив на зведення господарських будівель і споруд загального користування

(за мінусом зносу), на водопостачання, електрифікацію, будівництво

шляхів, мостів, загородження території колективного саду, проведення

заходів по освоєнню земельної ділянки товариства;

1. Документи, які підтверджують суму цільових внесків, зроблених

позивачем в садове товариство (довідка правління про належні позивачу

цільові внески, квитанції до приходних касових ордерів, виписки

і рахунки надходжень цільових внесків і інше).

2. Письмовий розрахунок сум, пов'язаних із зносом господарських

будівель і споруд загального користування, які підлягають відрахуванню

при поверненні позивачеві цільових внесків.

Примітк а:

Не повертаються вступні і цільові внески, використані на утримання

працівників товариства, на культурні заходи, ремонт громадських

будівель, а також платежі за воду, електроенергію, автотранспорт.

б) про відшкодування вартості садового будиночка й інших будівель,

 плодово-ягідаих насаджень, а також витрат по освоєнню ділянки.

1. Докази, які підтверджують справжню вартість будівель і насаджень

(акти комісій про оцінку-будівель і-плодово-ягідних насаджень).

2. Рішення комісії по оцінці майна може бути оскаржене протягом

3-х місяців у держадміністрацію за місцем знаходження товариства. Примітки:

1. Особа, яка вступає в товариство замість вибулої, сплачує вступний

внесок, а також суми цільових внесків із урахуванням зносу будівель

і споруд, насаджень та витрат по освоєнню ділянки. Розрахунки провадяться

через касу товариства.

2. Спори про розмір виплат судам не підвідомчі.

4. За позовами осіб, які не е членами товариства:

а) про стягнення з одного із подружжя - члена товариства - долі

від спільного майна (будівель, насаджень, інвентаря, цільових внесків)

, якщо один із них погодився отримати грошову компенсацію за свою долю;

1. Копія свідоцтва про шлюб.

2. Докази, які підтверджують справжню вартість будівель і плодово-ягідних

насаджень (акти про оцінку будівель і плодово-ягідних насаджень,

 складених компетентною комісією).

3. Довідка правління товариства про суми цільових внесків, з урахуванням

зносу будівель і споруд. Примітка:

Вказані позови розглядаються після припинення подружжям сімейних відносин.

 

!!43

 

б) про відшкодування вартості будівель і насаджень з урахуванням

затраченої праці і коштів на будівництво садового будиночка і освоєння

земельної ділянки;

1. Докази, які підтверджують справжню вартість будівель і плодово-ягідних

насаджень, що знаходяться на садовій ділянці (акти про оцінку будівель

і насаджень, складені компетентною комісією).

2. Письмові документи, які засвідчують, що позивач брав участь працею

і коштами у спорудженні садового будиночку і освоєнні земельної

ділянки (довідки торгового підприємства про покупку збірного садового

будиночка і деталей до нього, товарні чеки, накладні і квитанції

про придбання будівельного матеріалу, приходні касові ордери, рахунки

на виконані роботи, акти комісії про прийом завершеного будівництва

садового будиночка; довідки про продаж посадкового матеріалу, товарні

чеки, накладні, рахунки, приходні касові ордери на відпуск мінеральних

і органічних добрив, отрутохімікатів, оплату їх перевезень тощо).

в) про стягнення грошової компенсації на користь спадкоємців померлого

члена товариства за його долю в майні (садовому будиночку, плодово-ягідних

насадженнях), яке знаходиться на земельній ділянці, а також цільових

внесків, якщо спадкоємці не претендують на вступ до садового товариства.

1. Копія свідоцтва про смерть члена садового товариства.

2. Свідоцтво про успадкування згідно із законом чи заповітом, якщо воно відписане позивачеві.

3. Докази, які підтверджують справжню вартість садового будиночка,

 насаджень (акти про оцінку будівель і плодово-ягідних насаджень,

 складені компетентною комісією).

4. Довідка правління товариства про суми цільових внесків (з урахуванням

зносу . будівель і споруд).

Примітка:

В натурі майно успадковує лише спадкоємець прийнятий у товариство.

 Решта спадкоємців одержують тільки грошову компенсацію, яка приходиться

на їхню долю, і цільові внески.

5. Позови про визнання необгрунтованим рішення адміністрації і профспілкового

комітету підприємства, установи, організації або рішення держадміністрації

про відмову в прийомі у члени садового товариства спадкоємців, які

мають переважне право на вступ.

1. Копія рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства,

 установи, організації або держадміністрації про відмову в прийомі

спадкоємця в члени садового товариства. Якщо є письмова рекомендація

правління для вступу позивача в садове товариство замість померлого

члена товариства, необхідно затребувати і цей документ.

2. Докази, які підтверджують, що позивач є спадкоємцем померлого

члена садового товариства (копія свідоцтва про смерть спадкодавця,

 копія свідоцтва про шлюб, про народження дітей, заповіт або свідоцтво

про право на спадщину тощо).

3. Документи, на підставі яких було відмовлено у прийнятті позивача

в члени садового товариства (довідка БТІ, правління товариства ДБК,

 з місця роботи про те, що спадкоємець і члени його сім'ї мають

у користуванні присадибні ділянки, дачу на правах власності або

користуються державною дачею, службовими земельними наділами, є

членами інших садівницьких товариств).

4. Довідка правління про те, що померлий був членом садівничого товариства.

5. План земельної ділянки, виділеної померлому члену товариства. Примітки:

1. В разі смерті члена садівничого товариства переважне право на

вступ у товариство налається одному із спадкоємців померлого.

 

!!44

 

2. Спори спадкоємців про захист порушеного або оспорюваного переважного

права на вступ у товариство розв'язує суд.

3. В разі вибуття з товариства одного із членів за станом здоров'я

або з інших поважних причин, які перешкоджають виконанню вимог Статуту

товариства, один із членів його сім'ї може вступити в товариство,

 якщо вони спільно освоювали ділянку і користувалися нею.

4. Виключення з членів садівничого товариства відбувається згідно

із Статутом товариства, і такі позови судовому розгляду не підлягають,

 а вирішуються держадмі-иістрацією^^^^^

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

1. Позови про відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних

ділянок для державних або громадських потреб:

а) про стягнення вартості жилого будинку, будівель і споруд;

1. Випцска з Постанови Кабінету Міністрів України або копія рішення

держадміністрації про вилучення земельної ділянки для державних

або громадських потреб.

2. Затверджений держадміністрацією акт компетентної комісії про

вартість жилого будинку, будівель, прибудов на земельній ділянці,

 яка вилучається.

б) про стягнення вартості плодово-ягідних насаджень і посівів.

1. Виписка з Постанови Кабінету Міністрів України або копія рішення

держадміністрації про вилучення земельної ділянки для державних

або громадських потреб.

2. Затверджений держадміністрацією акт компетентної комісії про

вартість плодо-во-ягідних насаджень і посівів.

Я р й м і т к й:

1.Вартість будинків, будівель, прибудов, а також плодово-ягідних

насаджень і посівів визначають комісії, які створюються при держадміністрації.

2. Судам підвідомчі лише позови про стягнення вартості будинку,

будівель й іншого майна.

2. Позови про стягнення збитків, завданих загарбанням і обробкою землі.

1. Акт, складений за участю фахівців сільського господарства, який

підтверджує загарбання і обробку землі і її розмір.

2. Довідка районного агропромислового об'єднання про середню врожайність культур.

3. Довідка про вартість цих культур (закупівельну і ринкову).

4. Копія вироку суду, якщо справа розглядалась у кримінальному порядку.

5. Копія рішення адміністрації про зменшення або вилучення земельної ділянки.

 П р й м і т к а:

Особи, які здійснили загарбання землі, не мають права на відшкодування

будь-яких втрат, що їх вони зазнали за час незаконного користування землею.

3. Позови про відшкодування громадянами-власниками худоби, птиці

і транспортних засобів збитків, завданих потравою посівів, псуванням

або знищенням зібраного врожаю, який знаходиться в полі, пошкодженням насаджень.

1. Акт, складений комісією у присутності відповідача, про встановлення

розміру збитків, завданих потравою посівів, псуванням або знищенням

зібраного врожаю, який знаходиться в полі.

 

!!45

 

СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

1. Позови до відповідачів, які е страхувальниками потерпілого, про

відшкодування втрат, завданих здоров'ю працівника під час виконання

ним трудових (службових) обов'язків.

1. Копія акту про нещасний випадок на виробництві.

2. Копія висновку технічного інспектора праці або експертизи чи

інших органів (посадових осіб), які здійснюють, контроль і наглад

за станом охорони праці і дотриманням законодавства про працю, про

причини втрати здоров'я.

3. Докази, які засвідчують, що саме з вини підприємства, установи,

 організації позивач одержав каліцтво або завдав шкоди здоров'ю

(копія акта службового розслідування нещасного випадку; копія вироку

суду, рішення суду, копія постанови прокурора, органу дознання чи

попереднього слідства або суду про припинення кримінальної справи

за маловажвістю або у зв'язку із актом про амністію; копія постанови,

 рішення про накладення адміністративного або дисциплінарного стягнення

на винних осіб; копія постанови профспілкового комітету про відшкодування

організацією бюджету державного страхування витрат на сплату працівникові

допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з трудовим каліцтвом тощо).

4. Висновок ЛТЕК про ступінь втрати потерпілим професійної працездатності

внаслідок трудового каліцтва.

5. Довідка про розмір заробітку потерпілого за 12 місяців, які передували

каліцтву, або втраті працездатності у зв'язку з даним трудовим каліцтвом

(за вибором потерпілого і за 2 місяці, які передували трудовому

каліцтву, в разі тимчасової втрати працездатності).

6. Довідка про розмір призначеної і фактично виплачуваної позивачеві

пенсії у зв'язку з трудовим каліцтвом із зазначенням дати, з якої

ця пенсія виплачується. На випадок, коли потерпілий віддає перевагу

пенсії з інших підстав (напр., за віком, за вислугу років), затребувати

від відділу соціального захисту, крім довідки про пенсію за віком,

 за Вислугу років, також довідку про розмір пенсії по інвалідності

у зв'язку з даним каліцтвом, на яку позивач має право.

7. Довідка про розмір сплаченої винагороди по соціальному страхуванню

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

8. Копія наказу, розпорядження або письмова відмова керівника організації,

 а також постанова профспілкового комітету, прийняті на заяву потерпілого

про відшкодування втрат.

Примітки:

і. Незалежно від того, хто звернувся в суд за розв'язанням спору

- працівник або адміністрація - справа розглядається судом за правилами

позовного провадження, в якому позивачем вважається працівник, який

звернувся з вимогою про відшкодування втрат, а відповідачем - підприємство,

 установа, організація, яка оскаржує вимоги.

2. Ці позови на новий строк після переосвідчення стану здоров'я

потерпілого приймаються до розгляду судом у тому самому порядку,

 що й первинні позови, тобто - спершу потерпілий звертається до

адміністрації (профспілкового комітету).

3. Якщо каліцтва завдано з вини організації, з якою працівник-позивач

був у трудових відносинах, або з вини іншої організації, то потерпілий

може звертатись з позовом безпосередньо до суду.

4. Якщо каліцтво сталось не лише з вини організації, а й внаслідок

грубої необережності потерпілого, застосовується змішана відповідальність

(розмір відшкодування зменшується залежно від ступеню вини потерпілого).

2. Позови про грошове відшкодування працівникам, які втратили працездатність внаслідок професійного захворювання.

1. Медичний висновок про професійне захворювання.

 

!!46

 

2. Докази, які засвідчують порушення адміністрацією підприємств,

 організацій правил по охороні праці, незабезпечення здорових і

безпечних умов праці (висновок -технічного інспектора або інших

посадових осіб, котрі здійснюють контроль і нагляд за станом охорони

праці і дотриманням законодавств про працю, висновок санітарко-епідеміологічної

служби, акти компетентних комісій, копії .постанов, рішень про накладення

адміністративного або дисциплінарного стягнення на осіб, відповідальних

за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці, тощо).

3. Висновок ЛТЕК про ступінь втрати потерпілим професійної працездатності

внаслідок даного професійного захворювання.

4. Довідка про заробіток за 12 місяців, які передували настанню

втрати працездатності, або за бажанням потерпілого, за 12 місяців

перед припиненням роботи, яка спричинила професійне захворювання.

5. Довідка про розмір призначеної і фактично сплачуваної позивачеві

пенсії у зв'язку з професійним захворюванням і зазначенням дати,

 з якої ця пенсія сплачується.

На випадок, коли потерпілий зажадає одержувати пенсію з інших підстав

(напр., за віком; за вислугу років), затребувати довідку про розмір

пенсії по інвалідності у зв'язку з даним професійним захворюванням,

 на яку позивач має право.

6. Копія наказу адміністрації і постанови профспілкового комітету

про відмову надати відшкодування у зв'язку з даним професійним захворюванням

або задовольнити вимогу в тому розмірі, як просив потерпілий.

3. Позови до відповідачів, які не е страхувальниками потерпілого,

 про відшкодування за втрачене ним здоров'я.

11 1. Докази, які підтверджують нещасний' випадок і вину відповідача

у каліцтві позивача або в іншій шкоді здоров'ю (акт службового розслідування,

 копія вироку суду, копія постанови слідчих органів, акт про нещасний випадок тощо).

2. Висновок технічного інспектора або технічної експертизи про причини

нещасного випадку (коли шкода здоров'ю сталась на підприємстві,

в організації, що не е страхувальником потерпілого).

3. Висновок судово-медичної експертизи про ступінь утрати потерпілим

професійної працездатності внаслідок каліцтва.

4. Довідка про заробіток за 12 місяців, які передували каліцтву

чи втраті працездатності у зв'язку з каліцтвом, чи за 2 місяці,

які передували каліцтву, в разі відшкодування за тимчасову непрацездатність

(за вибором потерпілого).

5. Довідка про розмір призначеної і фактично сплачуваної позивачеві

пенсії у зв'язку з даним каліцтвом із зазначенням дати, з якої ця

пенсія сплачується. Якщо потерпілий віддає перевагу пенсії з інших

підстав (напр., за віком, за вислугу років), витребувати від відділу

соціального захисту, окрім довідки про отримувану пенсію за віком,

 за вислугу років, довідку про розмір пенсії по інвалідності у "зв'язку

з даним каліцтвом, на яку позивач має право.

6. Довідка про розмір сплаченої винагороди по соціальному страхуванню

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

7. Якщо відповідач фізична особа, необхідно мати довідки про майновий

стан і склад сім'ї.

4. Позови до відповідачів, які не є страхувальниками потерпілого,

 про грошову виплату за шкоду, завдану здоров'ю джерелом підвищеної небезпеки.

1. Докази, які встановлюють нещасний випадок (копія вироку суду,

 копія постанови слідчих органів, матеріали і висновки ДАІ про ДТП,

 акти службового розслідування, довідки лікувальних установ, які

засвідчують нетверезий стан позивача (відповідача) в момент ДТП тощо).

 

!!47

 

2. Висновок технічної експертизи про причини нещасного випадку.

3. Висновок судово-медичної експертизи про ступінь втрати потерпілим

професійно? працездатності внаслідок ушкодження здоров'я.

4. Довідка про заробіток за 12 місяців, які передували каліцтву

або втраті працездатності внаслідок каліцтва, чи за 2 місяці, які

передували каліцтву в разі відшкодування за тимчасову непрацездатність

(за вибором потерпілого).

5. Довідка про розмір призначеної і фактично сплачуваної позивачеві пенсії у зв'язку з даним каліцтвом і зазначенням дати, з яко! ця пенсія

сплачується. Якщо потерпілий віддає перевагу пенсії з інших підстав

(напр., за віком, за вислугу років), витребувати від відділу соціального

Захисту, крім довідки про розмір пенсі? за віком, за вислугу років,

 також довідку про розмір пенсії по інвалідності у зв'язку з даним

каліцтвом, на яку позивач має право.

6. Довідка про розмір сплаченої винагороди по соцстраху у зв'язку

з тимчасовою втратою працездатності.

7. Якщо відповідач фізична особа, необхідно витребувати довідки

про склад його сім'ї і майновий стан. Примітка:

1. Якщо каліцтво сталося під час переїзду працівника на транспорті

підприємства на роботу (з роботи), ця організація несе матеріальну

відповідальність перед потерпілим.

2. Власником джерела підвищено? небезпеки є організація або громадянин,

 які здійснюють експлуатацію джерела підвищеної небезпеки як унаслідок

належного їм права власності чи права оперативного управління, так

і з інших підстав (наприклад, за договором оренди, прокату або за

дорученням, а також на підставі розпорядження компетентних органів

про передачу в тимчасове користування джерела підвищено? небезпеки).

5. Позови про відшкодування за завдану смерть годувальнику.

1. Докази, що підтверджують обставини, під час яких настала смерть

потерпілого, і вину в цьому відповідача (копія акта про нещасний

випадок, копія вироку суду, копія постанови слідчих органів, акт

службового розслідування).

2. Висновок технічного інспектора праці або технічної експертизи

про причини нещасного випадку.

3. Копія свідоцтва про смерть годувальника.

4. Довідка про заробіток потерпілого за 12 місяців, які передували

нещасному випадку.

5. Довідка органу соціального захисту про розмір пенсі? у зв'язку

із смертю годувальника від каліцтва, призначеної кожній з непрацездатних

осіб, які перебували на утриманні померлого, із зазначенням дати,

 з якої ця пенсія виплачується.

6. Довідка житлово-експлуатаційної організації про склад сім'ї померлого,

 в тому числі тих, які були на його утриманні, або копія рішення суду.

7. Копії свідоцтв про народження осіб, які були на утриманні померлого.

8. Довідки ЛТЕК про інвалідність осіб, які були на утриманні померлого.

9. Довідки про те, що підлітки у віці з 16 до 18 років вчаться,

якщо вони мають право на одержання відшкодування.

10. Довідка про те, що один із подружжя, батько (мати), або інший

член сім'ї померлого, котрий доглядає за дітьми (братами, сестрами,

 онуками померлого), не працює.

                                      '

11. Довідка про непрацездатність осіб, які не перебувають на утриманні

померлого, але до дня його смерті мали право на його утримання.

Якщо кошти на утримання цих осіб стягнуті в судовому порядку, витребувати

копію рішення суду.

Якщо кошти на утримання цих осіб не стягувались у судовому порядку,

 тоді треба витребувати довідки про матеріальний стан непрацездатних

осіб і самого потерпілого, щоб суду можна було встановити можливості

померлого за життя надавати допомогу цим особам.

 

!!48

 

12. Копія свідоцтва про народження дитини померлого, яка народилась

після його смерті.

13. Копія рішення адміністрації і копія постанови профспілкового

комітету, прийняті згідно із заявою про відшкодування за втрату

годувальника (у тому випадку, коли смерть працівника настала внаслідок

каліцтва та іншої шкоди здоров'ю під час виконання ним трудових обов'язків).

6. Позови про відшкодування збитків потерпілому, тимчасово переведеному

з його згоди у зв'язку з каліцтвом на легшу менше оплачувану роботу.

1. Висновок ЛТЕК (ЛКК) про необхідність переведення потерпілого

на іншу роботу, тривалість (в межах року) і характер рекомендованої роботи.

2. Довідка про розмір заробітку потерпілого за 2 місяці, що передували каліцтву.

Примітка:

Потерпілому, тимчасово переведеному з його згоди у зв'язку з каліцтвом

на легшу роботу, сплачується різниця між попереднім і новим заробітком

до відновлення працездатності або встановлення ступеню тривалої чи постійної втрати працездатності. Якщо адміністрація не надала в

зазначений строк відповідної роботи, потерпілий має право на відшкодування

збитків у розмірі середньомісячного заробітку, який він отримував до каліцтва.

7. Позови про стягнення середнього заробітку потерпілим, що навчається

нової професії.

1. Висновок ЛТЕК чи ЛКК, якщо потерпілий внаслідок каліцтва не може

виконувати попередню роботу.

2. Довідка про розмір заробітку потерпілого за 2 місяці, які передували каліцтву.

3. Довідка про пенсію по інвалідності потерпілого із зазначенням

дати, з якої ця пенсія сплачується.

4. Довідка про розмір заробітку або стипендії в період навчання.

Примітка:

Організація за згодою потерпілого зобов'язана допомогти йому набути

нову професію відповідно до висновків ЛТЕК чи ЛКК, якщо він внаслідок

каліцтва не може виконувати попередню роботу.

За час навчання потерпілому сплачується середньомісячний заробіток

на попередній роботі за мінусом одержаної пенсії по інвалідності

від каліцтва, заробітку або стипендії за час навчання. В цей період

відшкодування не виплачується.

8. Позови про зміну суми відшкодування:

1) у разі зміни ступеню втрати працездатності;

2) у разі народження дитини після смерті годувальника;

3) у разі зміни розміру пенсії по інвалідності;

4) у разі призначення або припинення виплати відшкодування збитків

одному із батьків, подружжю або іншому члену сім'ї, що доглядає

за дітьми, сестрами або онуками померлого годувальника, до досягнення ними 8 років.

1. Копія рішення суду, яким було стягнено відшкодування, а якщо

необхідно - раніше розглянуту справу.

2. Висновок ЛТЕК або судово-медичної експертизи, який підтверджує

зміну ступеню втрати професійної працездатності після рішення суду.

3. Довідка про пенсію по інвалідності із зазначенням дати, з якої

розмір цієї пенсії потерпілому змінено.

 

!!49

 

 

 

4. Свідоцтво про народження дитини після смерті годувальника.  5.

 Довідка житлово-експлуатаційної організації, яка підтверджує,

 хто з членів сім'ї годувальника (один з подружжя, батько (мати)

   або інший член сім'і, доглядає за дітьми, братами, сестрами або

  онуками померлого, які не досяглн 8 років.  6. Копії свідоцтв

про народження осіб (дітей, братів, сестер і онуків)  , які потребують

догляду.  7. Копія рішення адміністрації і копія постанови профспілкового

  комітету, прийнятих згідно із заявою потерпілих осіб про збільшення

  розміру відшкодування в тому випадку, коли каліцтво або шкода

здоров'ю   завдані робітникові під час виконання ним трудових обов'язків)

.  Примітки:  і. Якщо ступінь втрати працездатності потерпілого

міняється, тоді   розмір пенсії по інвалідності змінюється за рахунок

компенсаційних виплат.  2. Частина заробітку, яка належить кожному

із зазначених осіб на   момент смерті годувальника, у подальшому

не перераховується. Виняток   - народження дитини після смерті годувальника

і призначення або   припинення виплати відшкодування одному з батьків,

 подружжю або   Іншому члену сім'ї, який доглядає за дітьми, братами,

 сестрами,   онуками померлого годувальника, до досягнення ними 8 років.

  9. Позови про відшкодування додаткових витрат, викликаних каліцтвом.

  1. Докази, які підтверджують нещасний випадок і вину відповідача

  у нанесенні позивачеві каліцтва або іншої шкоди здоров'ю (копія

  акта про нещасний випадок, копія вироку суду, копія постанови

слідчих   органів, акт службового розслідування, висновок ДАІ про

причини аварії тощо).  2. Висновок лікарської експертизи про те,

 що потерпілий потребує   додаткового харчування, ліків, протезування,

 догляду за ним, санаторно-курортног  о лікування, (враховуючи вартість

проїзду потерпілого до місця лікування   і назад, а в разі необхідності,

 також і супроводжуючої його особи)  , придбання спеціальних транспортних

засобів й інших вадів допомоги.  3. -Довідки торговельних установ

про ціни на продукти, які входять   у раціон додаткового харчування.

  4. Довідки аптек і інших медичних установ про вартість ліків.

 5. Довідки або рахунки про вартість санаторно-курортних путівок.

  6. Рахунки організацій, які виділяють спеціальні транспортні засоби

  для інвалідів і здійснюють ремонт цих засобів.  7. Рахунки протезно-ортопедичн

их підприємств.  8. Інші документи, які засвідчують розмір необхідних

витрат по проїзду   потерпілого і особи, яка супроводить його (проїзні

квитки, рахунки   і т. п.), витрати по догляду за потерпілим.  9.

 Довідки про заробітну плату потерпілого за 12 останніх місяців,

   яку він мав до каліцтва, а також перед наданням йому відпустки

  без збереження заробітної плати для лікування в санаторії.  10.

 Довідка про розмір пенсії по інвалідності, призначеної у зв'язку

  з даним каліцтвом. Примітки:  1. Додаткові витрати компенсуються

у випадку, коли вони не надані безкоштовно.  2. При визначенні розміру

додаткових витрат не застосовуються правила,   які передбачають

зменшення розміру, залежно від ступеня вини потерпілого.  3. Інвалідам

І групи (крім тих, хто потребує спеціального медичного   догляду)

 висновок ЛТЕК або судово-медичної експертизи про необхідність

 у догляді за ними не потрібен.  4. Додаткові витрати на догляд

за потерпілим відшкодовуються незалежно   від того, хто його здійснює.

 Розмір цих витрат залежить від характеру   догляду і не може перевищувати

для інвалідів, які потребують спеціального   медичного догляду,

місячного посадового окладу санітарки медичної   установи, а для

інших потерпілих - 60 відсотків цього окладу.

  !!50

  5. Витрати на придбання і капітальний ремонт спеціальних транспортних

  засобів визначаються в межах вартості мотоколяски, автомобіля

з   ручним управлінням.  6. Якщо лікарська експертиза визнала, що

у зв 'язку з каліцтвом   потерпілий потребує спеціального транспортного

засобу, він має право   вимагати від того, хто завдав шкоди, компенсації

за капітальний   ремонт, технічне обслуговування і придбання пального в межах, встановлених   діючим законодавством для службового транспорту.

  10. Позови про відшкодування за втрачене здоров'я неповнолітніх,

 які не досягли 15-річного   віку і не мають заробітку.  1. Докази,

 які підтверджують нещасний випадок і вину відповідача   в нанесенні

неповнолітній особі каліцтва або іншої шкоди здоров'ю   (копія вироку,

 копія постанови слідчих органів, матеріали розслідування   по факту

каліцтва тощо).  2. Висновок лікарської ескпертизи про те, що потерпілий

потребує   додаткового харчування, ліків (включаючи оплату проїзду

потерпілого   до місця лікування і назад), протезування, санаторно-курортного

  лікування, догляду за ним і інших видів допомоги, пов'язаних із

  відновленням його здоров'я.  3. Документи про суму необхідних

витрат, що їх зробив потерпілий   або його законний представник

на додаткове харчування, придбання   ліків, протезування, санаторно-курортне

лікування, догляд за ним   (довідки торговельних установ про ціни

на продукти, які входять   у раціон додаткового харчування; довідки

медичних закладів про вартість   ліків, довідки або рахунки про

вартість санаторно-курортних путівок,   рахунки протезно-ортопедичних

підприємств, проїзні квитки тощо).  Примітки:  1. Суд може винести

рішення про визнання за потерпілим права, після   досягнення 1'5-річного

віку, на відшкодування збитків, викликаних   втратою працездатності.

  2. Якщо відповідач - фізична особа, необхідно додатково витребувати

  довідку про склад його сім'ї і майновий стан.

  11. Позови про відшкодування:  1) неповнолітнім;  2) недієздатним;

  3) громадянам, які не розуміють значення своїх дій.  1. Докази,

 які підтверджують факт нанесення позивачеві каліцтва   або іншої

шкоди здоров'ю (акти комісій, матеріали розслідувань,   копії вироку

тощо). .  2. Документи, які встановлюють вік і психічний стан безпосередніх

  винуватців (копія свідоцтва про народження неповнолітнього, копія

  рішення суду про визнання громадянина недієздатним, висновок судово-психіатрич

но  ї експертизи про те, чи міг дієздатний громадянин у момент нанесення

  шкоди розуміти значення своїх дій або керувати ними; чи не довів

  він сам себе до такого стану вживанням алкоголю або наркотиків,

   чи іншим способом).  3. Довідка про розмір заробітку потерпілого

за 12 місяців, які передували   каліцтву або втраті працездатності

у зв'язку з даним каліцтвом,   за 2 місяці, які передували каліцтву,

 в разі відшкодування за тимчасову   втрату працездатності (за вибором

потерпілого).  4. Довідка про розмір призначеної і фактично сплачуваної

позивачеві   пенсії у зв'язку з даним каліцтвом із зазначенням дати,

 з якої ця   пенсія сплачується. В разі, коли потерпілий віддає

перевагу пенсії   з інших підстав (напр., за віком, за вислугу років)

, витребувати   від відділу соціального захисту, крім довідки про

отримувану пенсію   за віком, за вислугу років, також довідку про

розмір пенсії по інвалідності   у зв'язку з даним каліцтвом, на

яку позивач має право.  5. Довідка про розмір виплаченої допомоги

по соціальному страхуванню   у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

  6. Довідка про склад сім'ї і майновий стан батьків чи опікунів

(якщо   шкода завдана неповнолітніми, які не досягли 15 років);

довідка   про майно і заробітки неповноліт  !!51

  нього (якщо шкоди завдано неповнолітніми у віці від 15 до 18 років)

  , а також довідка про майновий стан його батьків чи піклувальників;

   довідка про стан сім'ї і майновий стан опікуна (якщо шкода завдана

  громадянином, визнаним недієздатним).  Примітка:  Дієздатний громадянин,

 який завдав шкоди в такому стані, коли він   не міг розуміти значення

своїх дій або керувати ними, не відповідає   за завдану ним шкоду.

 Але він не звільняється від відповідальності,   якщо сам довів

себе до такого стану вживанням алкоголю або наркотичних   засобів

чи іншим способом.  12. Позови про відшкодування витрат на поховання

потерпілого.  1. Документи, які свідчать про смерть потерпілого

і вину організації   або громадянина в нещасному випадку, який спричинив смертельний   наслідок (копія свідоцтва про

смерть потерпілого, акт про нещасний   випадок, акт службового розслідування;

 копія постанови слідчих органів,   якщо треба - висновок технічного

інспектора праці тощо).  2. Докази, які засвідчують витрати, що

їх мав позивач у зв'язку   з похованням потерпілого (рахунки, довідки,

 квитанції й інші письмові   документи похоронного бюро, торговельних,

 транспортних, будівельних   організацій, комбінатів побутового

обслуговування про вартість одягу,   копання могили, транспортування

тіла загиблого (померлого), виготовлення   і встановлення пам'ятника

та загорожі).  Примітки:  1. Витрати на поховання відшкодовуються

тій особі, яка їх фактично зробила.  2. Відшкодуванню підлягають

лише необхідні і доцільно зроблені витрати.  3. Витрати на виготовлення

пам'ятників і загорож визначаються виходячи   з фактичної їх вартості,

 але не більше граничної вартості стандартних   пам'ятників і загорож,

 встановлених у цій місцевості.  13. Регресні позови органів соціального

страхування, соціального   захисту до організацій або громадян про

відшкодування їм сум (допомога,   пенсії), які вони сплатили потерпілим

у зв'язку з каліцтвом або   смертю годувальника.  1. Докази, які

підтверджують вину відповідача (копія звинувачувального   вироку,

 копія постанови слідчих органів, копія наказу про накладення

дисциплінарного стягнення на конкретних винуватців даного каліцтва,

   копія рішення суду, правління колгоспу або міжколгоспної організації

  про грошове відшкодування потерпілому тощо).  2. Документи, які

встановлюють факт виплати допомог або пенсій потерпілому   у зв'язку

з каліцтвом або смертю годувальника (довідки, рахунки,   квитанції,

 поштові перекази, платіжні вимоги й інші грошові розрахунки   органів

соціального страхування про розмір виплат по тимчасовій   непрацездатності,

 на поховання померлого, вартість санаторно-курортного   лікування

і т. п., довідки й інші документи органів соціального   забезпечення

про розмір виплаченої пенсії, із зазначенням періоду,   за який

пенсія виплачена).  3. Якщо відповідач - фізична особа, необхідно

витребувати довідку   про матеріальний стан.  Примітки:  і. Загальним

судам не підвідомчі регресні вимоги органів соціального   страхування

і соціального захисту, пред'явлені до підприємств, установ,   організацій

про стягнення сум, сплачених громадянам у зв'язку з   каліцтвом,

 шкодою заподіяною здоров'ю або смертю годувальника.  2. Якщо шкоди

завдала фізична особа, розмір відшкодування за регрссною   вимогою

може бути зменшений із урахуванням майнового стану відповідача,

  незважаючи на те, що на вимогу потерпілого відшкодування було

присуджено   у повному розмірі.  3. У рішенні суду необхідно вказати

точний розрахунок присуджених   відшкодувань, розмір і строк їх виплати.

 

!!52

 

  4. Підприємства мають право пред'явити регресні вимоги до своїх

  працівників, якщо збитки завдані з їх вини. Умови і межі відповідальності

  працівників за збитки, заподіяні своєму підприємству, установі,

   організації, визначаються нормами трудового законодавства.

  СПРАВИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ МАЙНА  Позови про відшкодування

за ушкоджене здоров'я або смерть годувальника,   які сталися внаслідок

рятування ним майна.  уІ. Докази, які підтверджують дії потерпілого,

 спрямовані па рятування   майна від реальної небезпеки, що загрожувала

і його життю (матеріали   службових розслідувань, висновки спеціалістів,

 акти комісій, протоколи,   вирок суду, постанова слідчих органів,

 наказ про відзнаку за самовідданий   вчинок й інші документи, які

свідчать про участь громадянина у гасінні   пожежі, запобіганні

аварії чи вибуху, в рятуванні майна від повені тощо).  2. Документи,

 які встановлюють належність майна відповідачеві (довідки   підприємств,

 установ, організацій, колгоспів за підписом головних   бухгалтерів

про те, що врятоване майно було на балансі підприємства,   установи,

 організації).  3. Висновок судово-медичної експертизи про ступінь

втрати потерпілим   професійної працездатності внаслідок каліцтва.  4. Копія свідоцтва

про смерть годувальника, якщо він загинув, рятуючи   майно. -5.

Довідка про розмір заробітку потерпілого за 12 місяців,   які передували

каліцтву або настанню втрати працездатності у зв'язку   з даним

каліцтвом, чи за 2 місяці, які передували каліцтву, на випадок відшкодування

за тимчасову непрацездатність (за вибором потерпілого).  6. Довідка

органу соціального захисту про розмір призначеної і фактично   сплачуваної

позивачеві пенсії із зазначенням дати, з якої ця пенсія   сплачується.

 Якщо потерпілий віддає перевагу пенсії з інших підстав   (напр.

, за віком, за вислугу років) витребувати від відділу соціального

  захисту, крім довідки про пенсію за віком, за вислугу років, також

  довідку про розмір пенсії по інвалідності у зв'язку з даним каліцтвом,

   на яку позивач має право.  7. Довідка про розмір виплаченої допомоги

по соціальному страхуванню   у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

  8. Довідка будинкоуправління про осіб, які були на утриманні годувальника,

   і тих, що до дня його смерті, мали право на одержання від нього

допомоги.  9. Довідка ЛТЕК про інвалідність осіб, які були на утриманні

померлого.  10. Копії свідоцтв про народження осіб, які були на

утриманні померлого,   а також копія свідоцтва про народження дитини

померлого, яка народилась   після його смерті.  11. Довідки навчальних

закладів про те, що особи віком від 16 до   18 років, які мають

право на відшкодування, вчаться.  12. Довідка будинкоуправління

про те, що батько (мати), один з подружжя   або інший член сім'ї

загиблого, який доглядає дітей, братів, сестер   або онуків померлого,

 віком до 8 років, не працює.  Примітки:  1. Відшкодування дає організація,

 майно якої рятував потерпілий.  2. Обов'язок відшкодувати збитки

виникає незалежно від вини організації,   майно якої рятував потерпілий.

  3. Потерпілий має право вимагати відшкодування втраченого заробітку,

   додаткових витрат (додаткове харчування, придбання ліків, догляд,

   санаторно-курортне лікування тощо), якщо за висновком медичної

  експертизи він буде визнаний таким, що потребує цієї допомоги

і   не одержав її безкоштовно.

 

!!53

 

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДШКОДУВАННЯМ ЗБИТКІВ,   ЗАВДАНИХ ГРОМАДЯНАМ

НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, ПОПЕРЕДНЬОГО   СЛІДСТВА, ПРОКУРАТУРИ

І СУДУ  1. Позови до організацій про відновлення трудових прав (про

надання   попередньої або іншої рівноцінної роботи (посади) у разі

незадоволення   вимог позивачів або їх незгоди з прийнятими відповідачами

рішеннями.  1. Докази, які встановлюють незаконне засудження або

усунення від   посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної

відповідальності   (копія оправда-> льного вироку, копія постанови

органів дізнання,   слідчого, прокуратури, ухвали розпорядчого засідання

народного   суду або суду касаційної чи наглядової інстанції про

припинення   кримінальної справи за відсутністю події злочину, за

відсутністю   в діях складу злочину або за недоказаністю участі

громадянина у   скоєнні злочину).  2. Документи, які підтверджують

факт звільнення з попередньої роботи   (посади) позивача (копія

наказу, розпорядження адміністрації про   розірвання трудового договору,

 про усунення від роботи).  3. Докази, які свідчать про відмову

адміністрації надати позивачеві   попередню роботу (посаду) або

іншу рівноцінну роботу (письмова відмова   керівника, наказ або

розпорядження про надання роботи (посади),   з якою позивач не згоден)

.  4. Документи, які свідчать про можливість, чи неможливість надання

  позивачеві попередньої роботи (штатний розклад, письмові дані

про   те, хто зарахований на його місце; докази, які підтверджують

факт   ліквідації підприємства, установи, організації, скорочення

посади,   а також наявність інших передбачених законом підстав,

що перешкоджають   поновленню на-роботі (посаді).  2. Позови до

організацій про відновлення житлових прав (про повернення   жилого

приміщення, яке раніше займав позивач, або надання іншого   рівноцінного впорядкованого жилого приміщення) в разі незадоволення   вимог позивачів

або їхньої незгоди з рішеннями, прийнятими відповідачами.  1. Докази,

 які встановлюють факт незаконного засудження позивача   (копія

оправдального вироку).  2. Документи, які свідчать, що до засудження

позивач займав конкретне   жиле приміщення (ордер, виписка з особового

рахунку, договір найму   жилого приміщення, план квартири із зазначенням

площі кожної кімнати).  3. Докази, які свідчать про відмову держадміністрації

або відомства   повернути позивачеві жиле приміщення, яке він раніше

займав (письмова   відповідь, виписка з особового рахунку або ордер

про надання вказаної   жилої площі іншому громадянину тощо).  4.

 Документи, які свідчать про неможливість надання позивачеві попереднього

  жилого приміщення внаслідок знесення або переобладнання будинку,

   суттєвого зменшення розміру жилої площі або ліквідації після

капітального   ремонту будинку, надання жилого приміщення іншому

громадянинові   і т. п. (копія рішення про знесення будинку, капітальний

ремонт   будинку, план переобладнання жилого приміщення, виписка

із особового   рахунку, ордер на квартиру, виданий іншій особі тощо)

.  5. Рішення компетентного органу або ордер про надання позивачеві

  замість попереднього житла іншої квартири, план квартири, на вселення

  в яку він не дає згоди.  6. Довідка про стан сім'ї незаконно засудженої

особи. Примітка:  Ці позови можуть бути подані як за місцем проживання

позивача, так   і за місцем мешкання відповідача.

 

!!54

 

СПРАВИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ БЕЗПІДСТАВНОГО ПРИДБАННЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ

МАЙНА  Позови про повернення безпідставно придбаного або збереженого

майна.  1. Документи, які свідчать про те, що у позивача раніше

було ва   праві власності майно (речі, визначені родовими ознаками

(рахунки,   чеки, відомості, акти, довідки, копія рішення суду тощо)

.  2. Докази, які підтверджують, що чуже майно було придбане або

збережене безпідставно:  а) внаслідок подій, не пов'язаних з чиєюсь

волею (стихійне лихо   - буря, ураган і ін.), які потягли за собою

змішання однорідних   речей, що визначаються родовими ознаками (відомості

гідрометеослужби,   акти, висновки, письмові свідчення очевидців

тощо); б) внаслідок фактичних даних, які засвідчують факт використаная

  відповідачем майна;  в) внаслідок дій самого потерпілого, зокрема,

 сплати суми, яку не   повинен сплачувати, або сплати у більшому

розмірі, помилкового визнання   ним боргу або витрат, які повинні

нести інші особи (платіжні доручення,   поштові перекази, касові

ордери й інші документи);  г) внаслідок дій третіх осіб (за яких

виступають організації) неправильні   дії працівників яких' призводять

до безпідставного придбання, що   виражається у повторній оплаті

одного й того ж грошового переказу   або видачі його іншій особі;

' повторне постачання продукції, помилкове   перерахування судовими

виконавцями грошових сум у доход держави   замість потерпілих осіб

і таке інше - (платіжні доручення, накладні,   інші документи).

 Примітки:  і. Під безпідставним придбанням майна слід розуміти

збільшення майна   у однієї особи без встановлених законом або угодою

підстав за рахунок   зменшення майна в іншої особи.  Безпідставне

збереження майна має місце тоді, коли наявне майно   особи, яка

повинна сплатити борг, не зменшується, а навіть зберігається,

не витрачається тому, Х що борг помилково (або з інших причин)

 сплачує інша особа (або несе інші витрати, тоді як це повинен зробити

  той, хто зберіг своє майно.  2. Об'єктом безпідставного придбання

або збереження майна є гроші   і речі, які визначені родовими ознаками.

  3. Коли повернути безпідставно придбане майно неможливо, повинна

  бути відшкодована його вартість, визначена на час придбання майна.

  4. Особа, яка безпідставно одержала майно, повинна також повернути

  або відшкодувати всі прибутки, які вона вилучила чи повинна була

  отримати від цього майна з того часу, коли вона взнала, або повинна

  була взнати про безпідставність отриманого майна.  5. Майно, придбане внаслідок незаконного лікування, комерційного   посередництва, спекуляції,

 підприємницької діяльності й інших навмисних   дій, якщо воно не

підлягає конфіскації, стягується на користь держави.

 

СПРАВИ ПО СПОРАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ, ВИТРАЧЕНИХ НА ЛІКУВАННЯ

  ГРОМАДЯН, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЗЛОЧИННИХ ДІЙ  Позови про відшкодування

коштів, витрачених на лікування громадян,   потерпілих від злочинних

дій.  1. Докази, які стверджують вину відповідача у нанесенні шкоди

здоров'ю   потерпілого (копія вироку, на підставі якого відповідач

засуджений за навмисні злочинні дії).

 

!!55

 

2. Письмові медичні документи, які підтверджують причини і час перебування

  потерпілого на стаціонарному лікуванні (в лікарні, диспансері

й   іншій стаціонарній лікувально-профілактичній установі).

3. Довідка   про майновий і сімейний стан відповідача.  Примітки:

 і. Стягнення коштів, витрачених на лікування громадян, можливе

лише   з тих осіб, вина котрих у скоєнні злочину встановлена звинувачувальним

  вироком суду (в тому числі без призначення покарання, із звільненням

  засудженого від покарання і при умовному засудженні). Усі інші

акти,   які вказують на причетність винуватця до завданої шкоди

і його   вину (постанова органу дізнання, слідчого, прокурора, судді;

  ухвала розпорядчого засідання суду; ухвали суду про застосування

  до винного примусового заходу медичного характеру), підставою

для   такої відповідальності не є.  2. Відповідальність не можна

покладати на осіб, які скоїли злочин   з необережності.  3. Витрати

на стаціонарне лікування потерпілих можуть стягуватись   лише із

засуджених. Витрати не можуть бути стягнені з батьків, опікунів

  і піклувальників неповнолітніх; учбових, виховних або лікувальних

  закладів, під наглядом яких перебував неповнолітній у момент скоєння

  злочину; з організацій, які є власниками джерел підвищеної небезпеки

тощо.  4. На осіб, які скоїли злочин у віці до 15 років, майнова

відповідальність   не поширюється.  5. Зазначені справи можуть розглядатись

у судах за місцем проживання   відповідача або за місцем нанесення

шкоди здоров'ю потерпілого.

 

СПРАВИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ^3 У ЗВ'ЯЗКУ З НЕЗАКОННОЮ ВИПЛАТОЮ ПЕНСІЙ

 7    Позови про стягнення зайво сплачених сум пенсій.  1. Докази,

 які засвідчують факт незаконного отримання пенсії внаслідок   зловживань

(копія вироку суду, копія постанови слідчих органів,   висновок

комісії по призначенню пенсій, довідка будинкоуправління,   вуличних

комітетів, довідка відділу кадрів, акти й інші письмові   матеріали,

 які свідчать про подання відповідачем документів із неправильними

  даними про трудовий стаж, професію, умови праці, заробітну плату

  тощо, про приховування ним заробітку й інших прибутків або відомостей

  про зміни в складі сім'ї, які впливають на розмір пенсії).  2.

 Письмовий розрахунок органів соціального забезпечення про суму

  незаконно отриманої пенсії, яка підлягає стягненню з відповідача.

   3. Якщо необхідно - документи, на підставі яких призначена і

сплачувалась   пенсія.

 

Примітки:  1. Стягнення сум пенсій, зайво сплачених пенсіонерам

внаслідок зловживань   з їхнього боку, може провадиться шляхом утримань

із пенсій на підставі   рішення комісії по призначенню пенсій. Це

не виключає можливості   подання відділом соціального захисту позову

до суду, якщо стягнення   необхідно накласти не лише на пенсію,

а й на майно боржника. Суд   розглядає також позови, коли пенсія

призначена іншими органами.  2. Як співвідповідач у цій справі може

бути залучена службова особа,   яка з якихось особистих мотивів

видала неправдиві документи, що   стали підставою для незаконного

отримання пенсії.  Солідарна відповідальність пенсіонера і посадової

особи може мати   місце лише при наявності у них змови, націленої

на незаконне призначення   і виплату (отримання) пенсії.

 

!!56

 

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДИ

 СПРАВИ ПРО НАНЕСЕННЯ ШКОДИ ЛІСУ 1. Позови до громадян про відшкодування

  збитків, завданих лісу  1. Акт за встановленою формою, який свідчить про нанесення шкоди   лісу, з письмовим висновком адміністрації лісового

господарства.  Примітки:  і. В акті зазначається: прізвище, ім'я

та по батькові порушника,   місце його проживання, коли вчинено

порушення, в якій групі лісів,   вкотре скоєно порушення; чи вилучена

у порушника лісова продукція;   чи підраховані збитки, завдані порушенням.

  2. До акту додаються письмові свідчення свідків, протокол обшуку,

   зробленого органами дізнання (якщо такий був); довідка про таксові

  ціни на деревину, які діють у цій місцевості і детальний розрахунок

  по визначенню завданих збитків, особливо при допущеному без дозволу

випасі худоби.  До акту додається копія письмової пропозиції лісгоспу

про добровільне   відшкоду- . вання збитків протягом 15 днів.  2.

 Позови до колгоспів про відшкодування збитків, завданих лісу.

1. Акт про порушення законодавства про охорону природи (лісу) за

  встановленою формою.  Примітка:  Відповідальність за порушення

законодавства про охорону лісу поширюється,   як на державні ліси,

 так і на колгоспні.

 

СПРАВИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ НЕЗАКОННИМ

ПОЛЮВАННЯМ  Позови державної мисливської інспекції до громадян про

відшкодування   збитків, завданих незаконним полюванням.  1. Протокол

(акт) про порушення правил і строків полювання за встановленою формою.

  2. Копія листа інспекції про добровільне відшкодування збитків.

  3. Довідка (письмовий розрахунок) про розмір збитків, завданих

незаконним полюванням.

 

СПРАВИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ЗНИЩЕННЯМ

  РИБНИХ ЗАПАСІВ.  Позови рибоохорони до громадян про відшкодування

збитків, завданих   знищенням рибних запасів.  1. Протокол (акт)

 про порушення правил риболовства за встановленою формою.  2. Інші

докази (протокол обшуку, проведеного органами дізнання,   якщо такий

був;  письмові докази свідків, які підтверджують вину відповідача

в знищенні   рибних запасів.  3. Довідка (розрахунок) про розмір

нанесених збитків.

 

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ  1. Спори про авторство (співавторство)

.  1. Авторський договір на науковий, літературний або мистецький

твір.  2. Якщо спір пов'язаний із співавторством, необхідно витребувати:

  письмову угоду сторін про спільну роботу, рукописи творів, порівняльні

  таблиці, облікові дані, креслення, схеми, графіки, плівки тощо.

  3. Якщо йдеться про якість твору, необхідно витребувати відгуки,

   рецензії, протоколи обговорень рукопису й інші письмові документи.

 

!!57

 

4. Якщо йдеться про плагіат,    необхідно витребувати примірники обох

  творів і порівняльні таблиці.  Примітка:  Для встановлення жанру,

 виду чи характеру твору, розміру творчого   внеску автора або співавторів

у твір суд може винести ухвалу про   проведення відповіддої експертизи.

  2. Спори, що випливають із авторських договорів:  а) позови про

сплату винагороди за договором, умови якого погіршують   положення

автора;  1. Укладений авторський договір на твір науки, літератури

або мистецтва.  2. Копія відповідного типового авторського договору

(видавничого,   постановочного, сценарного тощо) або виписка з нього.

  3. Письмовий розрахунок про розмір належного гонорару.  Примітка:

 Умови укладеного з автором договору (зокрема, розмір винагороди

  або строки її виплати), які погіршують положення автора з положенням,

   передбаченим законом або типовим договором - недійсні; замість

  них беруться до уваги передбачені в законі або типовому договорі.

  б) позови про сплату авансу;  1. Авторський договір на замовлення.

  2. Копія відповідного типового авторського договору, (видавничого,

   постановочного, сценарного тощо) або виписка з нього.  3. Довідка

про розмір належного позивачеві авансу.  4. Докази, які встановлюють

причини несплати позивачеві авансу (письмовий   відгук відповідача,

 висновки, рецензії, в яких підтверджується недоброякісність   роботи,

 акти тощо).  П р й м і т к а:  Задоволення позову можливе лише

у тому випадку, коли сплата авансу   передбачена законом, типовим

договором або укладеним договором.  в) позови про стягнення винагороди, передбаченої після схвалення твору;  1. Авторський договір

на твір науки, літератури або мистецтва.  2. Копія письмового повідомлення

організації (замовника) автору   про схвалення переданого їй за

договором твору.  3. Грошові розрахунки по частковій оплаті авторської

винагороди   (відомості, касові ордери, рахунки й інші документи,

 які свідчать   про сплату позивачеві сум у рахунок авторського

договору).  П р й м і т к а:  Твір вважається схваленим, якщо організація

письмово повідомила   про це автора або у встановлений строк не

надіслала йому письмового   повідомлення про результати розгляду

твору. Організація, яка схвалила   твір, зобов'язана сплатити авторові

винагороду в розмірі, встановленому діючим положенням про авторський

гонорар і умовами договору.  г) позови про стягнення авторської

винагороди за схвалений, але   не використаний організацією твір;

  1. Авторський договір на замовлення.  2. Копія письмового повідомлення

організації (замовника) авторові   про схвалення переданого їй за

договором твору.  3. Письмовий розрахунок про розмір належної винагороди.

 

!!58

 

Примітка:  Організація на вимогу автора зобов'язана сплатити йому

обумовлену   авторську винагороду повністю, навіть у тому випадку,

 якщо в обумовлений   договором строк про передачу твору для використання,

 вона не здійснить   або не почне використовувати схвалений нею

твір.  д) позови про стягнення з автора сплачених йому сум.  1.

Авторський договір на науковий літературний або мистецький твір.

  2. Письмові розрахунки про розмір винагороди, яка підлягає поверненню.

  3.. Якщо договір розірваний у зв'язку з тим, що автор не передав

  твір в обумовлений договором строк, необхідно витребувати з відповідача

  письмові докази того, що він не виконав своє зобов'язання з причин,

   котрі від нього не залежали (хвороба, раптове тривале відрядження,

 тощо).  4. Якщо договір розірвано внаслідок того, що автор відмовився

внести   в твір зміни або виправлення, запропоновані організацією,

 суду необхідно   витребувати від позивача підтвердження того, що

організація письмово   давала рекомендації щодо правок із викладенням

суті виправлень у   межах умов договору. Крім того необхідно також

витребувати типовий   авторський договір на цей вид твору.  5. Якщо

автор особисто мав виконувати роботу, тоді необхідні докази,   які

підтверджують це (письмові угоди автора з іншими особами про   виконання

роботи, письмові дані про використання третіми особами   твору,

на який укладено договір тощо).  6. Якщо договір розірвано через

недобросовісне виконання замовленої   роботи або виконання її з

порушенням договору (відхилення віл заявки   або проспекту теми,

 зміна жанру, обсягу твору тощо (належить витребувати   рукописи,

 відгуки, рецензії, протоколи обговорень, порівняльні таблиці,

 облікові дані, креслення, схеми, інші письмові документи, які засвідчують

  доброякісність (недоброякісність) твору.  Суд для з'ясування питань,

 що потребують спеціальних знань, може   призначити експертизу.

 

3. Спори, що виникають з бездоговірного використання твору;  Позови

про сплату гонорару і відшкодування збитків при неправомірному

 використанні авторського твору.  ,        1. Авторський договір

на науковий, літературний чи мистецький твір.  2. Докази, які підтверджують

факт неправомірного використання твору автора.  3. Письмовий розрахунок

про розмір належного гонорару або завданих збитків.  Примітка:

Якщо неправомірно використаний раніше неопублікований твір, а існуючі

  ставки гонорару на цей вид твору різні і дають можливість вибору,

   розмір винагороди встановлюється судом залежно від якості твору,

   визначено? з допомогою експертизи.  4. Позови про оплату робіт,

 що виконані як службові завдання.  1. Письмові документи про те,

 що позивачеві належить авторське право на твір.  2. Докази, які

підтверджують, що роботу автор виконав як службове   завдання в

науковій або іншій організації (затверджений індивідуальний   план

роботи автора тощо).  3. Письмовий розрахунок про розмір винагороди за використання вказаного твору.  Я р й м і т к а:  Плановою

вважається та робота, виконання якої передбачалось затвердженим

  для автора індивідуальним планом, а також опублікована праця,

зарахована   за погодженням з автором у виконання плану його робіт.

 

ПРИМІТКА ДО ГЛАВИ "СПРАВИ. ПОВ'ЯЗАНІ З АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ".  На вимоги

про захист особистих немайнових прав автора (право автора   на ім'я,

 на недоторканість твору й на інші немайнові права) позовна   давність

не поширюється.

 

!!59

 

СПРАВИ ЗА ПОЗОВАМИ ВИНАХІДНИКІВ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ  Спори про авторство

(співавторство) на відкриття.  1. Диплом на відкриття або копія

прийнятого Держкомітетом України   у справах винаходів і відкрить

рішення про визнання заявленого положення відкриттям.  2. Опис передбачуваного

відкриття, плани, схеми, креслення, фотографії тощо, копія заявка,

 на підставі яких видано диплом (свідоцтво) на відкриття.  3. Інші

письмові докази, (матеріали, враховуючи ненадру ковані),   які свідчать

про те, що позивач є справді автором або підтверджують   його творчу

участь у відкритті, на яке видано диплом (висновки і   відгуки вчених,

 спеціалістів й інша наукова документація).  Примітки:  1. Суду

непідвідомчі спори про визнання заявленого положення відкриттям,

   а також про пріоритет відкриття.  2. Спори про авторство (співавторство)

 на відкриття можуть бути   розглянуті судом лише після визнання

заявленого положення відкриттям.  2. Спори про авторство (співавторство)

 на винахід  1. Авторське свідоцтво на винахід або копія прийнятого

Держкомітетом   України у справах винаходів і відкрить рішення про

видачу авторського свідоцтва.  2. Опис винаходу, креслення, схеми,

 плани, копії заявки на видачу   авторського свідоцтва й інші матеріали,

 на підставі яких видано   авторське свідоцтво на винахід.  3. Інші

письмові докази (матеріали, враховуючи ненадру ковані),   які свідчать

про те, що позивач є справді автором, або підтверджують   його творчу

участь у створенні винаходу, на який видано авторське   свідоцтво

(опис винаходу, схеми, креслення, графічні матеріали,   плани, технічна

документація, висновки і відгуки спеціалістів тощо).  Примітки:

 1. Суду непідвідомчі спори про визнання заявленого технічного рішення

  винаходом, а також про пріорітет винаходу.  2. Спори про авторство

(співавторство) на винахід можуть бути розглянуті   в суді лише

після прийняття рішення про надання авторського свідоцтва на винахід.

  3. Розглядаючи спір про авторство на винахід суду належить встановити

  характер участі кожної з осіб, що претендує на співавторство,

у   створенні технічного рішення, сукупність ознак якого одержав

відображення   в формулі винаходу. Суд визнає позивача автором (співавтором)

 якщо   доведена його творча участь у створенні винаходу.  4. Для

пояснення питань, які потребують спеціальних знань у галузі   науки

і техніки, суд, якщо це необхідно, призначає експертизу, попередньо

  з'ясувавши за участю сторін й інших осіб, які беруть участь у

справі,   які питання потребують роз'яснення і, хто може бути призначений

експертом.  Перед експертом не можуть .ставитись питання правового

характеру   як такі, що не стосуються його компетенції.  5. Не визнаються

співавторами особи, які надали автору винаходу   лише технічну допомогу

(виготовлення креслень, фотографій, макетів   і зразків, виконання

розрахунків, оформлення документації, проведення   дослідної перевірки

тощо).  3. Спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську

пропозицію  1. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію або

прийняте керівником   підприємства, установи, організації (або керівником

відповідного   підрозділу) рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською

  і прийняття її до використання.

 

!!60

 

2. Заява позивача на адресу адміністрації про визнання пропозиції

  рацювалізаіир-ькою, опис сучі пропозиції, креслення, схеми, ескізи,

   на підставі яких видане лосвідчення на раціоналізаторську пропозицію.

  3. Інші письмові докази (матеріали, надруковані і ненадру ковані)  , які підтверджують творчу участь позивача у розробці раціоналізаторської

  пропозиції, на яку видано посвідчення (опис пропозиції, технічна

  документація, креслення, малюнки, схеми, ескізи, відгуки, відповідні

  висновки експертів тощо).  Примітки:  1. Суду непідвідомчі спори

про визнання заявленого технічного рішення   раціоналізаторською

пропозицією.  2. Спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську

пропозицію   підвідомчі суду після прийняття рішення про визнання

пропозиції   раціоналізаторською і прийняття іі до використання.

  3. Для з'ясування питань, які потребують спеціальних знань у галузі

  техніки, суд, якщо це необхідно, призначає експертизу, попередньо

  узгодивши зі сторонами, які питання потребують з'ясування і, хто

  може бути призначений експертом.  Перед експертом не ставляться

питання правового характеру, як такі,   що не стосуються 'його компетенції.

  4. Спори про першість на раціоналізаторську пропозицію.  1. Заяви

позивача і відповідача на адресу адміністрації про визнання   пропозицій

раціоналізаторськими.  2. Довідки про час подання цих заяв або виписки

з журналу реєстрації   заяв на раціоналізаторські пропозиції.  3.

 Докази, які підтверджують, що пропозиція визнана раціоналізаторською

  (посвідчення, рішення компетентної особи).  4. Письмові дані про

те, що питання першості попередньо розглядалось   керівником підприємства,

 організації, установи, міністерства чи   відомства спільно з профспілковим

органом.  Примітки:  1. Розглядаючи позови про першість, суд з'ясовує

чи однорідні заявлені пропозиції;  коли конкретно була подана пропозиція

кожною із сторін, а також   інші обставини, які мають значення для

справи.  2. У разі сумнівів з приводу однорідності раціоналізаторських

пропозицій   суддя (суд) може призначити технічну експертизу.  3.

 Першість визначається датою подання пропозиції на розгляд (адміністрації,

   відомству), навіть у тому випадку, коли попередньо пропозиція

була   надрукована, відхилена і це не було автором оскаржено.  5.

 Спори про авторство (співавторство) на промисловий зразок.  1.

Свідоцтво (чи інший докумеїгг) на промисловий зразок, або визнання

  художньо-конструкторського рішення виробу промисловим зразком.

  2. Опис промислового зразка, креслення, схеми, плани, копії заявки

  на видачу свідоцтва й інші матеріали, на підставі яких видано

свідоцтво   на промисловий зразок.  3. Інші письмові докази (матеріали,

 враховуючи неопубліковані),   які свідчать про те, що позивач є

справді автором, або які підтверджують   його творчу участь у створенні

промислового зразка, на який видано   свідоцтво (опис, промислового

зразка, схеми, креслення, плани, технічна   документація, висновки,

 відгуки спеціалістів тощо).  Примітки:  1. Суду непідвідомчі суперечки

про визнання заявленого художньо-конструкторськог  о рішення виробу

промисловим зразком, а також про пріоритет промислового зразка.

 2. Суперечки про авторство (співавторство) на промисловий зразок

  суд розглядає лише після прийняття рішення про визнання художньо-конструкторсь

ко  го рішення виробу промисловим зразком 1 видачі на нього свідоцтва.

 

!!61

 

СПОРИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДУ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ

ПРОПОЗИЦІЇ І ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

Спори про встановлення факту використання винаходу раціоналізаторської

пропозиції і промислового зразка.

1. Авторське свідоцтво на винахід, посвідчення на раціоналізаторську

пропозицію і свідоцтво на промисловий зразок.

2. Докази, які засвідчують, що винахід, раціоналізаторська пропозиція

і промисловий зразок фактично використані або не використані відповідачем

(висновок відповідної експертизи або іншої компетентної комісіі

з цього питання тощо).

3. Документи, які засвідчують, що адміністрація не вела роботи по

реалізації винаходу, раціоналізаторської пропозиції і промислового

зразка (акти, листи, відгуки спеціалістів, які містять дані про

причини невикористання пропозицій позивача).

4. Документи, які свідчать, що позивач або інша особа брали участь

у здійсненні робіт по впровадженню винаходу, раціоналізаторської пропозиції і промислового зразка

і ці докази у відповідача.

5. Докази того, що скаргу автора винаходу, раціоналізаторської пропозиції,

 промислового зразка по факту їх використання попередньо розглядав

керівник підприємства, організації або установи, а якщо у 15-денний

термін відповідь не надійшла - то докази того, що скарга надсилалась для розгляду.

СПОРИ ПРО ВИПЛАТУ ВИНАГОРОДИ 1. Позови про виплату винагороди за

використання винаходів.

1. Авторське свідоцтво про винахід.

2. Акт (інший доказ) про використання винаходу.

3. Письмовий розрахунок річної економії від використання винаходу

або розрахунок - обгрунтування справжньої цінності винаходу, який

не створює економії.

4. Довідка за формою про використання винаходу за даними статистичної

звітності, на підставі якої визначається економія міністерством

(відомством) при сплаті ними винагороди.

5. Докази, які засвідчують, що скаргу автора винаходу щодо правильності

розрахунку економії, розміру, порядку обчислення і строків виплати

винагороди за винахід і по факту його використання попередньо розглядав

керівник підприємства, організації або установи, а якщо у 15-денний

термін відповідь не надійшла - то докази того, що скарга надсилалась для розгляду.

Примітка:

Суд може призначити техиіко-економічну експертизу для визначення

розміру економії від впровадження винаходу і суми винагороди автору

                 »

2. Позови про виплату винагороди за використання раціоналізаторських пропозицій.

1. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.

2. Акт (інший документ) про прийняття раціоналізаторської пропозиції

до використання.

3. Письмовий розрахунок річної економії від використання раціоналізаторської

пропозиції або розрахунок-обгрунтування справжньої цінності раціоналізаторської

пропозиції, яка не створює економії.

4. Докази, які свідчать, що скаргу автора раціоналізаторської пропозиції

щодо правильності підрахунків і строків виплати винагороди за рацпропозицію

і по факту її використання попередньо розглядав керівник підприємства,

 організації або установи спільно із профспілковим органом, а якщо

позивач не отримав у 15-денний термін відповіді - то докази відправлення цієї скарги.

 

!!62

 

Примітка:

Суд (суддя) може призначити техніко-економічну експертизу для встановлення

розміру економії від впровадження раціоналізаторської пропозиції

і розміру винагороди автору.

3. Позови про виплату винагороди за використання промислових зразків.

1. Свідцтво на промисловий зразок.

2. Акт комісії про факт використання цього зразка згідно із формою

затвердженою Мінстатом України.

3. Письмовий розрахунок-обгрунтування про розмір винагороди позивачеві

за використання промислового зразка протягом першого року виготовлення виробу.

4. Докази, які підтверджують, що скаргу автора щодо розміру, порядку

обчислення і строків виплати винагороди за промисловий зразок і

встановлення факту його використання попередньо розглядав керівник

підприємства, міністерства, відомства спільно із профспілковим органом,

 а якщо протягом 15 днів позивач не одержав відповіді - то докази

того, що скарга надсилалась на розгляд.

4. Позови про розподіл винагороди між співавторами.

1. Авторське свідоцтво на винахід або відповідно посвідчення на

раціоналізаторську пропозицію, на промисловий зразок.

2. Довідка підприємства, організації про розмір призначеної винагороди

за прийнятий до використання винахід, раціоналізаторську пропозицію

чи промисловий зразок.

3. Письмова угода співавторів про розподіл між ними винагороди у

процентному відношенні, а у разі спору - докази про ступінь участі

кожного з них у створенні винаходу, раціоналізаторської пропозиції

або промислового зразка.

Примітки:

1. Розмір винагороди кожного із співавторів повинен відповідати

ступеню його участі у розробці винаходу, раціоналізаторської пропозиції

або промислового зразка. Для цього може бути проведена технічна експертиза.

2. Якщо спір про розподіл винагороди, співавтори можуть звернутися

з позовом до суду.

СПРАВИ ПО СПОРАХ ПРО УСПАДКУВАННЯ ^^".^^Х^ 1. Позови про право на спадкове майно і розподіл

йогсГв натурі.   '

1. Свідоцтво про право на спадщину, якщо воно видане. .У^у^ 'т^^

2. Свідоцтво (або копія) про смерть спадкодавця.

З- Докази, які підтверджують, що сторони є спадкоємцями на спадкове

майно (копія свідоцтва про шлюб, народження, про усиновлення, встановлення

батьківства, довідки будинкоуправлінь про те, що спадкоємці були

на утриманні померлого, довідки ЛТЕК про інвалідність тощо).

4. Опис і оцінка спадкового майна (з урахуванням зносу).

5. Документи, які засвідчують, що спадкове майно належало померлому

(договір про надання у безстрокове користування земельною ділянкою

для будівництва будинку на праві власності; договори купівлі-продажу,

 міни; ощадні книжки і виписки з особових рахунків ощадних (й інших)

 банків; довідки про паєнакопичення у кооперативі і довідки БТІ тощо).

6. Акт комісії або висновок будівельної експертизи про технічну

можливість розділення жилого будинку в натурі, якщо він входить

до спадкового майна. Примітки:

1. До розгляду справи про право на спадкове майно і його розділення

в натурі залучаються, як співвідповідачі, всі спадкоємці.

2. Предмети домашньої обстановки і ужитку згідно із законом переходять

до спадкоємців, які мешкали разом із спадкодавцем до його смерті

не менше одного року.

 

!!63

 

незалежно від їх черги і долі у спадщині. Із змісту закону тут треба

розуміти тих спадкоємців, які не лише проживали разом із спадкодавцем,

 а й користувалися цими речами повсякденно.

2. Позови про визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину

і розділення спадкового майна.

1. Свідоцтво про право на спадщину.

2. Докази, які підтверджують родинні зв'язки і встановлюють, що

позивач належить до спадкоємців за законом або заповітом (свідоцтво

про шлюб, про народження дітей, про усиновлення або встановлення

батьківства, виписка із метричної книги, довідка будинкоуправління

або копія рішення суду про перебування позивача на утриманні спадкодавця,

 копія рішення суду про встановлення факту родинних взаємин, довідка

ЛТЕК, заповіт, виконавчі листи про стягнення аліментів на батьків,

 свідоцтва про народження спадкодавця і спадкоємців тощо).

3. Опис і оцінка спадкового майна, враховуючи грошові вклади у банках,

 паєпако-пичення в кооперативі тощо.

4. Документи про належність спадщини померлому (довідка БТІ про

правову реєстрацію жилого будинку, договори купівлі-продажу, міни,

 дарча, виписки з особових рахунків, довідки правлінь ЖБК і кас

взаємодопомоги про паєнакопичсння, технічний паспорт, судновий квиток

та інші документи, які засвідчують право власності спадкодавця на

транспортні засоби тощо).

5. Акт комісії або висновок експертизи про технічну можливість поділу

жилого будинку в натурі, якщо він входить у спадщину.

3. Позови про визнання заповітів недійсними:

а) внаслідок недієздатності заповідача або перебування його у момент

складання заповіту в такому стані, коли він не міг розуміти значення

своїх дій і керувати ними;

1. Заповіт, посвідчений нотаріальною конторою або держадміністрацією.

2. Свідоцтво (або копія свідоцтва) про смерть спадкодавця.

3. Копія рішення суду про визнання спадкодавця недієздатним або

висновок судово-психіатричної експертизи про те, чи міг заповідач

в момент складання заповіту розуміти значення своїх дій і керувати ними.

б) внаслідок позбавлення спадкодавцем згідно із законом права на

обов'язкову долю у спадщині неповнолітніх або непрацездатних спадкоємців.

1. Заповіт засвідчений нотаріальною конторою або держадміністрацією.

2. Свідоцтво (або копія свідоцтва) про смерть спадкодавця.

3. Документи, які засвідчують родинні зв'язки неповнолітніх, непрацездатних

дітей, подружжя, батьків із спадкодавцем, а також документи, які

встановлюють непрацездатність подружжя, батьків і перебування інших

осіб на утриманні померлого (копії свідоцтв про шлюб, народження

дітей, про усиновлення, встановлення батьківства;

довідки ЛТЕК про інвалідність; довідки будинкоуправлінь про утримання тощо).

Примітка:

Якщо порушено право спадкоємців на обов'язкову долю у спадщині, суд вирішує питання про

недійсність заповіту лише в тій частині, яка становить обов'язкову

долю. Якщо видано свідоцтво про право на спадщину, то частково недійсним

визнається і це свідоцтво.

4. Позови про збільшення терміну для прийняття спадщини і визнання

за позивачем права на частину майна.

1. Свідоцтво (або копія) про смерть спадкодавця.

 

!!64

2. Докази, які свідчать, що затримка прийняття спадщини сталася 

з поважних причин довгострокове відрядження, хвороба тощо.  3. Для

спадкоємців за законом - докази, які підтверджують родинні  зв'язки

із спадкодавцем або факт перебування на утриманні не менше  одного

року (копії свідоцтв про шлюб, народження, про усиновлення,   встановлення

батьківства, довідки будин-коуправлінь тощо).  4. Акт опису і оцінки

майна.  5. Довідки про належність майна померлому (довідка БТІ про

право  власності на будівлю, договори, ощадні книжки, виписки з

особистих  рахунків банків, довідки про паєнакопичення в кооперативі

тощо).  Примітки:  1. На випадок, коли інших спадкоємців немає,

або спадкоємці, окрім  позивача, відмовились від спадщини, суд зобов'язаний

залучити до  участі в справі третю особу - представника фінансового

органу.  2. Подовжуючи пропущений з поважних причин строк для прийняття

спадщини,   прийнятої іншими спадкоємцями або переданої державі,

 суд повинен  також вирішити питання про визнання за позивачем права

па його частину  майна, яке збереглося в натурі, або па гроші, якщо

майно було реалізоване.  е3. Якщо жоден із спадкоємців не прийняв

спадщину, а майно не перейшло  у власність держави і суд, визнавши

причину пропуску строку на прийняття  спадщини поважною, подовжить

цей строк, спадкоємець має право у  будь-який час звернутися в нотаріальну

контору за свідоцтвом про  право на спадщину.  4. Вклад в установі

банку не входить'до складу спадкового майна  і на нього не поширюються

правила про порядок спадкування, якщо  вкладник зробив розпорядження

банку про видачу вкладу па випадок  своєї смерті будь-якій особі

чи державі.  ї. Позови по боргах спадкодавця.  1. Свідоцтво (копія)

 про смерть спадкодавця.  2. Акт опису і оцінки спадкового майна.

  3. Документи, які підтверджують борги спадкодавця (розписки, рішення

 суду й інші докази).  Примітки:  ^ 1. Шестимісячний строк, встановлений

для пред'явлення кредиторами  спадкодавцяХ претензій до спадкового

майна, належить до вимог, які  випливають із зобов'язань спадкодавця.

  ^ Цей строк не поширюється на позови третіх осіб про визнання

права  власності па майно і витребування належного їм майна.  2.

 Кілька спадкоємців, які прийняли спадщину, відповідають по боргах

 спадкодавця пропорційно їхній долі у спадщині.     У^/У ^У^-У^^

   ^Й^-/Й^  СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ^7/-^^ ^ІГ. ЙС/^Й ІЗ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ

ВІДНОСИН  ЗАЯВИ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ (О^ї-

Позови  про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.  ~"'"" 1.

 Свідоцтва (копії) про народження дітей.  2. Довідка про середньомісячний

заробіток відповідача за мінусом  прибуткового податку і довідка

про тс, що дитина перебуває на утриманні позивача.  3. Довідка з

місця роботи відповідача про те, чи не утримуються  з нього аліменти

згідно з іншими виконавчими листами.  ТіГ~2. Позови про стягнення

аліментів на неповнолітніх дітей з батьків,   Уукі мають доходи

від господарства на присадибній ділянці.  1. Свідоцтва (копії) про

народження дітей.

  !!65

  2. Довідки держадміністрації, адміністрації радгоспу, правління

 колгоспу про розмір присадибної ділянки, якою користується відповідач

 і розмір доходів від ведення господарства.  3. Довідка про сімейний

 стан відповідача.  3. Позови до батьків, які сплачують аліменти

на неповнолітніх дітей,  про покладення на них додаткових витрат,

 викликаних винятковими обставинами.  1. Свідоцтво (копія) про народження

дитини.  2. Висновок медичної експертизи, довідка медичної установи

й інші  документи, про те, що дитина має тяжке захворювання, каліцтво

і  ці виняткові обставини викликали додаткові витрати.  3. Довідки

про сімейний та майновий стан батьків.  4. Позови про стягнення

з батьків аліментів на дітей, які виховуються  в дитячих закладах.

  1. Свідоцтво (копії) про народження дітей.  2. Довідки про те,

 що діти виховуються в дитячих закладах.  3. Довідки про матеріальний

стан батьків.  4. Довідки про суму середньомісячного заробітку відповідача

за мінусом  прибуткового податку.  Примітки:  і. Витрати на користь дитячих установ стягуються лише

з батьків  і не стягуються з інших членів сім'ї, враховуючи фактичних

вихователів.  2. Одинокі матері, звільнені від сплати аліментів

на користь установ,   якщо діти перебувають там унаслідок дефектів

фізичного чи психічного розвитку.  5. Позови про стягнення з батьків

аліментів на непрацездатних повнолітніх  дітей, які потребують допомоги.

  1, Свідоцтва (копії) про народження дітей. 2. Довідка ЛТЕК про

інвалідність дітей.  3. Довідки.про сімейний та матеріальний стан

батьків і дітей, які  потребують допомоги.  4. Довідки органів соціального

захисту про розмір пенсії на непрацездатних дітей.   6. Позови про

стягнення аліментів на дітей, якщо вони залишаються  7 при кожному

з батьків.  1. Свідоцтва (копії) про народження дітей.  2. Довідки

про те, що діти проживають при*кожному з батьків.  3. Довідки про

заробітну плату, матеріальний і сімейний стан сторін.  7. Позови

про зменшення розміру аліментів на дітей на випадок:-----  а) якщо

у одного з батьків, зобов'язаного сплачувати аліменти, е  інші неповнолітні

діти;  1. Копія рішення суду про стягнення аліментів на дітей. 

2. Свідоцтва (копії) про народження дітей, які проживають спільно

 з платником аліментів.  3. Довідки: про суму середньомісячного

заробітку платника аліментів  за мінусом прибуткового податку; про

те, що інші неповнолітні діти  перебувають на його утриманні.  4.

 Довідка про наявність інших непрацездатних членів його сім'ї, 

 яким він повинен надавати допомогу (непрацездатних батьків; подружжя,

   фактичних вихованців тощо).  б) якщо батько (мати), з якого стягуються

аліменти, інвалід І чи II групи;  1. Копія рішення суду про стягнення

аліментів на дітей.

  !!66

  2. Довідка ЛТЕК про те, що платник аліментів інвалід І або II

групи.  3. Довідка органів соцзахисту про розмір пенсії по інвалідності

 платника аліментів.  4. Довідка про сімейний та матеріальний стан

платника аліментів.  5. Довідка про суму середньомісячного заробітку

платника аліментів  за мінусом прибуткового податку. Примітка: 

   /^ Інваліди III групи  не мають вимагати зменшення розміру аліментів.

  в) якщо дітн працюють і мають достатній заробіток.       .^--^"^^

 1. Копія рішення суду про стягнення з позивача аліментів на дітей^-"''^

(  2. Довідки про те, що діти платника аліментів працюють.     ,

/''        \  3. Довідки про заробітну плату його дітей^       

       ^'''  4. Довідка про середньомісячний заробіток платника

аліментів за  мінусом прибуткового податку.  , .__ 8. Позови про

зменшення розміру аліментів або звільнення від  їх сплати УУду зв'язку

з тим, щ.0 діти перебувають на повному утриманні  держави ."або

громадської організації.  1 ..Копія рішення суду про стягнення з

позивача аліментів на дітей.  2. Довідка про те, що літи перебувають

на повному утриманні держави  або громадської організації.  3. Довідка

про майновий стан платника аліментів.  4. Довідка про суму середньомісячного

заробітку платника аліментів  за мінусом прибуткового податку. 

>   'Х9. Позови про зменшення суми аліментів на дітей від різних

 жінок 1  у зв'язку з тим, що вона в сукупності перевищує розмір,

   передбачений законодавством. Х  1. Копії рішень судів, на підставі

яких позивачеві присуджені аліменти  на дітей різним жінкам.  ^^,

 2. Довідка про суму середньомісячного заробітку платника аліментів

 за мінусом ^^прибуткового податку._______________________'  ї^107

Позови про стягнення аліментів на одного з непрацездатних  членів

-^"подружжя.  1. Свідоцтво (копія) про шлюб сторін.  2. Висновок

ЛТЕК про інвалідність або свідоцтво (копія) про народження позивача.

  3. Документи, які засвідчують матеріальний і сімейний стан позивача

 і відповідача (довідки про їхню заробітну плату, пенсії, про інші

прибутки, про перебування на утриманні тощо).  4. Докази, які підтверджують

або спростовують негідну, аморальну  поведінку одного з подружжя

(копії постанов судових й інших органів,   характеристики тощо).

  11. Позови про стягнення аліментів на непрацездатного члена подружжя  У -рісля розірвання шлюбу.  1. Свідоцтво (копія)

 про розірвання шлюбу.  2. Свідоцтво про народження або висновок

ЛТЕК про інвалідність позивача.  3. Докази, які засвідчують матеріальний

і сімейний стан позивача  і відповідача (довідки про їхню заробітну

плату, пенсії, інші прибутки,   перебування на утриманні  12. Позови

про стягнення аліментів на дружину, яка є вагітною ^або  доглядає

за дитиною до трирічного віку.  1. Свідоцтво (копія) про шлюб. 

2. Довідки медичних закладів про те, що дружина вагітна.

  !!67

 

 

  3. Свідоцтво (копія) про народження дитини.  4. Довідки про матеріальний

стан сторін.  13. Позови про звільнення від подальшої сплати аліментів

на одного з подружжя.  1. Копія рішення суду про стягнення аліментів

на дружину.  2. Докази, які свідчать про зміну матеріального стану

сторін чи  групи інвалідності відповідача (довідки про заробітну

плату, пенсії  й інші прибутки позивача і відповідача, довідки про

перебування  на утриманні платника аліментів інших осіб тощо). 

3. Якщо той з розлученого подружжя, хто одержує кошти на утримання,

   вступив у новий шлюб, необхідно також копію свідоцтва про шлюб.

  1. Свідоцтва (копії) про народження позивача і відповідача, висновок

 ЛТЕК про інвалідність позивача (позивачів).  2. Документи про матеріальний

і сімейний стан позивача (позивачів)   і відповідача (відповідачів)

 (довідки про заробітну плату, пенсію,   інші прибутки, перебування

на утриманні тощо).  3. Докази, які засвідчують чи спростовують

те, що батьки ухилялись,   від виконання батьківських обов'язків

(копія вироку суду, копії  слідчих та громадських органів, інші

матеріали).  4. Докази, які свідчать про наявність у позивача інших

повнолітніх  дітей, до яких позов не пред'явлений (довідки будинкоуправлінь,

  копії свідоцтв про народження тощо).  15. .Позови про звільнення

повністю або частково від сплати заборгованості по аліментах.  1.

 Копія рішення суду про стягнення аліментів.  2. Довідка судового

виконавця про суму заборгованості по аліментах.  3. Довідки про

заробітну плату, матеріальний і сімейний стан платника аліментів.

  4. Докази, які засвідчують, що заборгованість по аліментах сталась

 через поважні причини (довідка медичної установи про хворобу боржника

 або довідки військкомату й інші документи).  Примітка:  Суд може

звільнити відповідача від сплати заборгованості, якщо встановить,

   що , сталась вона з поважних причин, а матеріальний і сімейний

 стан боржника не дає можливості її погасити.  СПРАВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ

ФАКТУ ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА Справи про встановлення  факту визнання

батьківства  1. Свідоцтво (копія) про народження дитини.  2. Свідоцтво

(копія) про смерть особи, яку заявниця просить визнати  батьком

дитини.  3. Докази, які засвідчують, що діти заявниці перебували

на утриманні  особи, з якою вона не була у шлюбі (довідки будинкоуправлінь,

 вуличних  комітетів про утримання дітей вказаною особою; копія

рішення суду  про стягнення з неї аліментів по факту виховання і

утримання дитини;   грошові перекази й інші документи, які свідчать

про матеріальну  допомогу заявниці в утриманні дітей).  4. Докази

того, що особа на утриманні якої перебувала дитина, визнавала  себе

її батьком (листування матері дитини з цією особою, її письмові

 заяви; виписки із особових справ, автобіографій тощо).  Примітки:

 1. Встановлення факту визнання батьківства можливе тільки щодо

дітей,   які народились до 1.10.68 р. і лише в разі смерті особи,

 на утриманні  якої була дитина, і яка визнавала себе батьком дитини.

  !!68

 

  2. Цей факт суд може встановити як у випадку, коли дитина була

на  утриманні особи на час її смерті, так і раніше, якщо ця особа

визнавала  себе батьком дитини.  3. Факт визнання батьківства встановлюється

судом у порядку особливого  провадження за заявою матері дитини,

 опікуна (піклувальника), самої дитини після досягнення повноліття,

 а також інших осіб, яким надано  таке право, якщо при цьому не

виникає спору про право матеріальне.

 

 

  СПРАВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА Позови про встановлення батьківства.  '1. Свідоцтво (копія) про народження

дитини.  2. Докази, які засвідчують спільне проживання і ведення

спільного  господарства матір'ю дитини і відповідачем до народження

дитини  або спільне виховання чи утримання дитини (довідки будинкоуправління,

   вуличних комітетів; листування сторін; грошові перекази, документи

 про отримання посилок; письмові клопотання з приводу надання сім'ї

 житлоплощі, путівок; виписки з особової справи тощо).  3. Докази,

 які свідчать про визнання відповідачем батьківства, враховуючи

 період вагітності матері дитини '(листи, його анкети, заяви тощо)

  , котрі з достовірністю підтверджують факт визнання відповідачем

батьківства.  4. Якщо водночас ставиться питання про стягнення аліментів,

 то необхідно  додати довідку про середньомісячний заробіток за

мінусом прибуткового  податку. Примітки:  1. Судовий порядок встановлення

батьківства застосовується лише  до дітей, які народились після

1.10.68 р.  2. Встановлення батьківства розглядається судами у позовному

провадженні.   В порядку особливого провадження справи розглядаються

тільки стосовно  померлих осіб, батьківство яких встановлюється.

 До участі у справі  повинні бути залучені зацікавлені громадяни

і організації.  Якщо виникає спір про право цивільне, суд залишає

заяву без розгляду  і роз'яснює зацікавленим особам їхнє право пред'явити

позов на загальних підставах.  3. Позовна давність на згадані справи

не поширюється.  4. Якщо є запис про батька, зроблений органами

ЗАГС - суди не повинні  приймати вказані позови до розгляду.

  СПРАВИ ПРО ОСКАРЖЕННЯ БАТЬКІВСТВА В АКТОВИХ ЗАПИСАХ ПРО НАРОДЖЕННЯ

ДІТЕЙ  Позови про визнання недійсним запису про батьківство в свідоцтві

 про народження дитини.  1. Свідоцтво (копія) про народження дитини.

  2. Якщо позивач посилається на неспроможність мати дітей, необхідний

 висновок судмедекспертизи.  3. Докази, які свідчать, що на час

зачаття дитини сторони разом  не проживали (довідки адміністрації

про тимчасовий виїзд в іншу  місцевість, відрядження, лікування

тощо). Примітки:  1. Особа, записана батьком або матір'ю може оспорити

запис протягом  року з часу, коли їй стало про нього відомо. Неповнолітній

веде  відлік річного терміну оскарження з часу досягнення 18 років.

  2. Позовна давність по цих справах може бути припинена, перервана

і відновлена.  3. Суддя не може приймати до розгляду позови щодо

оскарження запису,   про батьківство від осіб, які за рішенням суду

сплачують аліменти.  СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИХОВАННЯМ ДІТЕЙ 1. Позови

про передачу дітей  на виховання від одного до іншого.  1. Свідоцтво

(копія) про шлюб. 2. Свідоцтво (копія) про народження дитини.

  !!69

  3. Акти обстежень умов життя обох батьків, які претендують на

виховання  дітей, висновки органів опіки і піклування.  4. Інші

письмові дані, які характеризують поведінку батьків (копії  рішень

народного суду, батьківського комітету, постанов загальних  зборів,

 комісій, у справах неповнолітніх тощо).  Примітка:  Розглядаючи

ці справи необхідно з'ясувати, хто з батьків спроможний  забезпечити

краще виховання дітей; вік дітей і їхню прихильність  до одного

з батьків; матеріальні й житлово-побутові умови, особисті  якості

кожного з батьків. Х_________________  2. Позови органів опіки і

піклування про участь одного з батьків,    уякий проживає окремо,

 у вихованні дітей.  1і. Свідоцтва (копії) про народження дітей.

  2. Копія рішення органу опіки і піклування про участь батька,

який  проживає окремо, у вихованні дітей, а також матеріали перевірки

 органів опіки і піклування умов життя дітей та їхніх батьків. 

3. Інші докази, які свідчать про те, що батько, з яким залишились

 діти, перешкоджає іншому батьку спілкуватись із дітьми і брати

участь  у їхньому вихованні (акти тощо).   3. Позови батьків про

повернення дітей від інших осіб (родичів,   опікунів і т. д.)  1.

 Свідоцтва (копії) про народження дітей.  2. Акти обстежень умов

життя батьків і осіб, які утримують у себе їхніх дітей;  висновки

органів опіки і піклування.  3. Інші письмові дані, які характеризують поведінку сторін, що претендують

 на виховання дітей; їхнє ставлення до дітей, особисті якості позивачів

 і відповідачів (копії рішень народних судів, матеріали органів

міліції,   характеристики з місця роботи тощо).  4. Позови про відібрання

дітей від одного або обох батьків  без позбавлення батьківських

прав.  1. Свідоцтва (копії) про народження дітей.  2. Докази, які

свідчать, що залишати дітей у осіб, з якими вони  мешкають, небезпечно

для дітей (довідки і висновки медичних установ  про душевну хворобу

або інше хронічне захворювання відповідача;  акти і висновки органів

опіки і піклування тощо).  5. Позови про позбавлення батьківських

прав.  1. Свідоцтва (копії) про народження дітей.  2. Акти обстежень

умов життя дітей.  3. Висновки органів опіки і піклування, комісії

у справах неповнолітніх.  4. Протоколи міліції, копії вироків суду,

 постанови слідчих органів.  5. Характеристики на батьків.  6. Довідки

медичних закладів про те, що батьки страждають хронічним  алкоголізмом

або наркоманією.  7. Довідку про середньомісячний заробіток відповідача

за мінусом  прибуткового податку. Примітка:  Якщо батьківських прав

позбавляють обох батьків, дитину передають  на утримання  органів

опіки і піклування. Пі споавц у^у/ія^яктля  за участю прокурора.

---------  6. Позови про поновлення в батьківських правах.  1. Копія

рішення або вироку суду про позбавлення батьківських прав.  2. Докази,

 які підтверджують, що поведінка батьків змінилась і вони  спроможні

виховувати дітей (акти про умови життя дітей і батьків,   висновки

органів опіки і піклування, довідки медичних установ про  стан здоров'я

позивача, характеристики тощо).

  !!70

  Примiтка:

  Поновлення в батькiвських правах неможливе, якщо дiти усиновленi

iншими   особами i усиновлення не вiдмiнено або не визнано недiйсним.

  У? 7. Позови про визнання усиновлення недiйсним.

  '_є. Копiя рiшення органiв опiки i пiклування (держадмiнiстрацiє)

 про усиновлення.

  2. Документи, якi встановлюють, що усиновителем у особа, позбавлена

батькiвських   прав або визнана недiуздатною чи обмежено дiуздатною

(копiє рiшень судiв).

  3. Докази, якi пiдтверджують, що рiшення про усиновлення грунтувалось

на   неправдивих документах, або усиновлення було фiктивним (копiя

вироку суду, копiє   постанов слiдчих органiв, акти, iншi матерiали

перевiрок тощо).

  _ С 8. Позови про скасування усиновлення.

  ї_^ 1. Копiя рiшення органу опiки i пiклування (держадмiнiстрацiє)

 про усиновлення.

  2. Письмова згода батькiв на усиновлення.

  3. Письмова згода подружжя-усиновителя на усиновлення.

  4. Докази, якi пiдтверджують, що усиновитель ухиляуться вiд виконання

обов'язкiв   по вихованню дитини, або зловживау своєми правами або

жорстоко поводиться з   дитиною (акти органiв опiки i пiклування,

 i висновки органiв охорони здоров'я, освiти;

  iншi акти, копiє вироку суду, постанови слiдчих органiв тощо).

  -ДПРАВIЄ ПРО Р001РВАIПМ ШЛЮПУ О^/У^ ?//'"^ ^'Юi

  їУ/I ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДIЙСЙГОГ" С/тО г '   -\

  1. Позови иро розiрвання шлюбу: ЙЙI-^ЙР",^^^   а) позови про розiрвання

шлюбу;'^у4'' ^^^         1. Свiдоцтво про шлюб.           ,,   

        \   * 2. Докази, якi свiдчать, що сiм'ю неможливо зберегти

(копiє рiшень, вирокiв суду,   довiдки медичних закладiв, акти комiсiй;

 iншi документи, якi свiдчать про важкi   взаумини подружжя).

  Примiтка:

  З метою примирення подружжя, суд може вiдкласти розгляд справи

на строк до б   мiсяцiв.

  ?_6) умбвН НрО розiрвання шлюбу а одним iз подружжя, ияананнм

  ї'""недiуздатним через душевну хворобу, при наявностi спору  

про дiтей, подiл майна, виплату алiментiв);

  1. Свiдоцтво про шлюб.

  2. Копiя рiшення суду про визнання одного з подружжя недiуздатним

внаслiдок   душевноє хвороби.

  3. Докази про наявнiсть майна i його вартiсть, про розмiр пенсiє,

 акти обстеження   умов життя дiтей, висновки органiв опiки i пiклування.

  ї^ в) позови про розiрвання шлюбу з одним iз подружжя, засудженим

  до позбавлення волi на строк не менше 3-х рокiв при наявностi спору   (про дiтей, подiл майна, виплату алiментiв).

  1. Свiдоцтво про шлюб.

  2. Виписка з вироку суду, на пiдставi якого вiдповiдач засуджений

до позбавлення   волi на строк не менше 3-х рокiв.

  3. Докази, якi пiдтверджують придбання жилого будинку й iншого

майна, iрго   вартiсть, довiдка про розмiр пенсiє позивача, акти

обстежень умов життя дiтей,

  ВИСНОВКИ Органiв ОПIКИ i 11|К "у ї'ї"'"*' ч-пшо^_______________.______*

  V 2. Позови про визнання шлюбу недiйсним.

  '  1. Свiдоцтво про шлюб.

  ^ є. Докази, якi пiдтверджують наявнiсть обставин, що перешкоджали

укладенню   шлюбу (копiя свiдоцтва про шлюб вiдповiдача або позивача

з iншою особою; копiя

  !!71

 

рішення суду про визнання одного з подружжя- недієздатним внаслідок

душевної хвороби; копії їхніх свідоцтв про народження; копія свідоцтва

про усиновлення; акти й інші документи, які засвідчують фіктивність

шлюбу, укладення шлюбу між близькими родичами тощо).

3. Документи, які засвідчують про зміни в харак»-ері відносин між

сторонами, які не мали раніше наміру створити сім'ю (довідки про

спільне проживання і ведення господарства, листування й інші дані)

.________________       ___,-...

'" У СПРАВИ ПРО МАЙНОВІ СПОРИ ПОДРУЖЖЯ /    1. Позови одного з подружжя

до другого про право власності на жилий будинок і поділ його в натурі.

1. Правовстановлюючі документи на жилий будинок (нотаріально завірений

договір, про надання земельної ділянки під будівництво індивідуального

жилого будинку на праві власності; договір купівлі-продажу будинку,

 міни, дарча, свідоцтво про право на спадщину, довідка БТІ).

2. Докази того, що будинок споруджувався або купувався подружжям

у шлюбі (свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу; акт прийомки будинку

в експлуатацію й інші документи).

3. Акт комісії про вартість будинку і його частин.

4. Висновок фахівців про можливість поділу будинку, вартість перебудови

(персо-бладання), варіанти поділу, план поділу.

5. Довідка про те, з яким з подружжя проживають неповнолітні діти.

,-2. Позови про поділ між подружжям вкладів, які зберігаються в

кредитних установах.

1. Свідоцтво (копія) про шлюб чи припинення шлюбу.

2. Виписка із особового рахунку кредитної установи про наявність і суму вкладу.

Й, у 3. ІІозови подружжя про розділення майна (крім жилого будинку Х'і вкладів).

с^у   1. Свідоцтво (копія) про шлюб чи припинення шлюбу.

2. Акт опису майна із зазначенням його вартості й часу придбання.

3. На випадок спору між подружжям щодо вартості майна, необхідно

мати висновок експертизи про справжню вартість цього майна.   ..

______::--Д-й» у/У-

^дов^ви^.^. .^ЙІЙО^

ПОЗОВИ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ                        ' Й СТЯГНЕННЯ

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ

Позови про поновлення на роботі й стягнення заробітної плати за

час вимушеного прогулу:

1) звільнених у зв'язку з незадовільним результатом випробування в роботі.

і. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу

позивача. ^С^ЗЛ^опія наказу про звільнення з роботи.

3. Докази, які підтверджують обгрунтованість тверджень адміністрації

про тс, що позивач не витримав випробування (висновки фахівців,

матеріали перевірок, доповідні записки, акти і відомості про брак,

 документ» відділу технічного контролю тощо).

4. Довідка про заробітну плату позивача за фактично відпрацьований час. Примітки:

1. Необхідно з'ясувати, чи була домовленість сторін про встановлення випробування.

2. Випробування не встановлюється для осіб молодших 18 років, випускників

ПТУ, молодих спеціалістів, інвалідів Збройних Сил, направлених на

роботу за рахунок

 

!!72

 

броні. Випробування не встановлюється також при прийомі на роботу

чи переведенні в іншу місцевість, на інше підприємство.

2) звільнених у зв'язку з набранням чинності вироку суду.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийняття і звільнення з роботи.

2. Копія вироку суду стосовно позивача.

3. Довідка про заробітну плату за два останніх місяці.

4. Копія рішення комісії по трудових спорах.

Пр й м і т к а:

Звільнення з цих підстав можливе лише в тому випадку, коли особа засуджена до позбавлення волі,

виправних робіт не за місцем роботи, тобто позбавлена можливості

продовжувати роботу.

3) звільнених за власним бажанням.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу

і звільнення з роботи.

2. Заява працівника про звільнення за власним бажанням.

3. Докази того, що заява написана примусово (дисциплінарні стягнення,

 обговорення поведінки працівника на зборах, на засіданні профспілкової

організації тощо).

4. Довідка про заробіток за 2 останні місяці.

5. Якщо на це місце прийнятий інший працівник, необхідно додати

наказ (контракт) про його прийом на роботу.

6. Копія рішення комісії по трудових спорах.

»7. Довідки про сплачені суми при звільненні працівника.

4) звільнених у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом позивача на роботу.

2. Копія наказу про звільнення з роботи.

3. Докази, які засвідчують факт скорочення штату або чисельності

працівників (штатні розклади, урядові документи, матеріали про скорочення

фонду заробітної плати, матеріали про зміну характеру роботи підприємства,

 які тягнуть за собою зміни в кількості працюючих тощо).

4. Характеристика на позивача.

5. Довідка про сімейний стан позивача із зазначенням кількості працюючих і утриманців.

6. Документи, які характеризують попередню діяльність позивача (наявність

кваліфікації, освіти, навиків і вміння тощо).

7. Довідка про заробіток за останні 2 місяці.

8. Довідка про оклад посадової особи, якщо вона притягується до

участі у процесі, як третя особа на стороні відповідача.

9. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача з цих мотивів.

10. Довідка про сплачені суми при звільненні та за час вимушеного прогулу.

11. Докази того, що позивачеві була запропонована інша робота і

він від неї відмовився (акти, заяви, письмові пояснення, штатні

розклади тощо.)

5) звільнених у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній

посаді чи виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації

або стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом позивача на роботу.

2. Копія наказу про" звільнення позивача з роботи.

 

!!73

 

3. Документи, які засвідчують непридатність позивача до виконання

даної роботи (акти, матеріали перевірок, доповідні тощо).

4. Висновок ЛТЕК (ЛКК) про стан здоров'я позивача і неможливість

подальшого виконання роботи.

5. Докази того, що адміністрація не мала змоги перевести позивача

на іншу роботу або він відмовився від переведення (акти, заяви,

перевідні записки, письмові пояснення позивача про причини відмови

від переводу, штатні розклади тощо).

6. Довідки про сплачені суми при звільненні та за час роботи в іншій

організації (час вимушеного прогулу).

7. Довідка про зарплату за 2 останніх місяці перед звільненням.

8. Довідка про оклад посадової особи, якщо вона притягується як

третя особа на стороні відповідача.

9. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача із зазначених мотивів.

6) звільнених за систематичне невиконання працівником обов'язків,

 покладених на нього згідно із договором (контрактом).

Й1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу

і звільнення з роботи. Докази застосування дисциплінарних стягнень,

 інші докази систематичності порушень (копії рішень трудового колективу тощо).

3. Довідки про заробітну плату за 2 останні місяці.

4. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

5. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача із зазначених мотивів.

7) звільнених за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше

3-х годин протягом дня без поважних причин).

1. Копія наказу про звільнення з роботи.

2. Докази, які підтверджують або спростовують факт прогулу (виписки

з табелю, акти, доповідні записки, рапорти, лікарняний листок, довідка

медичного закладу, транспортних організацій, документи, які засвідчують, що працівник залишив роботу без попередження тощо).

3. Довідка про заробітну плату за 2 останні місяці.

4. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується, як третя

особа на стороні' відповідача.

5. Копія постанови профспілкового комітету про згоду на звільнення

позивача із зазначених мотивів.

8) звільнених у зв'язку з неявкою на роботу більше 4-х місяців підряд

через тимчасову непрацездатність.

1. Копія наказу про звільнення позивача з роботи.

2. Документи, які засвідчують тривалу відсутності позивача па роботі

через хворобу (довідки, лікарняні листки, виписки з табелів тощо).

3. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

4. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

5. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача із зазначених мотивів.

Примітка:

Якщо працездатність втрачена внаслідок професійного захворювання

чи трудового каліцтва, робоче місце зберігається до відновлення

працездатності або встановлення групи інвалідності.

Відпустка по вагітності і пологах не може служити підставою для звільнення.

 

!!74

 

9) звільнених у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який

раніше виконував цю роботу.

1. Копія наказу про звільнення позивача з роботи.

2. Копія рішення КТС або профспілкового органу, чи рішення суду,

 вищестоящого органу управління про поновлення на роботі раніше

звільненого працівника і виписка з наказу про його поновлення на роботі.

3. Довідка про сплачені суми при звільненні позивача з роботи та

заробітки за час роботи в іншому місці.

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

6. Докази того, що позивач відмовився від переводу на іншу роботу

або про те, що не було можливості перевести його на іншу роботу

(акти, заяви, письмові пояснення, штатні розклади тощо).

7. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача із зазначених 'мотиві в.

10) звільнених за крадіжку по місцю роботи.

1. Копія наказу про звільнення позивача з роботи.

2. Копія вироку суду, що набрав чинності або постанова органу про

накладання адміністративного стягнення чи вжиття заходів громадського впливу.

3. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

4. Довідка про оклад керівника, якщо,він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

5. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача із зазначених мотивів.

6. Довідки про заробітну плату в іншій організації та інші виплати.

11) звільнених у зв'язку з втратою довіри до працівників, які безпосередньо

обслуговують гроші або матеріальні цінності.

1. Копія наказу (розпорядження, контратку) про прийом позивача на роботу.

2. Копія наказу про звільнення з роботи.

3. Документи, які послужили підставою для втрати довіри до працівника

з боку адміністрації (акт ревізії, матеріали перевірок, недостачі,

 надлишки, порушення правил торгівлі, крадіжки, недбалість у роботі тощо).

4. Довідка про заробітну плату за останні 2 місяці.

5. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

6. Копія профспілкового органу про згоду на звільнення із зазначених мотивів.

7. Довідки про заробітну плату в іншому місці та інші виплати.

8. Договір про матеріальну відповідальність.

12) звільнених за аморальні вчинки, несумісні з діяльністю працівників,

 які займаються виховною роботою.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом позивача на роботу.

2. Копія наказу про звільнення з роботи.

3. Докази ведення виховної роботи.

4. Докази скоєння аморальних вчинків (акти перевірок, протоколи

педагогічних рад, постанова судді, слідчих органів, довідки медичних

закладів, інші документи про негідну поведінку позивача).

5. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

6. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

 

!!75

 

7. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення із зазначених підстав.

8. Довідка про заробітну плату в іншому .місці та інші виплати.

ПОЗОВИ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ЗВІЛЬНЕНИХ З ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ,

 ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СКОРОЧЕННЯМ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО

ШТАТУ ПРАЦІВНИКІВ

Позови про поновлення на роботі звільнених з підприємств, установ,

 організацій працівників у зв'язку із скороченням чисельності або

штату працівників.

1. Копія наказу (розпорядження) про звільнення позивача з роботи.

2. Копія наказу керівника про звільнення працівників й інші документи,

 які підтверджують рішення адміністрації, виходячи з виробничих

інтересів, про здійснення заходів по скороченню чисельності або

штату працівників (виписки штатного розкладу, рішення загальних зборів тощо).

3. Письмове попередження позивача про можливе звільнення і пропозиція іншої роботи.

4. Докази, які засвідчують якості працівника: кваліфікацію, освіту,

 досвід,' навики, вміння тощо.

5. Докази того, що позивач відмовився від запропонованої іншої роботи

на тому ж чи іншому підприємстві, та мотиви відмови.

6. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

7. Довідка про виплати при звільненні, заробітки в іншому місці

та інші виплати.

8. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення

позивача із вказаних підстав.

ПОЗОВИ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ Й СТЯГНЕННЯ

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ, ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

 З ЯКИМ РОЗІРВАНИЙ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ВСТАНОВЛЕНИХ

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ

Позови працівників про поновлення на роботі й стягнення заробітної

плати за час вимушеного прогулу, трудовий договір (контракт) з якими

розірваний внаслідок порушення законодавства і встановлених правил

прийому на роботу:

1. Прийнятих на роботу осіб, які не досягли 16-річного віку.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про припинення трудового договору (або копія наказу,

 яким визнано наказ про прийом на роботу, як такий, що виданий із

порушенням законодавства чи правил прийому на роботу).

3. Копія свідоцтва про народження позивача.

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Копія рішення комісії по трудових спорах.

6. Довідки про заробітну плату за роботу в іншій організації та інші виплати.

Примітка:

Особи, які досягли 15-річного віку, можуть бути прийняті на роботу

зі згоди профспілкового органу підприємства.

2. Осіб, допущених до медичної і фармацевтичної діяльності без підготовки

у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про припинення трудового договору (або копія наказу,

 яким визнано наказ про прийом на роботу, як такий, що виданий з

порушенням законодавства чи правил прийому на роботу).

 

!!76

 

3. Докази, які засвідчують чи спростовують те, що позивач має відповідну

медичну (фармацевтичну) підготовку (копія диплома чи інший письмовий документ).

4. Довідка про заробітну плату за 2 останні місяці.

5. Копія рішення комісії по трудових спорах.

6. Довідка про заробітну плату за роботу в іншій організації та інші виплати.

3. Прийнятих на роботу осіб, які позбавлені вироком суду права займати

певні посади або займатись певною діяльністю протягом визначеного судом строку.

1. Копія наказу про припинення трудового договору (або копія наказу,

 яким визнано недійсним наказ про прийом на роботу, як такий, що

виданий з порушенням законодавства чи правил прийому на роботу).

3. Копія вироку (про заборону займати певні посади і займатись певною діяльністю).

4. Довідка про заробітну плату за останні 2 місяці.

5. Колія рішення комісії по трудових спорах.

6. Довідка про заробітну плату в іншій організації та інші виплати.

4. Прийнятих на роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю

осіб, засуджених раніше за крадіжки та інші злочини, якщо судимість

не знята і не погашена.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про припинення трудового договору (або копія наказу, яким визнано недійсним наказ про прийом на роботу,

 як такий, що виданий з порушенням законодавства чи правил прийому на роботу).

3. Докази того, що позивач прийнятий на роботу, яка пов'язана з

матеріальними цінностями (зокрема, договір про прийняття на себе

повної матеріальної відповідальності, інші письмові документи про

те, що робітник безпосередньо обслуговує грошові чи товарні цінності

- займається прийомом, зберіганням, транспортуванням і розподілом

цих цінностей).

4. Докази того, що судимість не знята і не погашена (копія вироку,

 довідка про судимість, виписки з трудової книжки тощо).

5. Довідка про заробітну плату позивача за останні 2 місяці.

6. Копія рішення комісії по трудових спорах.

7. Довідки про заробітну плату в іншій організації та другі виплати.

ПОЗОВИ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ І СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА

ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ ПРИ ПЕРЕВОДІ НА ІНШУ РОБОТУ

Позови про поновлення на попередній роботі і стягнення заробітної

плати за час вимушеного прогулу при переведенні на іншу роботу:

1. Переведених на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про переведення на іншу роботу.

3. Докази, які підтверджують, що позивач приступив до виконання

нової роботи (виписка з табеля, акти тощо).                          -

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Довідка про різницю в заробітку позивача за час виконання ним

нижчеоплачуваної роботи.

6. Копія рішення комісії по трудових спорах. П р й м і тк й:

\. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди

працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі,

організації на інше робоче місце,

 

!!77

 

в інший структурний підрозділ в тій же місцевості,, доручення роботи

на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації

або посади, обумовленої трудовим договором (контрактом).

Адміністрація не має права переміщувати (переводити) працівника

на роботу, яка протипоказана йому за станом здоров'я.

2. Працівників, які за станом здоров'я потребують іншої {легшої)

 роботи, адміністрація повинна на їхнє бажання перевести на таку

роботу відповідно до медичних висновків як тимчасово так і без обмеження строку.

3. Вагітні жінки відповідно до медичного висновку також переводяться

на іншу (легшу) роботу, яка не має шкідливих факторів, із збереженням

середнього заробітку на попередній роботі.

2. Переведених на роботу на інше підприємство, установу, організацію

або іншу місцевість.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про переведення позивача на інше підприємство, установу,

 організацію або іншу місцевість.

3. Докази, які засвідчують, що позивач приступив до виконання роботи

на іншому підприємстві (табель, акти тощо).

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Довідка про різницю в заробітку за час виконання ним нижчеоплачуваної роботи.

6. Копія рішення комісії по трудових спорах.

7. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача.

3. Переведених у зв'язку з виробничою потребою.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про переведення.

3. Докази, які підтверджують обгрунтованість тимчасового переведення

(стихійне лихо, аварія, акти, висновки комісії та інші матеріали,

 які свідчать про необхідність переведення з метою запобігання нещасним

випадкам, простоям, загибелі й псуванню майна тощо).

4. Документи, які встановлюють необхідність заміни відсутнього працівника

(довідка медичного закладу тощо).

5. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

6. Довідка про різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи.

7. Копія рішення комісії по трудових спорах.

8. Довідка про оклад керівника, якщо він притягується як третя особа

на стороні відповідача. Примітка:

Виробнича потреба - це термінова, невідкладна, завчасно непередбачена робота.

ПОЗОВИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБГРУНТОВАНИМИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ

Позови про визнання необгрунтованими дисциплінарних стягнень.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Копія наказу про дисциплінарне стягнення.

3. Письмові пояснення порушника дисципліни (або акт про відмову

надати такі пояснення).

4. Докази, які підтверджують факт і дату порушення дисципліни, тобто

невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов'язків (виписки

з табелю, акти, доповідні, рапорти, копії рішень трудового колективу,

 товариського суду, постанов громадських організацій).

5. Копія рішення комісії по трудових спорах.

то

 

!!78

 

ПОЗОВИ ПРО ЗМІНУ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЧИНИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ТРУДОВИЙ

ДОГОВІР (КОНТРАКТ) З ЯКИМ РОЗІРВАНИЙ З ІНІЦІАТИВИ АДМІНІСТРАЦІЇ

Позови про зміну формулювання причини звільнення і стягнення заробітної

плати за час вимушеного прогулу.

1. Копія наказу про звільнення з роботи.

2. Документи, які засвідчують факт невідповідності формулювання

підстави для звільнення (виписки з трудової книжки; матеріали, які

стали підставою для звільнення позивача з роботи; акти, доповідні

записки, висновки тощо).

3. Докази, які свідчать, що формулювання підстав для звільнення

перешкоджало вступу на іншу роботу (копія наказу про прийом на роботу

на інше підприємство, відмова у прийомі на роботу тощо).

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Копія постанови профспілкового органу про згоду на звільнення.

ПОЗОВИ ПРО РОЗІРВАННЯ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

Позови про розірвання строкового трудового договору (контракту)

з ініціативи працівника.

1. Копія наказу (розпорядження, контракту) про прийом на роботу.

2. Заява позивача на ім'я адміністрації про розірвання трудового

договору (контракту).

3. Докази, які свідчать, що угоду розірвано через важливі причини

(довідки ЛТЕК або ЛКК про інвалідність чи хворобу; документи, які

свідчать про порушення адміністрацією законодавства, трудового договору

(контракту), інші документи).

4. Копія рішення комісії по трудових спорах.

ПОЗОВИ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І КОМПЕНСАЦІЙ Позови про стягнення

заробітної плати:

1. У разі невиконання норм виробітку.

1. Докази, які підтверджують невиконання позивачем норм виробітку

і його вину (відсутність вини) в цьому (облік робочого часу, виготовленої

продукції, наряди, завдання, акти, висновки тощо).

2. Довідка про оклад (тарифну ставку, розцінки).

3. Письмовий розрахунок позову (платіжна відомість).

4. Копія рішення комісії по трудових спорах.

2. У разі виготовлення продукції, яка виявилась браком.

1. Докази, які підтверджують, що продукція бракована і доводять

вину (відсутність вини) у цьому працівника (акт на брак, накопичувальні

відомості, висновки служби технічного контролю тощо).

2. Довідка про оклад (тарифну ставку, розцінки тощо).

3. Письмовий розрахунок позову (платіжна відомість).

4. Копія рішення комісії ію трудових спорах. 3. У разі простоїв.

1. Докази, які підтверджують час простою і вину (відсутність вини)

 позивача при цьому (листки простою, накопичувальні відомості, виписки

з табелів, акти, рапорти, доповідні записки тощо).

2. Довідка про оклад (тарифну ставку, розцінки тощо).

3. Письмовий розрахунок позову (платіжна відомість).

4. Копія рішення комісії но трудових спорах.

 

!!79

 

 

4. У разі затримки видачі трудової книжки.

1. Копія наказу про звільнення позивача з роботи.

2. Докази, які встановлюють або спростовують вину адміністрації

в затримці видачі трудової книжки (акти, заяви про відмову видачі

трудової книжки; документ, на якому є підпис позивача про одержання

трудової книжки; поштова квитанція про відправлення книжки адресатові тощо).

3. Докази, які підтверджують вимушений прогул позивача у зв'язку

з затримкою видачі трудової книжки (копія наказу про прийом позивача

на роботу на інше підприємство тощо).

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Копія рішення комісії по трудових спорах.                              "'

5. За понаднормову роботу.

1. Документи, які підтверджують понаднормову роботу позивача (виписки

з табеля, журнали й інші документи обліку надурочної роботи.

2. Докази виконання понаднормової роботи за вказівкою адміністрації

(копія наказу, розпорядження, акти тощо).

3. Грошовий розрахунок, що належить сплатити за понаднормову роботу.

4. Копія рішення комісії по трудових спорах.

6. За роботу у вихідні і святкові дні.

1. Докази, які підтверджують роботу позивача у вихідні або святкові

дні (виписка з табеля, копія наказу, розпорядження тощо).

2. Грошовий розрахунок, що належить сплатити за роботу у вихідні

або святкові дні.

3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

7. За тимчасове заміщення.

1. Документи про те, що позивач не є штатним заступником або помічником

відсутнього працівника і довідка про заробіток позивача на основній

роботі, та на якій він заміщав іншого працівника.

2. Виписка з наказу (розпорядження) про тимчасове заміщення.

3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

8. Про стягнення компенсації за невикористану відпустку.

1. Документ із зазначенням тривалості відпустки позивача і часу,

 за який він не користувався відпусткою.

2. Довідка про заробітну плату за 12 місяців, що передували відпустці.

3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

9. Про стягнення вихідної допомоги.

1. Виписка з наказу про звільнення позивача з роботи.

2. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

10. Про стягнення заробітної плати, добових і відшкодування інших

витрат, пов'язаних із службовим відрядженням.

1. Виписка з наказу (розпорядження) про відрядження.

2. Посвідчення про відрядження або інший документ, який засвідчу?

 час перебування у відрядженні.

3. Документи, які засвідчують витрати, пов'язані з відрядженням

(рахунки, квитанції, проїзні документи, довідки про вартість проїзду

та інше), а також довідка про те, що за час відрядження позивачеві

не була сплачена заробітна плата.

4. Довідка про заробітну плату позивача за 2 останні місяці.

5. Копія рішення комісії по трудових спорах.

 

!!80

 

 

11. Про стягнення компенсацій при переїзді ва роботу в іншу місцевість.

1. Докази, які засвідчують про переїзд позивача на роботу в іншу

місцевість (укладений трудовий договір, контракт, інші документи).

2. Документи, які підтверджують розмір встановлених законодавством

України компенсацій:

а), вартість' проїзду працівника і членів його сім'ї (проїзні квитки,

 довідки про вартість проїзду тощо);

6) вартість витрат на перевезення майна (вантажні квитанції тощо);

в) добові;

г) довідка про разову допомогу на самого працівника і кожного, хто а ним

 

 

СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

СПРАВИ ПО СКАРГАХ НА ДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ Справи по скаргах

на дії адміністративних органів.

1. Складений уповноваженою посадовою особою або представником громадської

організації протокол про адміністративне правопорушення.

2. При наявності письмових пояснень і зауважень особи, що скоїла

правопорушення, щодо змісту протоколу і мотивів своєї відмови підписати

його - необхідно затребувати ці документи.

3. Документи про застосування до порушника адміністративного стягнення

(залежно від органу, який його наклав):

а) постанова адміністративної комісії;

б) постанова комісії у справах неповнолітніх;

в) рішення (розпорядження) держадміністрації (представника Президента України);

г) постанова іншого органу (посадової особи).

4. Розписка про вручення (із зазначенням дати) копії постанови про

адміністративне правопорушення особі, відносно якої вона прийнята.

5. Якщо застосовані адміністративні стягнення (конфіскація чи сплатне

вилучення предмета, який був знаряддям скоєння або безпосереднім

об'єктом адміністративного правопорушення, або позбавлення спеціального

права, наданого заявнику (права управління транспортними засобами,

 права полювання) - затребувати копію відповідної постанови.

Примітка:

Рішення народного суду по цих справах не може бути оскаржене в касаційному порядку.

[справи ПО СКАРГАХ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН

Справи по скаргах на неправомірні дії посадових осіб, які обмежують

права громадян.

1. Копія наказу, розпорядження, вказівки, або письмової відмови,

 заборона чи інший документ посадової особи, якими обмежуються права громадян.

2. Виписка із Положення, Правил, Інструкції, відомчого документу,

 директивного листа і т. п. про повноваження посадової особи, дії

якої оскаржуються.

3. Докази, які встановлюють незаконність або неправомірність дій

посадової особи (виписки із законів, постанов Кабінету Міністрів

України, рішень місцевих Рад народних депутатів) держадмінінстрацін,

 розпоряджень Представника Президента України й інших нормативних актів.

 

!!81

 

 

4. Документи, які підтверджують обгрунтованість скарги громадянина

на дії посадової особи, здійснені нею від свого імені або від імені

органу, який вона представляє (довідки про стан здоров'я, про інвалідність,

 про склад сім'ї, свідоцтво про шлюб, про народження, посвідчення

про пільги, про перебування членів сім'ї в лавах Збройних Сил України,

 про участь у військових діях, висновки про необхідність стороннього догляду тощо).

5. Письмова відмова, а також матеріали вищестоящого в порядку підлеглості

органу чи посадової ясоби, які визнали законними дії посадової особи,

 котрі оскаржуються.

^'(ЖЙЙЙПОСОБЛЇЙОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СПРАВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

1. Про встановлення родинних стосунків.

1 Докази, які підтверджують наявність даного юридичного факту (документи,

 акти, листи ділового чи особистого характеру, інше листування,

яке містить відомості про родинні стосунки осіб).

2. Довідка органів ЗАГС про неможливість отримання або відновлення

свідоцтва про народження або про шлюб заявника чи осіб, відносно

яких подана заява.

Примітки:

1. Факт родинних стосунків встановлюється в судовому порядку, коли

це безпосередньо породжує юридичні наслідки.

2. Встановлюючи родинні стосунки з метою отримання спадщини, суд

повинен виходити з числа родичів, передбачених законодавством.

3. Встановлюючи родинні стосунки з метою одержання пенсії, необхідно виходити з кількості родичів (членів

сім'ї померлого), передбачених пенсійним законодавством. Розширеному

тлумаченню пенсійне законодавство не підлягає.

2. Про встановлення факту перебування особи на утриманні.

1. Докази, які підтверджують факт перебування заявника на утриманні

померлої особи (документи, акти, листи ділового чи особистого характеру,

 які містять відомості про перебування заявника на утриманні).

2. Докази того, що одержувана допомога була для заявника постійним

і головним джерелом існування (корінці поштових переказів, листи

й інші документи).

3. Довідка будинкоуправління про те, що заявник звертався до них

за документом, який засвідчує його перебування на утриманні померлого,

 але йому в цьому відмовлено (внаслідок відсутності відомостей про

утримання або тому, що він не був на утриманні).

4. Документи, які свідчать про те, що заявник є непрацезданим членом

сім'ї померлого, котрий перебував на його утриманні (копія свідоцтва

про шлюб, народження, усиновлення тощо), якщо встановлення факту

перебування на утриманні необхідне для призначення пенсії.

5. Документи, які свідчать про те, що заявник був непрацездатним

на день смерті спадкодавця і був на його утриманні не менше року

(копія свідоцтв про народження, довідки про інвалідність, інші письмові

докази), якщо встановлення факту необхідно для оформлення права на спадщину.

Примітки:

1. Довідка будинкоуправління про те, що заявник не був на утриманні

померлого, не виключає можливості встановлення такого факту в суді.

2. Встановлюючи факт перебування на утриманні з метою відшкодування

за втрату годувальника, суди повинні враховувати те, що право на

відшкодування не пов'язано ні з наявністю родинних стосунків між

утриманцем і годувальником, ні з терміном перебування на утриманні.

 

!!82

 

 

3. Про встановлення факту реєстрації народження, усиновлення (удочеріння)

, шлюбу, розлучення й смерті.

1. Довідка архіву ЗАГС про тс, що відповідний запис не зберігся

і висновок райвідділу ЗАГС про відмову у відновленні цього запису.

2. Докази, які підтверджують наявність такого факту (документи,

акти, листи ділового чи особистого характеру, які містять відомості

про реєстрацію народження, усиновлення, шлюбу, розлучення й смерті).

Примітка:

Встановлюючи цей факт, суд не визначає вік громадян.

Де робиться згідно з документами, які збереглися, а якщо і вони

не збереглися - встановлює цс відповідна комісія держадміністрації.

Рішення комісії може бути оскаржено у вищестоящій держадміністрації.

Судам ці справи - не підвідомчі.

4. Про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних стосунках.

1. Докази, які підтверджують факт смерті особи, яка перебувала із

заявником у фактичних шлюбних стосунках (свідоцтво або копія свідоцтва

про смерть, довідки військкомату).

2. Докази того, що між заявником і померлим (пропалим безвісти)

мали місце фактичні шлюбні стосунки, які виникли до 08.07.1944 р.

 і продовжувались до смерті одного з подружжя (спільне проживання,

 ведення спільного господарства, виховання дітей тощо) - тобто довідки

держадміністрації, будинкоуправліпь, вуличних комітетів, свідоцтва

про народження дітей, довідки військових частин, атестати, листи

ділового і особистого характеру тощо.

Примітка:

Суди не повинні розглядати справи, якщо фактичні шлюбні стосунки

виникли після 08.07.1944р.

5. Про встановлення факту належності правовстановлюючих документів

особі, ім'я, по батькові або прізвище якої (вказане в документі)

 не збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем цієї особи по

паспорту чи свідоцтву про народження.

1. Докази, які підтверджують, що правовстановлюючий документ належить

заявнику і, що організація, яка видала документ, по має можливості

внести до нього відповідні виправлення (паспорт, свідоцтво про народження,

 довідка про ліквідацію підприємства, установи, організації або

довідка про тс, що ці органи не можуть видати новий документ або

внести до нього виправлення у зв'язку із втратою архівних матеріалів тощо).

2. Правовстановлюючий документ, належність якого підтверджується судом (трудова книжка, довідки

про роботу, договори купівлі-продажу, міпи, дарування і заповіт,

 свідоцтво про право на спадщину, страхове свідоцтво, документи

про освіту тощо).

Я р й м і т к а:

Заяви про належність профспілкового та військового квитків, паспорта

і свідоцтв, які видають органи ЗАГС, судовому розгляду по підлягають.

6. Про встановлення факту володіння будівлею на праві власника.

1. Докази, які свідчать про втрату заявником документів, що підтверджують

право власності па будівлю.

2. Довідки про тс, що заявник звертався в комунальні органи і йому

відмовлено в реєстрації будівлі із зазначенням причини такого відмовлення.

3. Докази, які підтверджують наявність даного факту (довідки вуличних

комітетів, держадміністрації про проживання, володіння будівлею;

 зобов'язання но банківських позиках, інвентаризаційні документи,

 якщо в їх тексті є точне посилання на наявність

 

!!83

 

у фактичного володаря оформленого документа на право володіння будівлею;

 платіжні документи про сплату ренти і податків з будівель).

7. Про встановлення факту нещасного випадку.

1. Документи, які підтверджують, що встановлення факту нещасного

випадку в іншому (несудовому) порядку неможливе із-за недостатності

або протиріччя доказів чи внаслідок неможливості відновити втрачені

документи, якими цей факт свого часу був засвідчений (довідки відповідних

організацій про ліквідацію установи, про відсутність архівних матеріалів,

 про те, що вони не можуть встановити цей факт з якихось причин).

2. Докази, які встановлюють наявність нещасного випадку (документи

медичних установ, довідки з місця роботи, письмові пояснення свідків тощо).

8. Про встановлення факту смерті особи в певний час і при певних

обставинах у разі відмови органів ЗАГС у реєстрації події смерті.

1. Довідка органів ЗАГС про те, що в реєстрації події смерті відмовлено

або, що ці органи не мають даних про реєстрацію цієї події.    

                     '

2. Докази, які з достовірністю засвідчують про смерть особи в певний

час і при певних обставинах (лікарське свідоцтво, акт органів міліції,

 акти органів пожежного і водного нагляду тощо).

9. Про встановлення факту прийняття спадщини і місця відкриття спадщини.

1. Докази, які підтверджують факт прийняття спадщини (довідки будинкоуправ-лінь,

 держадміністрації про те, що спадкоємець проживає спільно із спадкодавцем

або володів його майном; довідки і квитанції фінансових органів,

 які засвідчують оплату податків; довідки про ремонт будівель; інші

документи, які підтверджують вступ заявника у володіння майном).

2. Документи, які встановлюють час і місце відкриття спадщини (свідоцтво

або копія свідоцтва про смерть спадкоємця, довідка про його останнє

місце проживання).

3. Довідка нотаріальних контор про відмову видати свідоцтво про

право на спадщину у зв'язку з тим, що частково або повністю відсутні

відповідні документи, необхідні для підтвердження в нотаріальному

порядку факту вступу у володіння спадщиною.  .

Примітки:

1. В заяві про встановлення фактів, які мають юридичне значення

слід вказати, для якої мети заявнику необхідно встановити даний

факт, і навести доказ.и того, що іншим шляхом цей факт встановити неможливо.

2. З'ясувати коло зацікавлених осіб і залучити їх до суду.

3. Якщо при особливому провадженні буде заявлено позов про право

цивільне, заява залишається без розгляду, а сторони мають право

подати цивільний позов на загальних підставах.

СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯН ПРОПАЛИМИ БЕЗВІСТИ І ОГОЛОШЕННЯ ЇХ ПОМЕРЛИМИ

1. Про визнання громадян пропалими безвісти.

1. Докази, які підтверджують факт відсутності громадянина в місці

його постійного проживання (довідки будинкоуправлінь, органів міліції,

 держадміністрації, інших організацій з останнього відомого місця

проживання і місця роботи відсутнього).

Примітки:

1. Заяву може подати будь-яка зацікавлена особа.

2. Громадянин може бути визнаним пропалим безвісти, якщо відомостей

про його перебування в місці постійного проживання немає більше року.

 

!!84

 

3. Справи розглядаються з обов'язковою участю прокурора.

4. В разі явки громадянина, визнаного раніше пропалим безвісти,

суд на заяву зацікавленої особи (прокурора) відновляє провадження

по справі і приймав нове рішення. Порушувати нову справу не потрібно.

2. Про оголошення громадян померлими.

1. Докази, які підтверджують відсутність громадянина в місці його

постійного проживання (довідки будинкоуправлінь, органів міліції,

 держадміністрації з останнього відомого місця проживання і місця

роботи відсутнього).

2. Якщо особа пропала безвісти за обставин, які загрожували смертю

або давали підстави передбачувати його загибель від певного нещасного

випадку, необхідно додатково затребувати такі документи: акти, протоколи

й інші матеріали, які свідчать про повінь, землетрус, обвал, сніговий

намет, пожежу, залізничну або автомобільну катастрофу тощо.

3. Якщо військовослужбовець пропав безвісти у зв'язку з воєнними

діями, необхідно також мати повідомлення військових установ (військкоматів)

 про зникнення цієї особи.

Примітки:

1. Громадянин може бути визнаним померлим, якщо в місці його постійного

проживання немає відомостей про його місце перебування протягом

3-х років, а якіцо він безвісти пропав за обставин, які загрожували

смертю або давали підстави передбачувати його загибель від певного

нещасного випадку, протягом 6-ти місяців.

2. Військовослужбовець або інший громадянин, який пропав безвісти

у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошений померлим не раніше,

 ніж через 2 роки після закінчення воєнних дій.

3. Справи розглядаються з обов'язковою участю прокурора. / 4. Зуяву

може подати будь-яка зацікавлена особа.

 

СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯН НЕДІЄЗДАТНИМИ

І/І ПРО ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ГРОМАДЯН,

'ЯКІ ЗЛОВЖИВАЛИ СПИРТНИМИ НАПОЯМИ АБО НАРКОТИКАМИ

Про визнання громадян недієздатними.

1. Докази, що засвідчували душевну хворобу громадянина (виписки

з історії Ххвороби різних лікувальних установ, в яких він перебував

на спеціальному обліку, ^довідки про стан здоров'я, інші дані, акти,

 заяви, що свідчать про розумову відсталість в» цієї особи, зокрема

документи, складені працівниками міліції, громадськості тощо, з

яких видно, що у громадянанина е серйозні відхилення від звичних

норм поведінки).

2. Для визначення душевної хвороби, психічного стану призначається

судово-псц-хіатрична експертиза. Примітки:

1. Справа може бути розглянута на заяву членів сім'ї, органу опіки

і піклування, прокурора.

2. Розглядається справа з обов'язковою участю прокурора.

2. Про обмеження дієздатності громадян, які зловживають спнртннмії

напоями або наркотичними речовинами.

1. Докази, які підтверджують факт зловживання громадянином спиртними

напоями або наркотиками (копії рішень товариських судів, трудових

колективів, акти міліції і громадських організацій, постанови судді

про притягнення до відповідальності за дрібне хуліганство, довідки

медичних витверезників; акти адміністрації про усунення від роботи

через нетверезий стан).

2. Довідки про майновий стан осіб, відносно яких порушена справа про обмеженні)

пірчпятіїпгті (пппіпіеи ііпп яагш/іітну плату, петігіш наявність майна)

 

!!85

 

3. Документи про прибутки сім'ї і її склад (довідки про їхню заробітну

гпату, пенсію, наявність манна тощо).

3. Про визнання громадян дієздатними.

1. Копія рішення суду про визнання громадянина недієздатним або

копія рішення суду про обмеження дієздатності громадянина.

2. Документи, які свідчать про одужання або значне покращення здоров'я

громадянина, визнаного недієздатним (висновок судово-психіатричної експертизи).

3. Докази, які підтверджують, що громадянин перестав зловживати

спиртними напоями або наркотиками (медичні висновки, довідки про

стан здоров'я, виписки з історії хвороби, письмові пояснення членів

сім'ї і мешканців будинку, характеристика з місця роботи тощо).

СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ МАЙНА БЕЗГОСПОДАРНИМ Про визнання майна безгосподарним.

1. Акт опису і попередньої оцінки майна.

2. Акт або інший документ, який свідчить про взяття фінансовим відділом

майна на облік.

3. Докази, які підтверджують, що встановити власника майна неможливо, або коли'

майно не має власника (довідки будинкоуправлінь, держадміністрації,

 довідки адресних бюро, міліції, достовірні дані про відмову власника від майна).

Примітка:

Майно визнане рішенням суду безгосподарним згідно з заявою фінансового

органу, надходить у власність держави, яка подається через рік після

взяття майна на облік.

Безгосподарне майно - колгоспний двір - надходить у тому ж порядку

у власність місцевого колгоспу.

 

СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕПРАВИЛЬНОСТІ ЗАПИСУ АКТІВ ГРОМАДСЬКОГО СТАНУ

Про визнання неправильності запису актів громадського стану.

1. Письмовий висновок відділу (бюро) ЗАГСу про відмову задовольнити

прохання * заявника виправити помилки під час внесення змін у актовий запис.

2. Виписка з книги запису актів громадського стану і свідоцтво (копія)

 про реєстрацію акту громадського стану.

3. Докази, які підтверджують обгрунтованість заявленої вимоги про

виправлення помилок або внесення змін у запис актів громадського

стану (матеріали перевірки органів ЗАГС, документи з місця роботи

і проживання заявника, копія свідоцтва про шлюб або копія свідоцтва

про народження, виписка з трудової книжки, паспорт й інші документи,

 котрі засвідчують, що в актовому записі, в який заявник просить внести

 

СТІРАВИ ПО СКАРГАХ НА ДІЇ НОТАРІУСІВ І ОРГАНІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

Справи по скаргах на дії нотаріусів і органів, що виконують нотаріальні діі.

До скарги заявника про неправильні дії нотаріуса (особи, яка вчиняє

нотаріальні дії) додається:

1) документ, який засвідчує здійснення або відмову здійснити нотаріальну

дію (постанова нотаріуса про відмову видати свідоцтво про право

на спадщину, свідоцтво про право класності на частку в спільному

майні подружжя, або здійснити виконавчий напис, засвідчити угоди

купівлі-продажу, міни, дарування тощо);

2) письмове пояснення нотаріуса або представника органу, який здійснює

нотаріальні дії, по суті скарги із наданням кідновідних документів або їх копій;

 

!!86

 

3) докази, які обґрунтовують скаргу (правовстановлюючий документ

на відчужуваний жилий будинок; довідка банку або підприємства про

погашення виданої на будівництво будинку позики; заповіт; технічний

паспортна автомобіль, який скаржник має намір подарувати; довідка

будинкоуправління про заборгованість по квартирній платі тощо).

Примітка:

В особливому провадженні розглядаються скарги на дії нотаріусів

(інших осіб, які здійснюють нотаріальні дії), якщо відсутній спір

про цивільне право.

СПРАВИ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ ПО ВТРАЧЕНИХ ДОКУМЕНТАХ НА ПРЕД'ЯВНИКА

(ВИЗИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ)

Справи по заявах про визнання втрачених документів на пред'явника

недійсними і про відновлення прав по втрачених документах.

1. Видана на пред'явника ощадна книжка або контрольний талон (листок)

 до неї на випадок втрати одного з цих документів.

2. Ті ж документи, якщо обидва чи один з них є, але втратили ознаки

платіжності внаслідок неналежного їх збереження або інших причин.

3. Видане на пред'явника охоронне свідоцтво про взяття на зберігання

цінних паперів, якщо воно збереглося, але втратило ознаки платіжності.

4. Письмова відмова банку виконувати операції по виданому ним документу.

5. Вирізка з місцевої газети з оголошенням про втрачений документ

і повідомленням про виклик до суду власника документа.

6. Якщо власник документа, про втрату якого повідомили місцеві засоби

інформації, з'явиться до суду на виклик, належить затребувати від

нього письмову заяву про свої права на документ і оригінал цього документа.

Примітка:

Права по втрачених документах на пред'явника (облігації, ваучери,

 лотереї, картки лото, сертифікати і ін.) судом не відновлюються.

и-СТРАВИ ПО СКАРГАХ НА ДІЇ СУДОВИХ ВИКОНАВЦІВ

Справи по скаргах на дії судового виконавця.

На дії судового виконавця по виконанню рішення або на відмову здійснити

їх, позивач чи боржник може подати єкаргу, а прокурор внести протест.

 До скарги додаються:

1) документ, який підтверджує дії судового виконавця по виконанню

рішення або відмову здійснити їх (письмова пропозиція судового виконавця про розміри і порядок утримань

із заробітної плати; письмові розрахунки про визначення розміру

заборгованості по аліментах; акти опису (арешту) майна у боржника тощо);

2) письмові пояснення судового виконавця по суті скарги а додатком

існуючих документів або їх копій;

3) докази, які підтверджують обгрунтованість мотивів, викладених

у скарзі (копії рішень сулу про стягнення з боржника аліментів на

дітей від різних жінок, довідка місцевої держадміністрації про те,

 що описаний судовим виконавцем у боржника

жилий будинок знаходиться в сільській місцевості, він в ньому живе

і головним заняттям цієї особи є сільське господарство; інші документи,

 що засвідчують опис у боржника майна, на яке згідно з законом не

може бути накладене стягнення по виконавчих листах тощо).

Примітка:

На дії судового виконавця (відмову в діях) боржник може подати скаргу, а прокурор

- протест. Скарга (протест) подаються в суд, при якому працює цей

судовий виконавець.

 

!!87

 

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ РІШЕНЬ СУДІВ

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Прохання про виконання на території України рішень судів іноземних держав.

1. Завірена копія рішення суду іноземної держави.

2. Офіційний документ (довідка) про набрання чинності рішення, якщо

це не видно з самого тексту рішення.

3. Якщо відповідач не брав участі в процесі, - документ, з якого

видно, що його належним чином було запрошено до суду.

4. Довідка Національного банку України (контори банку) про те, яке

співвідношення (курс) при розрахунках по неторгових платежах має

іноземна грошова одиниця (валюта) до української грошової одиниці.

Примітки:

1. Прохання розглядають обласні (Київський та Севастопольський міські)

 суди та Верховний Суд України за місцем проживання боржника.

2. Усі документи мають бути перекладені на українську мову.

3. Суд виносить ухвалу про виконання рішення іноземного суду.

СПРАВИВ ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕГЛЯДОМ

СУДОВИХ ПОСТАНОВ

У ЗВ'ЯЗКУ З ЩОЙНО ВІДКРИТИМИ ОБСТАВИНАМИ

Заяви про перегляд рішень, ухвал і постанов, які набрали чинності,

 у зв'язку з щойно відкритими обставинами.

1. Копія рішення, ухвали або постанови суду, що набрали чинності,

 які підлягають перегляду у зв'язку з щойно відкритими обставинами.

2. Докази, які свідчать про те, що заявникові і суду не були і не

могли бути відомі .суттєві для справи обставини, покладені в основу

судового рішення, ухвали і постанови (зокрема, нотаріально посвідчений

заповіт спадкодавця після розгляду справи про розділ майна (спадщини)

; довідка будинкоуправління, держадміністрації; органу міліції;

організації про появу або встановлення місця перебування громадянина,

 'оголошеного померлим після рішення суду про розділ між спадкоємцями його майна;

копія вироку про засудження працівників залізничного транспорту

за крадіжки вантажу, який прибув на станцію призначення у вагоні

із справними пломбами відправника після того, як розглянута цивільна

справа, а вартість викраденого вантажу відшкодована вантажовідправником тощо).

3. Копія постанови вищестоящого суду, який відмінив рішення суду,

 що набрало чинності; вирок, ухвалу або постанову суду чи копія

іншого вищестоящого органу про відміну постанови, яка послужила

підставою для винесення даного рішення, я

4. Докази, які підтверджують час, коли заявникові стали відомі обставини,

 які мають суттєве значення для справи (письмове повідомлення суду

або іншого органу про вирок, постанову; розписка заявника про отримання

ним відповідних документів, необхідних для перегляду справи у зв'язку

з щойно відкритими обставинами).

Примітки:

1. Переглядає рішення з цих мотивів той суд, який його прийняв.

2. Ухвала суду про перегляд справи оскарженню не підлягає. Якщо

у перегляді судової постанови відмовлено, тоді може бути подана

часткова скарга або частковий протест.

 

!!88

 

СПРАВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВІДНОВЛЕННЯМ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО АБО ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Заяви про відновлення втраченого судового або виконавчого провадження

в цивільних справах.

1. Документи, що збереглися, або їх копії, видані із справи установам, сторонам та іншим особам, які брали участь

у процесі до втрати судового або виконавчого провадження і після

(копія позовної заяви, касаційної скарги, судові повістки, виписки

з протоколу судового засідання і зауважень на протокол, листування

суду із сторонами у справі, виконавчий лист або виписка з нього,

 копія акту опису майна, довідки бухгалтерії про утримання по виконавчих

документах тощо).

2. Частини судового провадження, що є в наявності; різні довідки

і папери, які мають відношення до цивільної справи (обліково-статистична

картка; журнал обліку справ, призначених до розгляду в судовому

засіданні; алфавітний покажчик; список справ, призначених до слухання;

 облікова картка на зведене, контрольне провадження; обліково-статистична

картка на виконавче провадження; письмова пропозиція судового виконавця

.і зворотне повідомлення про направлення виконавчого листа про добровільне

виконання рішення; журнал обліку виконавчих листів про відшкодування

збитків; книга обліку депозитних сум; акт продажу жилого будинку

з публічних торгів тощо).

Примітки:

1. Втрачене провадження може бути відновлене за заявою сторін, прокурора

і з ініціативи суду.

2. Заява про відновлення судового провадження подається в суд, який

прийняв рішення, а виконавчого провадження - в суд по місцю виконання рішення.

3. Рішення суду або ухвала про припинення провадження, якщо вони

приймались, мають бути відновлені обов'язково.

4. Якщо для точного відновлення втраченого провадження зібраних

матеріалів недостатньо, суд ухвалою припиняє розгляд заяви про відновлення

провадження. В цьому разі заявник може подати позов на загальних підставах.

 

ЗМІСТ

Від автора .      З

Справи про захист честі й гідності громадян і організацій 4

Справи про право власності на жилий будинок    4

Справи про виділ і розділення майна .    6

Справи про повернення майна . 7

Справи про звільнення майна від арешту (виключення з опису) .    7

Справи, пов'язані з безоплатним вилученням без дозволу

збудованих жилих будинків (дач)    8

З/справи зобов'язувально-правового характеру   9

Позови, що випливають із договору купівлі-продажу .  9

Позови, що випливають із договорів роздрібної купівлі-продажу 10

Позови, що випливають із договорів міни жилих будинків 11

Позови, що випливають із договорів дарування 12

Позови, що випливають із договорів позики 12

Позови, що випливають із майнового найму (оренди) 12

Позови, що випливають із договору побутового прокату 14

Позови, що випливають із Договорів підряду 15

Позови, що випливають із договорів побутового замовлення 15

Позови, що випливають із договорів добровільного страхування .'

16 Позови, що випливають із договорів комісії 18

Позови, що випливають із договору схову 18

Позови про відшкодування збитків, завданих зникненням речей

із автоматичних камер схову 19

Справи за позовами енергопостачальних організацій до громадян

про відшкодування збитків, завданих безобліковим

користуванням електроенергією 19

Справи, що виникають із залізничних і водних перевезень вантажів та багажу 20

?_-?Китлові справи 21

Позови, пов'язані з визнанням права на жилу площу і втратою права

користування жилим приміщенням, стягненням квартирної плати, >Х'

об'єднанням особових рахунків 1 розділенням жилих приміщень 21

д у ^ Позови^ пов'язані з заселенням вивільнених кімнат в квартирах,

 ''аз" обміном і бронюванням жилих приміщень .: 23

'^'ї-'^Позови, пов'язані з перебудовою і переплануванням жилих приміщень,

капітальним ремонтом будинків 26

Позови про виселення піднаймачів і тимчасових мешканців, ,

а також наймачів з будинків, які належать громадянам, у зв'язку

з необхідністю в житловій площі 27

Позови, пов'язані із знесенням і переобладнанням жилих будинків,

 поліпшенням житлових умов .'. : 28 '

 

!!90

 

Позови про виселення громадян у зв'язку з руйнуванням, псуванням

і використанням жилих приміщень не за призначенням, через систематичне

порушення правил співжиття, позбавлення батьківських прав і систематичну

заборгованість по квартплаті в будинках, що належать громадянам на праві власності 31

Позови про виселення з наданням інших жилих приміщень 32

Позови про виселення із службових жилих приміщень 32

Позови про виселення з гуртожитків 34

Позови про визнання ордерів недійсними 34

Справи по спорах, що випливають із застосування зразкового статуту

житлово-будівельного кооперативу 36

Справи по спорах, що випливають із застосування зразкового статуту

дачно-будівельного кооперативу 39

Справи по спорах, що випливають із застосування зразкового статуту

кооперативу по будівництву і експлуатації колективних гаражів-стоянок

для автомобілів індивідуальних власників 40

Справи по спорах, пов'язаних із діяльністю садових товариств 42

Справи, пов'язані із землекористуванням 45

Справи, що виникають із заподіяння шкоди 46

Справи, які виникають внаслідок рятування майна 53

Справи, пов'язані з відшкодуванням збитків, завданих громадянам

незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства,

прокуратури і суду 54

Справи, які виникають із безпідставного придбання або збереження майна 55

Справи по спорах про відшкодування коштів, витрачених на лікування

громадян, потерпілих від злочинних дій 55

Справи, які виникають у зв'язку з незаконною виплатою пенсій 56

Справи, пов'язані з порушенням законодавства про охорону природи

57 Справи про нанесення шкоди лісу 57

Справи про відшкодування матеріальних збитків, завданих незаконним полюванням 57

Справи про відшкодування Матеріальних збитків, завданих знищенням

рибних запасів 57

вправи, пов'язані з авторським правом 57

Справи за позовами винахідників та раціоналізаторів 60

Спори про встановлення факту використання винаходу, раціоналізаторської

пропозиції і промислового зразка 62

Спори про виплату винагороди 62

Справи по спорах про успадкування 63

Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин 65

Заяви про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей 65

Справи про встановлення факту визнання батьківства 68

Справи про встановлення батьківства 69

Справи про оскарження батьківства в актових записах про народження дітей 69

 

!!91

 

Справи, пов'язані з вихованням дітей 69

Справи про розірвання шлюбу і про визнання шлюбу недійсним 71

Справи про майнові спори подружжя 72

Трудові справи 72

Позови про поновлення на роботі й стягнення заробітної плати за

час вимушеного прогулу 72

Позови про-яоновлення на роботі звільнених з підприємств, установ,

організацій працівників у зв'язку із скороченням чисельності

або штату працівників 76

Позови деяких категорій працівників про поновлення на роботі

й стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, трудовий

договір (контракт) з яким розірваний внаслідок порушення законодавства

і встановлених правил прийому на роботу 76

Позови про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за

час вимушеного прогулу при переводі на іншу роботу 77

Позови про визнання необгрунтованими дисциплінарних стягнень 78

Позови про зміну формулювання причини звільнення працівників,

трудовий договір (контракт) з яким розірваний з ініціативи

адміністрації 79

Позови про розірвання строкового трудового договору (контракту)

з ініціативи працівника 79

Позови про стягнення заробітної плати і компенсацій 79

вправи, що виникають а адміністративно-правових відносин 81

Справи по скаргах на дії адміністративних органів 81

Справи по скаргах на неправомірні дії посадових осіб, які обмежують

права громадян 81

вправи особливого провадження 82

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 82

Справи про визнання громадян пропалими безвісти і оголошення їх померлими 84

Справи про визнання громадян недієздатними і про обмеження

дієздатності громадян, які зловживали спиртними напоями

або наркотиками 85

Справи про визнання майна безгосподарним 86

Справи про визнання неправильності запису актів громадського стану

86 »- Справи по скаргах на дії нотаріусів і органів, що виконують

нотаріальні дії 86

Справи про відновлення прав по втрачених документах на пред'явника

(визивне провадження) 87

:пр- во скаргах на дії судома виконавців 87

Справи, пов'язані а -конанням на території ухраіни рішень судів

юземвік держав .88

іжравв, пов'язані з переглядом судових постанов у зв'язку

:аравя, вов'язааі із відновленням втраченого судового або виконавчого ромлхсявм 89

 

Довідкове видання ЧУПРУН Володимир Дмитрович

ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО РОЗГЛЯДУ

ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК

Художнє оформлення А. П. В ереші ХТехнічний редактор К. Є. Ставрова

Підписано до друку 13.04. 94. Формат 60х84 1/16. Папір друкарський

№ 1. Гарнітура Кудряшівська. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 5,

58. Умови, фарбовідб. 5,8Г. Обл.-вид. арк. 8. Зам;№ 808к

Набір та комп'ютерна верстка ТОВ "Ласе Компані ЛТД". Видавни^Ь-культурологічнин

центр "Софія". 254214, Київ-214, вул. Героїв Дніпра, 32-а.

ВПП ДКНТ, Київ, вул. Горького, 180.